قابلیت‌ها و فرصت‌های نظریه‌پردازی اسلامی ـ ایرانی روابط بین‌الملل

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در پی تبیین این مسئله است که قابلیت‌ها و فرصت‌های نظریه‌پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین‌الملل در ایران کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا «قابلیت‌ها» و «فرصت‌ها»ی موجود مورد تبیین قرار گرفته‌ و هدف از «نظریه‌پردازی» روشن شده است. قابلیت‌های نظریه‌پردازی ابتدا به دو دستۀ قابلیت‌های نظری تاریخی و قابلیت‌های نظری عملی روزآمد تقسیم شده‌اند.

قابلیت‌های نظری تاریخی عبارتند از: 1. آموزه‌های ایران باستان در زمینة روابط بین ملت‌ها؛ 2. تجارب تاریخ تمدن اسلام و ایران؛ 3. منبع غنی ادبیات فارسی.

قابلیت‌های نظری عملی روزآمد عبارتند از: 1. امکان بازخوانی قرآن، سنت و سیرۀ ائمة شیعه؛ 2. امکان دستیابی به دانش و تخصص مورد نیاز؛ 3. ژئوپلیتیک ایران.

فرصت‌های نظریه‌پردازی اسلامی - ایرانی روابط بین‌الملل عمدتاً تابع شرایط هستند و به تناسب زمان تغییر می‌کنند؛ فرصت‌های موجود به سه دسته به شرح زیر تقسیم شده‌اند: 1. شرایط بین‌المللی در حال گذار؛ 2. امکان طرح نگرش‌ها و مکاتب جدید؛ 3. گفتمان انقلاب اسلامی.

اما نظریه‌پردازی ایرانی –اسلامی می‌تواند با سه هدف صورت گیرد:

1. فهم واقعیت‌ها و مسائل روابط بین‌الملل.

2. واکنش به سیاست‌ها و اقدامات سایر بازیگران برای حفظ و تأمین منافع.

3. کنش و مواجهة فعالانه در نظام بین‌الملل به‌منظور تغییر جهت‌ها و ساختارها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capabilities and Opportunities of Iranian-Islamic Theorization on International Relations

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Alikhani

Associate Professor University of Tehran

چکیده [English]

This article attempts to address the question as to what are the capabilities and opportunities of Iranian-Islamic theorization on International Relations? Answering this question, the study will initially pinpoint the existing capabilities and opportunities in order to clarify the purpose of theorizing.
The capabilities of the theorization are divided into two categories: first, the historical perspective of theoretical capabilities and second, the current and practical perspective of theoretical capabilities. The historical perspective considers: I. Ancient Iranian teachings on relations among nations; II. Historical experiences of the Iranian and Islamic civilizations; III. Rich source of Persian literature.
While the current and practical perspective includes: I. The possibility of reciting the Quran, traditions and hadiths of Shiia Imams; II. The possibility of accessing the required knowledge and expertise; III. The geopolitics of Iran.
As long as the opportunities of Iranian-Islamic theorization on IR are concerned, they mostly depend on circumstances, and they accordingly change over period of time. However, the available opportunities could be divided into three categories as follow: first, the transitional international circumstances; second, the possibility of projecting new perspectives and schools of thought; and third, the discourse of Islamic Revolution
Overall, the Iranian-Islamic theorization on IR could be realized by considering three objectives: first, perceiving the international issues and realities; second, responding to the policies and actions of other international actors in order to pursue and safeguard the interests; and third, active action and confrontation to the changing trends and structures of International system

کلیدواژه‌ها [English]

