مبانی و اصول روابط بین‌الملل در اسلام

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

اسلام به عنوان‌کامل‌ترین و آخرین دین الهی، با داشتن نزدیک به یک و نیم میلیارد پیرو وجود حدود پنجاه کشور مسلمان در عرصة نظام بین‌الملل، باید دستورات و قواعدی را به مسلمانان ارائه کرده باشد یا این قواعد در متون اسلامی موجود باشند تا مسلمانان بر اساس آنها یا با بهره‌گیری از آنها، به تعامل با سایر ملت‌ها بپردازند. در این مقاله سعی شده مبانی و اصول مورد نظر اسلام برای رفتار و تعامل در نظام بین‌الملل، از قرآن، سنت پیامبر6و سیرة امام علی7استنباط و ارائه شوند. ابتدا هر مبنا به اجمال مورد بحث قرار گرفته، و پس از آن اصولی که مبتنی بر آن مبنا است بدون هر گونه توضیحی بیان شده است. منظور از مبانی، آموزه‌ها و باورهای ثابت و غیرقابل تغییر اسلام است که زیرساخت‌های فکری و اعتقادی مسلمانان را تشکیل می‌دهند، و منظور از اصول، راهبردهای کلان و اصلی قابل عمل در هر زمان هستند که از مبانی استنباط و استخراج می‌شوند. این اصول اگرچه ممکن است در هر دورة زمانی ثابت باشند اما در گستردة تاریخ و در دوره‌های زمانی مختلف، متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی قابل انعطاف و قابل تفسیر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Fundaments and Principles of International Relations in Islam

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Alikhani

Associate Professor University of Tehran

چکیده [English]

As the most perfect and the last divine religion, with around one a half billion followers in about fifty countries in the world, Islam must have provided Muslims with instructions and principles, or there must be rules and principles in Islamic texts, which Muslims can put to use in their interactions with other nations. This article aims to infer and present the Islamic fundaments and principles of conduct and interaction in the international system from the Quran, Sunnah of Prophet Muhammad, and conduct of Imam Ali. First, each fundament is discussed briefly, and then the principles deriving from the corresponding fundament are presented, without any explanation. By fundaments we mean the unchangeable Islamic teachings and ideas which constitute the infrastructures of Muslims’ belief and thought; and by principles, we mean the major grand strategies which are inferred from fundament and can be put into practice in different eras. Although these principles may be fixed in each era, they can be interpreted and modified in different eras depending on the socio-political circumstances of each epoch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • international relations
  • Non-Muslims
  • Ethics and politics
  • Cultural variety of violence