شناسایی عوامل اقتصادی سیاسی پیشرفت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط فعال منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی، گروه مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/irr.2020.165914

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی و نقش عوامل اقتصادی سیاسی پیشرفت کارآفرینی در ایجاد شرکت­های کوچک و متوسط فعال منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در سال 1397 انجام پذیرفت. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کارهای کوچک و متوسط در منطقه آزاد ارس در این حوزه بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با روش تصادفی ساده 188 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی از آلفای­کرون­باخ استفاده شد که مورد تایید واقع شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد: عوامل اقتصادی سیاسی پیشرفت کارآفرینی در پنج عامل 1- حمایت­های مادی و معنوی 2- رضایت­مندی مشتریان 3- تخصیص تسهیلات عمومی در جذب سرمایه گذاران 4- عدم محدودیت وایجاد انعطاف و معافیت گمرکی و 5- عوامل زیرساختی در ایجاد شرکت­های کوچک و متوسط فعال منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس شناسایی شدند. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای نشان داد:  از بین عوامل پنجگانه؛ حمایت­های مادی و معنوی و عوامل زیرساختی به میزان بالا (5>    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Economical Political Factors Related to the Entrepreneurship Development in Small and Medium Active Companies of Aras Free Trade- Industrial Zone

نویسندگان [English]

  • Hasan Rasouli Vanehabadi 1
  • Mehdi Mohamadi 2

1 PhD Student in Entrepreneurship, Management and Accounting Department, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The present article was done with the aim of identifying and the role of entrepreneurship development factors on small and medium companies'' creation in Aras trade-industrial free zone during 2018. The method of research is survey descriptive and the statistical population were all entrepreneurs and capital investors of small and medium companies'' creation in Aras trade-industrial free zone, among them 188 people were selected randomly through Cochran formula. The researcher made questionnaire was used as the instrument of research. The validity of test was gained through content validity and the reliability was gained and approved through Cronbach alpha. Spss software was used to analyze the data. The obtained results of one sample t test revealed that entrepreneurship development factors including 1. Financial and spiritual support 2. Customer satisfaction 3. Allocation of public facilities in attracting investors 4. no restriction, flexibility creation and custom exemption and 5. Infrastructure factors had an effective role on the creation of small and medium companies in Aras trade-industrial free zone. Hence, it is possible to develop small and medium entrepreneur companies in Aras trade-industrial free zone through financial and spiritual support, allocation public facilities in attracting investors alongside infrastructure factors and custom exemption plus customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • Investors
  • Small and Medium Companies
  • Aras trade- industrial free zone
  • Entrepreneurs
بالازاده، پیمان، مرادی، محمود و یاکیده، کیخسرو ،(1397)، آسیب­شناسی و شناسایی تواناسازی­های حمایتی از صادرات شرکتهای کوچک و متوسط،  بررسی­های بازرگانی، شماره 88-89، 90-79.
بامنی مقدم، محمد،  حیدرزاده، کامبیز و مهرزادی، حامد، (1390)، بررسی اهمیت ارزش ویژه نام و نشان تجاری در دستیابی به مشتریان وفادار برای تولیدکنندگان ماشین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، مجله پژوهش های مدیریت، 88، بهار 1390، 38-23.
خلیلی، حلیمه، سلطانی، رضا و جلالی، محمود، (1398)، تبیین مقررات سرمایه­گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 42، 100-79.
رحمانی، فریده، (1376)، بررسی تطبیقی آثاز اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و پیامدهای آن برای ایران، پایان نامه ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده علوم فردوسی مشهد.
رحمانی، زین العابدین و هادی، امید. (1399). آشنایی با قوانین کسب و کار (رشته مدیریت بازرگانی). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
رستمی چلکاسری، عباداله، (1393)، موانع حقوقی توسعه منطقه آزاد انزلی و ارائه راهکارها، همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان، رشت، برگرفته از: https://civilica.com/doc/453526.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، وجدانی طهرانی، هدیه و رازینی، ابراهیم، (1388)، ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش MADM،  فصلنامه مدرس علوم انسانی، 62، پائیز 1388، 166-143.
شاکری، عباس و سلیمی، فریدون، (1385)، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 1، پیاپی 20، 130-95.
عبدی جمایران، علی، محدث، علی و زارع، محسن، (1394)، بررسی نقش مدیریت دانش در سازمان های پیشرو و کارآفرین، دومین کنفرانس بین­المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، 28 اسفند 1394، 16-1.
فرزام فر، صبا و باغفلکی، افشین، (1399)، تاثیر گسترش مناطق آزاد تجاری بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه قصرشیرین، همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی، کرمانشاه، 23-1.
قالیباف، محمدباقر و کرمی، مهرداد. (1390). توسعه منطقه­ای در نواحی مرزی شمال غزبی ایران(نمونه موردی: منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس). مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، 15(3)، پائیز 1390، 149-133.
کاظمی، اعظم، بیک، مجید، هادیان، الهام و حکیمی، فاطمه، (1392)، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک TOPSIS،  فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال اول، 4، زمستان 1392، 72-45.
کامران، حسن، (1381)، علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، شماره های 64 و 65، تابستان و پائیز 1381، 42-32.
موسوی، نعمت اله، بخشوده، محمد، محمدی، حمید، یزدانی، سعید و طاهری، فرزانه، (1385)، آثار جهانی شدن بر شاخص های فقر، فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی، 24، 279-259.
مهدویان احدی، پریچهر، (1398)، تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد شرکت­های کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی در تهران با نقش تعدیل­گری تجارت الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی پرندک.
ناهیدی، محمدرضا، آذرکسب، اصغر، محمدنژاد، جواد و علیمحمدی اصل، ابراهیم، (1390)، عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت­بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره نهم، 178-155.
وفاداری، کاظم، (1379)، نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه صادرات غیرنفتی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
سازمان‌توسعه‌صنعتی‌ملل‌متحد (یونیدو). (1384). استراتژی افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی بخش بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران. ترجمه: عبدالرضا شقاقی و مسعود شفیعی، انتشارات رسا.
Abu, H.A. & Freixanet, J., (2014). Insights into public export promotion programs in anemerging economy: The case of Malaysian SMEs. Evaluation and Program Planning, Volume46, October 2014, Pages 38–46. Available online at www.Sciencedirect.com.
Gbadeyan, R.A., Oppong, N.Y., Oduro, S., (2017). Effects of socio- economic factors on entrepreneurship activities in Cape Coast, Ghana. Journal of Entrepreneurship and Business, 5(1), 39-51.
Hamoud Naji, A.A., (2018). Factors Influencing Entrepreneurship Development. Available in: -https://www.researchgate.net/publication/332255136-Factors-Influencing-Entrepreneurship- Development.
Ismail, A., Abdullah, M.M.B. & Francis, S.K., (2009). Exploring the relationships among service quality features, perceived value and customer satisfaction. Journal of Industrial Engineering and Management, 2(1), 230-250.
Ivana, L., (2018). Innovation as a factor of entrepreneurship development with a special focus on Israel and disruptive innovation. Ekonomija Teorija I praksa, 6(3), 91-108.
Missaoui, A., (2018). Factors of Entrepreneurship Development in Algeria: A field study from the viewpoint of the support and accompaniment managers. Ph.D. Thesis Third Phase, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Faculty of economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences Department of Management Sciences.
Yu, Ting, Y. & Dean, A., (2001). The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 12, 234-250.