نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی

نویسنده

چکیده

یکی از بحث های بنیادین در خصوص حقوق بشر، جهان شمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهان شمول بودن این حقوق سخن می گوید، معتقد است حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر نسل اول که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی اسناد منطقه ای انعکاس یافته است، حقوقی عام و جهان شمول است. به عنوان مثال، حق کرامت انسانی، حق حیات و مواردی این چنین، حقوقی برای نوع بشر، فارغ از تعلق به آیین، سرزمین و ... است. دیدگاه مقابل، با توجه به خاستگاه و فرهنگ و ایدئولوژی غالب در نزد نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول بودن آن را قبول نداشته و به گونه ای نسبی و فرهنگی، مفاد آن اعلامیه و از جمله حقوق مورد اشاره را می پذیرد. به طور طبیعی، هر کدام از این دیدگاه‌ها در صحنه عمل و اجتماع آثار متفاوتی را بروز خواهد داد. در این مقاله، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از منظر دو دیدگاه جهان شمولی و نسبی گرایی بررسی و در بیان رابطه افراط گرایی مذهبی با نسبی گرایی حقوق بشر، این فرضیه پیگیری شده است که افراط گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی به نام دین و به ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صرف نظر از این که در بسیاری از موارد پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه های پست مادی و کینه توزی های شخصی عامل محرک و انگیزه اصلی آن است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود، به گونه ای با نسبی گرایی در بحث حقوق بشر مرتبط می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relativism of human rights and religious extremism

نویسنده [English]

  • حسین آقابابایی

چکیده [English]

One of the fundamental debates regarding human rights is its universality or relativity. The vision of universal human rights argues that rights enshrined in human rights documents, especially the first generation of human rights which is reflected in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and some regional documents, are general and universal law. For instance, human dignity and the right to life are rights of human beings regardless of their region or territory.

In contrast, the front view does not accept the nature of universal human rights due to the origin, culture and dominant ideology which have shaped the UDHR. So it is accepted relativityas a human rights standard.

Each of these approaches will naturally lead to different effects on practice level and society. In this paper the right to life as one of the fundamental human rights has been explored from the perspective of both approaches, and the relationship between religious extremism and these views has been studied. The main research question is that what is the relationship between relativism of human rights and religious extremism? Research hypothesis is that religious extremism and terror, resorting to the name of religion, can be related to relativism of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Religious extremism
  • Relativism of human rights
  • Universality of Human Rights
  • Right to Life