مطالعه تطبیقی مکتب انگلیسی و نظریه ‏سازه‏انگاری در بُعد هستی‏شناسی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هستی‏شناسی اخبار به وجود شیء است و به اساسی‏ترین اندیشه‏ها در حیطه جوهر و ذات اشیا می‏پردازد. هستی‏شناسی به دو قسم مادی و معناگرا تقسیم می‏شود و در‌حالی‌که روش شناخت ماده‏گرایی مشاهده طبیعی است، معناگرایی بر نقش قواعد و هنجارها توجه دارد. عمده اختلاف میان مکتب‏ انگلیسی و تئوری ‏سازه‏انگاری اختلافی هستی‏شناختی یعنی اختلاف راجع‏به جنس نظام بین‏الملل است. در‌حالی‌که مکتب‏ انگلیسی به نقش عوامل معنایی در سطح ساختار در تبیین سیاست بین‏الملل می‏پردازد و بر این اعتقاد است که معانی و قواعد جامعه‏ بین‏المللی هستند که توسط ساختار، سیاست بین‏الملل را قوام می‏بخشند، تئوری سازه‏انگاری ضمن تأیید معنا و ساختار، توجه صرف مکتب انگلیسی به معنا و ساختار را تقلیل‏گرا می‏داند و بر قوام متقابل ماده و معنا و ساختار ـ کارگزار در تبیین سیاست‏ بین‏الملل تأکید دارد. مقاله حاضر با هدف مطالعه ‏تطبیقی مکتب ‏انگلیسی و نظریه ‏سازه‏انگاری در بُعد هستی‏شناسی، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‏ای صورت می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Concept of Identify in International Relations through English School and Constructivist Theory

نویسندگان [English]

  • سید جواد امام‏جمعه ‏‏زاده
  • روح‌الله زمانیان

چکیده [English]

The concept of identity in a coherent form and as one of the most important concepts of International Relations is relatively new which initially emerged in 50s. Identity means to be similar or different from others and includes making borders to separate self from other. “What” and “who” are the most common questions on the issue of identity which have preoccupied the human minds and human societies since ages ago. From English School perspective, the most significant factors in shaping the identity are the ideas and norms that make mutual duties for different actors. Conversely, according to constructivism, identity is a social construct which has mental and discourse aspects. Constructivists believe that interest, in addition to ideas and norms, has a vital role in identity formation. The present article attempts to examine the concept of identity in a comparative context by considering the English School and the Constructivist Theory in International Relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Identity
  • English School
  • constructivism
  • Material and Meaning