تبیین الگویی به‌منظور توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در صنایع گوچک در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان ، خرم‌آباد، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی )منابع انسانی)، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی (گرایش بین الملل)، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشیار، مدیریت استراتژیک، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

..

چکیده

در موضوع توسعه در مقیاس ملی ضرورت دارد که به ترکیبی از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری توجه شود. نیروی کار یکی از عوامل کلیدی در توسعه است، در این راستا این پژوهش به تبیین یک الگو برای توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در صنایع کوچک، در پیوند با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص متمرکز شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران درزمینه توانمندسازی نیروی انسانی بودند. برای انتخاب شرکت‌کنندگان از شیوۀ نمونه­گیری هدفمند و تا حد اشباع استفاده شد که در این پژوهش 10 نفر بودند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها از طریق دسته‌بندی و تحلیل کدهای اولیه، مشخص گردیدند. با تحلیل داده‌ها، تعداد 65 کد اولیه در قالب 2 مقوله و 17 مفهوم، شناسایی شدند. مقوله روانشناسی و ساختاری مقوله‌های اصلی مدل را تشکیل می‌دهند. نتایج بررسی‌ها نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های، آموزش و بهسازی، تسهیم کارکنان در اطلاعات و دسترسی به اطلاعات، غنای شغلی، دسترسی به منابع و تجهیزات، نظارت و کنترل، بازخورد، تسهیلات رفاهی، جایگزینی هولوکراسی، مدیریت دانش، مدیریت حقوق و دستمزد، مدیریت مشارکتی، شفاف‌سازی اهداف در حوزه عوامل ساختاری توانمندسازی مهم‌ترین مؤلفه‌ها، هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining a model for empowering human capital in Gochak industries in the political economy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tondpour 1
  • Reza Sepahvand 2
  • Hojatallah Vahdati 3
  • Mahmoudreza esmaili 4

1 PhD student, Department of Human Resources Management, Faculty of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Professor, Department of Business Management (Human Resources), Faculty of Economic and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran.

3 Associate Professor, Business Administration (International Orientation), Lorestan University, Khorramabad, Iran.

4 Associate Professor, Strategic Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of explaining a model for empowering human capital in small industries in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. The research method is qualitative. The statistical population of the research included experts in the field of human power empowerment in the province''s industries. Targeted and saturation sampling method was used to select the participants, and there were 10 people in this research. Content analysis method was used to analyze the data. The data obtained from the interviews were identified through the classification and analysis of primary codes. By analyzing the data, 65 primary codes were identified in the form of 2 categories and 17 concepts. The psychological and structural categories form the main categories of the model. The results of the studies showed that the components are, in order, training and improvement, sharing of information and access to information, job enrichment, access to resources and equipment, monitoring and control, feedback, welfare facilities, replacement of holocracy, knowledge management, salary management, Participatory management, clarifying goals in the field of structural factors of empowerment are the most important components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource management
  • human capital
  • small industries
  • development of Iran
ابطحی، سید حسین و عباسی، سعید (1393)، توانمندسازی و واگذاری کار و تفویض اختیار، انتشارات فوژان.
احمدی زاد آرمان؛ طبرسا، غلامعلی و اسماعیلی گیوی، محمدرضا (1389)، «تبیین اثرات توانمندسازی سرمایه‌های انسانی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(6)، 90-71.
انصاری، منوچهر؛ رحمانی یوشانلوئی، حسین؛ اسکویی، وحید و حسینی، احد (1390)، «شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، فصلنامه مدیریت دولتی، 3(7).
بختیاری، حسن، صوفی، علیرضا (1388)، «مدل‌های توانمندسازی کارکنان»، فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، شماره 7، ص 103-126
رابینز، استیفن (1381)، رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، جلد سوم، چاپ چهارم.
حرآبادی فراهانی، مجید (1384)، «بررسی بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان»، پایان نامه کارشناسی ارشد «مدیریت دولتی» دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
شریعتی، مسعود؛ ولی پور، مهدی و نوبخت، امید (1395)، «طراحی مدل توانمند‌سازی کارکنان سازمان فرهنگی، موردمطالعه: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 13(38)، صفحات 94-75.
فلاح، محمدرضا (1397)، «شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(1)، 160-133.
میرمحمدی، سید محمد؛ حسین‌پور، داود؛ قاسمی بنابری، حمیدرضا (1393)، «عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان»، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت (بهره‌وری و تحول)، 25(83)، صفحات 114-93.
ناطق، محمود و قلاتی، رحیم (1385)، «ضرورت خوشه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط»، ماهنامه تدبیر، شماره 173.
نظری، یونس؛ رمضان، مجید؛ سنجقی، محمدابراهیم و ابراهیمی، مسیح (1395)، «ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری محور دفاعی»، نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، 10، صفحات 139-123.
وتن، دیوید آلرد، کمرون، کیم اس (1381)، «تواناسازی و تفویض اختیار»، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت: کرج.
Hardy Cynthia & Leiba, O, Solivan Sharon, (1998), “The Power behind Empowerment: Implications for Research & Practice”, Human Relations, Vol.51.No.4.
Hashemy, S. H., Yousefi, M., Soodi, S., & Omidi, B. (2016), “Explaining human resource empowerment pattern and organizational excellence among employees of emergency of Guilan''s University hospitals”, Social and behavioral sciences, 230, 6-13.
Spreitzer Gretchen, M. & David Doneson, )2005, (Musings On The Past & Future Of Empowerment, Handbook of Organizational Development. pp. 1-25.
Terloxsen, U. (2018), “The road to empowerment: Seven questions every leader
should consider”, Organizational Dynamics.2(43).45-76.
Thomas Kenneth, W & Velthouse, Betty. A (1990), “Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”, Academy of Management Review. Vol.15.No.4, pp. 666-681.