مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل

چکیده

مفهوم هویت به شکل منسجم و به عنوان یکی از مه‌ترین مفاهیم موجود در روابط بین‌الملل، مفهومی نسبتاً جدید است و شکل‌گیری آن به دهه 1950 برمی‌گردد. هویت به مفهوم وضعیت شبیه بودن و تفاوت داشتن با دیگران و شامل ایجاد مرزهایی است که خود را از دیگران جدا می‌کند. «چیستی» و «کیستی» از جمله سؤالاتی می‌باشند که در مبحث هویت مطرح و ذهن بشر و جوامع بشری را از گذشته‌های دور مشغول نموده‌اند. از نظر مکتب انگلیسی، عامل اصلی شکل‌گیری هویت، معانی و هنجارهایی می‌باشند که سبب ایجاد تکالیف متقابل بازیگران مختلف می‌شوند. در مقابل، سازه‌انگاری هویت را یک سازه اجتماعی می‌داند که جنبه ذهنی و گفتمانی دارد و معتقد است که علاوه بر معانی و هنجارها، منافع نیز در شکل‌گیری هویت‌ها نقش اساسی دارند. مقاله حاضر با هدف مطالعه تطبیقی هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‌انگاری، با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Concept of Identify in International Relations through English School and Constructivist Theory

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Emamjomezade 1
  • Ruhollah Zamanian 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 Master of International Relations

چکیده [English]

The concept of identity in a coherent form and as one of the most important concepts of International Relations is relatively new which initially emerged in 50s. Identity means to be similar or different from others and includes making borders to separate self from other. “What” and “who” are the most common questions on the issue of identity which have preoccupied the human minds and human societies since ages ago. From English School perspective, the most significant factors in shaping the identity are the ideas and norms that make mutual duties for different actors. Conversely, according to constructivism, identity is a social construct which has mental and discourse aspects. Constructivists believe that interest, in addition to ideas and norms, has a vital role in identity formation. The present article attempts to examine the concept of identity in a comparative context by considering the English School and the Constructivist Theory in International Relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Identity
  • English School
  • Constructionist
  • Material and Meaning
اسمیت، استیو(1383)، ‏«رویکردهای واکنش گرا و تئوری ‏سازه‏انگاری در نظریه روابط‏ بین‏الملل»، جهانی شدن سیاست: روابط‏ بین‏الملل در عرصه‏ نوین، ترجمه ابوالقاسم راه‏چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‏المللی ابرار معاصر.
برگر، پیتر و توماس لاکمن (1383)، «ساختار اجتماعی واقعیت» ، فصلنامه راهبرد، شماره 422:31- 421.
بوزان، باری(1388)، از جامعه بین‏الملل‏ تا جامعه‏ جهانی، ترجمه محمد علی قاسمی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تاجیک، محمد‏رضا(1379)، «فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت‏ها و چالش‏ها»، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم: شماره چهارم.
تاجیک، محمد‏رضا(1383)، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: نشر تحقیقات و توسعه علوم‏انسانی.
خاتمی، محمد(1385)، «ملاحظاتی چند در باب فلسفه مقایسه‏ای» ، مجموعه مقالات نشت تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسن کلباسی، تهران: پژوهشگاه علوم‏انسانی و مطالعات فرهنگی.
دوران، بهزاد و منوچهر محسنی(1386)، «هویت؛ رویکردها و نظریه‏ها»، مبانی نظری هویت، و بحران هویت، گردآورنده علی اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم‏انسانی، فرهنگ و علوم ‏اجتماعی.
عمید، حسن(1360)، فرهنگ سیاسی عمید، تهران: انتشارات امیر‏کبیر.
قوام، عبدالعلی(1384)، روابط‏ بین‏الملل نظریه‏ها و رویکرد‏ها، تهران: سمت.
قوام، عبدالعلی(1388)، سیاست‏های مقایسه‏ای، تهران: انتشارات سمت.
کربن، هانری(1369)، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمه سید جواد طباطبایی، تهران: انتشارات قدس.
کرمی، جهانگیر(1383الف)، «هویت دولت و سیاست ‏خارجی»، فصلنامه سیاست ‏خارجی، سال هیجدهم، شماره37:1- 1.
کرمی، جهانگیر(1383ب)، « سیاست ‏خارجی از منظر تکوین‏گرایی»، فصلنامه راهبرد، شماره31: 175- 160.
کمال‏اردکانی، علی‏اکبر(1386)، «بحران هویت و عوامل تشدید آن در ایران»، هویت در ایران، گردآورنده علی اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم‏انسانی، فرهنگ و علوم ‏اجتماعی.
کولایی، الهه(1386)، « سیر هویت ملی در ایران»، هویت در ایران،گردآورنده علی اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم ‏انسانی، فرهنگ و علوم ‏اجتماعی.
گل‏محمدی، احمد(1380)، «جهانی شدن و بحران هویت»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 10.
مجتهدزاده، پیروز(1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت.
معینی‏علمداری، جهانگیر(1383)، «هویت ملی، رویکرد انتزاعی به خرده هویت‏ها»، گفتارهایی در باره هویت ملی در ایران، گردآوری داود میر محمدی، تهران: موسسه مطالعات ملی.
ونت، الکساندر(1384)، نظریه اجتماعی سیاست‏ بین‏الملل‏، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی .
هوپف، تد(1386)، «نوید مکتب بر سازی برای نظریه روابط‏ بین‏الملل »، نئو واقع‏گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ویراسته آندرو لینکلیتر، ترجمه علی رضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
Brown, Chris. (1995), “International Theory and International Society: The viability of the Middle Way”, Review of International Studies, 21, 2,183- 86.
Bull, Hadley. (1984), Intervention in the Third World, Oxford: Oxford University Press.‏
Bull, Heddley. (1977), The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics, ‏London: Macmillan.
Buzan, Barry. (2004), From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization, Cambridge: University Press.
Der Derian, James. (1995), International Theory, Critical Investigations, New York: Macmillan Company.
Dunne, T. (1998), Inventing International Society, London: Palgrav.
Jackson, Robert. (1992),”Pluralism in International Political Theory”, Review of International Studies, Vol. ‏18.
Vidich, Arthur J. (2000), “Qualitative Methods: Their History in Sociology and Anthropology”, In Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publications.
Wendt, A. (1995), “Constructing international politics,” International Security, 20(1):71- 81.
Wendt, A. (1999), “Anarchy is what state Make of It”, International Organization, 46, 2(spring).
Wendt, Alexander and his critics. (2006), Constructivism and International Relations, London and New York, Routledge.
Wight, Martin. (1979), Power Politics, ‏New York: Pelican Books.