روابط آمریکا و روسیه در عصر نومحافظه کاران 2008- 2000؛ همکاری و تنش

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

روابط آمریکاو روسیه از دیرباز مورد توجه تحلیلگران روابط بین الملل قرار گرفته است. این روابط در مقاطع مختلف تاریخی دوره های مختلفی از همکاری و تنش را تجربه کرده و ضمن پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای بسیار، تآثیر زیادی بر مناسبات سایر کشورها و نظام بین الملل داشته است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طی دهه 1990 رابطه این دو کشور از تنش کمتری برخوردار بود، اما در فاصله زمانی 2000 تا 2008 که نومحافظه کاران در آمریکا بر اریکه قدرت تکیه زدند، سیر روابط دو کشور پس از مقطع کوتاهی از همکاری رفته رفته پر تنش شد تا این که در سال 2008 و در جریان بحران اوستیا، این تنش به اوج خود رسید. از زوایای گوناگون می توان به علل این افزایش تنش پرداخت؛ می توان به نقش افراد و شخصیت ها توجه کرد و از منظر رهیافت تصمیم گیری که دولت را مترادف با تصمیم گیرندگان رسمی دولت می داند به این مسئله نگاه کرد؛ می توان بر اساس رویکردی نوواقع گرایانه برنقش ساختار نظام بین الملل در این افزایش تنش تأکید کرد یا اینکه با رویکردی سازمانی به درون کشور رفت و نقش نهادها، سازمان ها و نیروها را در سیاست خارجی و افزایش تنش در روابط این دو کشور پر رنگ جلوه داد. پژوهش های مختلفی از زوایای یاد شده افزایش تنش را در روابط آمریکا و روسیه در این دوره بررسی کرده اند. اما کمتر پژوهشی به نقش جریان های فکری در این افزایش تنش توجه کرده است؛ نکته ای که ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن هستیم؛ نومحافظه کاران به عنوان یک جریان فکری چرا و چگونه باعث افزایش تنش در روابط آمریکا و روسیه شده اند؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش، سعی می کنیم به سه پرسش دیگر پاسخ دهیم؛ روابط آمریکا و روسیه چه فراز و فرودهایی را پشت سرگذاشته است؟ عوامل مؤثر بر این فراز و فرودها چه بوده است؟ و در نهایت نقش نومحافظه کاران آمریکا در این فراز و فرود چگونه قابل تحلیل است؟

نقطه تمرکز این پژوهش آن است که جریان های فکری در آمریکا و روسیه بر فراز و فرود روابط این دو کشور از سال 2000-2008 نقش مهمی بیش از افراد، نهادها و ساختارها داشته اند، به طوری که حتی گاهی افراد و نهادها را نیز تحت تآثیر گذاشته و ساختارها را نیز نادیده گرفته اند. جریان فکری نومحافظه کاری که در سال های 2000 تا 2008 قدرت سیاسی را در آمریکا به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش تنش در روابط آمریکا و روسیه در این دوره بازی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US-Russia Relations in a Neoconservative Era (2000-2008) Cooperation and Tension

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour 1
  • Fatemeh Taftian 2

1 Associate Professor, Department of International Relations, Ministry of Foreign Affairs

2 Graduated from the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

Relations betweenAmericaand Russia havebeenof interest toanalystsof international relations since long time ago. This relationship has experienced different periods of cooperation and tensions in different historical sections and by having a lot of ups and downs had a great impact on other countries’ relationships and international system. Afterthe collapse ofthe Soviet Union duringthe 1990s, there was less tension between the two countries but in the interval 2000-2008 the neo-conservatives came to power in America, so their relations became gradually tense after a short bilateral cooperation, and the tension reached its peak, during crisis in South Ossetia, in 2008. We can consider the cause of this increasing tension from different perspectives, including people and the celebrities role, and look at the problem from the perspective which adopts decision making approach in which the government is equivalent to official decision makers of the government. We can emphasize on the role of structure of international system in the increasing of the tension according to neo-realistic perspective or go within the country with an organizational approach and highlight the role of institutions, organizations, and forces in the foreign policy and increasing tension in bilateral relations.Various studies have considered the increasing tension in relations between America and Russia in this period from foresaid perspectives but fewer researches have considered the role of stream of thought in this increasing tension. We note that in this study, we sought to investigate: why and how have neo-conservatives as a stream of thought caused the increasing of the tension in relations between America and Russia? In order to answer this question we will try to answer three questions: what are the ups and downs of the relationship between America and Russia? What factors were effective at these ups and downs? And finally, how can the role of neo-conservatives be analyzed in these ups and downs?