  • theorizing
  • international relations
  • Iranian
  • Islamic
  • Indigenous Humanities
آجیلی، هادی، صورت‌بندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.
ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1366.
اچ جانز، آنتونی، نلی لاهود، اسلام در سیاست بین‌الملل، ترجمه رضا سیمبر، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.
او. هانسون، اریک، دین و سیاست در نظام بین‌الملل معاصر، ترجمه ارسلان قربانی شیخ‌نشین، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.
ایسرائل، زرار، کوروش بزرگ، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: نشر ققنوس، 1374.
باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362.
بروسیوس، ماریا، ایران باستان، ترجمۀ عیسی عبدی، تهران: نشر ماهی، 1388.
پی. مک دانلد، دیوید، رابرت جی، پاتمن، بتی مسون، پاکر، اخلاق و سیاست خارجی، ترجمه مهدی ذاکریان، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1389.
توسلی، غلامعباس، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات سمت، 1370.
تیبی، بسام، اسلام، سیاست جهانی‌ و اروپا، ترجمة محمودت سیفی پرگو، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.
جادالمولی، حمد، علی‌محمد البجاوی، محمدابوالفضل ابراهیم، ایام العرب فی‌الجاهلیة، بیروت: دارالجیل، 1408 ق.
جوادی آملی، عبدالله، روابط بین‌الملل در اسلام، قم: مرکز نشر اسرا، 1388.
چرنوف، فرد، نظریه و زَبَر نظریه در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی، 1388.
حقیقت، سید صادق، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
خرمشاهی، بهاءالدین، پوزیتیویسم منطقی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1361.
داندامایف، محمد، تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمه خشایار بهاری، تهران: نشر کارنگ، 1371.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، «چگونگی و چیستی نظریۀ اسلامی روابط بین‌الملل»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، فصلنامۀ انجمن علوم سیاسی ایران، شماره 18، بهار 89.
دیاکونف، اشکانیان، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام، 1351.
ذاکریان، مهدی (به اهتمام)، اخلاق و روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1390.
رزکرانس، ریچارد، پیدایش دولت مجازی، ترجمه بابک خادمی پاشاکی، تهران: انتشارات پلیکان، 1388.
رفیع پور، فرامرز، کندوکاوها و پنداشتها، تهران: شرکت سهامی انتشار، 137.
زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر 1364.
سالم، عبدالعزیز، تاریخ عرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدری‌نیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
سجادی، سیدعبدالقیوم، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، قم: بوستان کتاب، 1383.
سمتی، مهدی (سرویراستار)، مرزهای نو در ارتباطات بین‌الملل، ترجمه حسن بشیر و همکاران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1388.
سیف‌زاده، سیدحسین، نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ مبانی و قالبهای فکری، تهران: انتشارات سمت، 1389.
سیمبر، رضا، ارسلان قربانی شیخ‌نشین، اسلام‌گرایی در نظام بین‌الملل؛ رهیافت‌ها و رویکردها، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.
عاملی، سید سعیدرضا، مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1389.
عزتی، عزت‌اله، تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عراق، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384.
علیخانی علی‌اکبر، و همکاران، اندیشۀ سیاسی متفکران مسلمان (مجموعة نوزده جلدی)، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390.
علیخانی علی‌اکبر، و همکاران، سیاست نبوی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران: انتشارات سمت، 1379.
غفوری، محمد، اصول دیپلماسی در اسلام و رفتارهای پیامبر6، تهران: نشر مهاجر، 1387.
قاسمی، حاکم، زهرا ناظری، «تحولات ژئوپلتیک در حوزۀ دریای خزر و تغییر نقش قدرتهای بزرگ در این منطقه»، فصلنامۀ بین‌المللی ژئوپلتیک، شماره 23، پاییز 1390.
کورت، اَملی، هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: نشر ققنوس، 1378.
گیرشمن، رومن‌، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1364.
موسوی، سید محمد، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1386.
ولسکی، یوزف، شاهنشاهی اشکانی، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنوس، 1383.
هابرماس، یورگن، فرد دالمایر، و دیگران، دین و روابط بین‌الملل، ترجمة عسگر قهرمان‌پور بناب، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1388.
هلزی، هال، و ویلیام لوئیس، تاریخ و فلسفة علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: انتشارات سروش 1363.
همپل، کارل، فلسفۀ علوم طبیعی، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369.