The focus of this study is that the streams of thoughts in America and Russia have played a key role in ups and downs of the two countries relations more than individuals, institutions and structures from 2000 to 2008, so that they haveoccasionally influenced even individuals and institutions and ignored the structures.The neo-conservative thought that took political power in the years 2000 to 2008 in America has played very important role in increasing tension in relations between America and Russia in this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Russia
  • Neo-conservatives
  • Foreign Policy
آلیسون، روی (1383) ، امنیت در آسیای مرکزی و قفقاز، ترجمه محمدرضا دبیری، تهران، وزارت امورخارجه
بزرگمهری، مجید (1385)، «دو سند و یک دیپلماسی، بررسی سیاست خارجی دولت بوش»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی معاصر ایران، سال پنجم، شماره 44
بهمن، شعیب (1387)، «شرق و غرب در سیاست خارجی روسیه»، آسیای مرکزی و قفقاز، شمارۀ 20
تد، امانوئل(1383) ، آمریکا پس از جهانگشایی، ترجمه احمد عظیم بلوریان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتز گراف (1376)، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، نشر قومس
دهشیار، حسین (1381)، «روان شناختی جورج دبلیو بوش و سیاست خارجی آمریکاُ»، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 2
علیپور، مهدی (1383)، « نومحافظه کاری درسیاست مدرن»، کتاب آمریکا ویژه نومحافظه کاران در آمریکا، تهران، مؤسسه ابرار معاصر
کولایی ،الهه و علی رضا نوری (1389)، «عملگرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاست خارجی روسیه»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2
کیانی، داوود (1386)، «جهت‌گیری سیاست خارجی روسیه در برابر ناتو و محیط امنیتی ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی/ گروه پژوهشی سیات خارجی
گوهری مقدم، ابوذر(1386) ، سیاست خارجی آمریکا پس از یازده سپتامبر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مطهرنیا، مهدی (1383)، «ریشه های نومحافظه کاری و ریشه های جنگ آمریکا»، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، شماره 18
واعظی، محمود (1384)، «الگوی رفتار آمریکا و روسیه در فرآیند تغییرات سیاسی در جمهوری‌های شوروی سابق»،مرکز تحقیقات اشتراتژیک ،
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&&semid=863
 
Aslund, Anders and Andrew Kuchins (March 2009), “Pressing the “Reset Button” on US-Russia Relations”, Peterson Institute for International Economics
Bukkvoll, Tor (April-June 2005), “Putin's Strategic Partnership with the West: The Domestic Politics of Russian Foreign Policy”, Comparative Strategy, Vol.14, No 22, www.informaworld.com
Elder, Miriam (July 2008),” Czechs SeeShenanigans in Oil Cuts، The Moscow Time”, http://www.themoscowtimes.com/news/article/czechs-see-shenanigans-in-oil-cuts/368928.html
Kislyakov, Andrei (April 2007), “Should Russia and the U.S. Cooperate on Missile Defense ? ” RIA Novosti (Features & Opinion Ress),http://en.rian.ru /analysis /20070426/64460931.html
Kristol, Irving (Aug 25, 2003),”The Neoconservative persuasion” ,Weekly Standard,, Vol. 8, No. 47,http://www .weeklystandard.com/Content/Public /Articles /000/000/003/000tzmlw.asp
Nabers, Dirk & Robert G. Patman (June 2008) “September 11 and the rise of political fundamentalism in the Bush Administration : Domestic Legitimatization Versus international Estrangement”, Global Change, Peace & Security, Vol. 20, No. 2, , http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713440448
” President Sworn-In to Second Term”, (January 2005), The White House, p1http://merln.ndu.edu /merln /pfiraq/archive/wh/20050120-1.pdf
Putin, Vladimir V (April 25, 2005), “annual address to the Federal Assembly of the Russian Federation”,http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2005/04/25/2031_type70029type82912_87086.shtml
“Russia Missile Forces Ready to Quit INF Treaty” (Febery 19, 2007),RIA Novosti (Russia Ress),http://en.rian. Ru /Russia/ 20070219/ 60957640.htm
“Russia to Upgrade Topol-M ICMs to Counter Defense” (April 5, 2007), RIA Novosti (Russia Ress),, http://en.rian .ru/Russia/ 20070507 /65022364 html
Rutland, Peter (2002,), “The September Bombings: a Turning Point in US-Russian Relations?”, SAGE Publications
Shirinov, Rashad (Spring 2008),” US Missile Defense Shield and Russia: Second Cold War as a Farce”, Caucasian Review International Affairs, Vol. 2
Spanger, Hans Joachim (2008,), “Between Ground Zero and Square One: How George W. Bush failed on Russia”, Peace Research Institute Frankfurt
“The National Security Strategy of the United States of America”( September 2002), http://www. bits.de/NRANEU/others/strategy/nss02.pdf