حکومت‌مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه‌های الهیاتی در تئوری‌های سیاست و روابط بین‌الملل در عصر اطلاعات)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

چکیده

با کسانی که به خداوند و متافیزیک اعتقاد دارند و آموزه‌های حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم و بسیاری از اصول و پیش‌فرض‌های عقل حاکم بر محیط بین‌الملل را به رسمیت نمی‌شناسند و به صورت انتقادی با آنها برخورد می‌کنند چه باید کرد؟ آیا می‌توان به بهانه عقب‌افتادگی، استبدادی بودن و خرافه‌ای بودن آنها را کنار زد و نادیده گرفت؟ در صورت برخورد آیا باید به عنوان هویتی مستقل و دارای بنیادهای منطقی وارد ارتباط با آنها شد، یا اینکه باید تلاش کرد سازه‌های ذهنی آنها را تغییر داد؟ آیا سرزمین‌ها و کشورهای دارای الهیات سیاسی، شهروندانی باوجدان و باانصاف هستند یا مردمانی غیرقابل گفت‌وگو و تنش‌آفرین؟ این نوشتار با تمرکز بر تئوری‌های جدید سیاست و روابط بین‌الملل که اغلب مربوط به عصر اطلاعات هستند، به دنبال این است که شیوه‌هایی را که این تئوری‌ها برای برخورد با الهیات سیاسی و گزاره‌های مذهبی ارائه می‌کنند، تحلیل کند. در تمام نوشتار دغدغه متن بر حکومت‌مندی یعنی شیوه‌های اعمال و محدود کردن قدرت در الهیات سیاسی تمرکز دارد و برای دستیابی به پاسخ، هفت تئوری معروف سیاست و روابط بین‌الملل مورد واکاوی قرار می‌گیرند تا نشان داده شود جایگاه سازه‌های دینی و الهیات سیاسی در روابط بین‌الملل از شکلی حاشیه‌ای و بی‌اعتنا در حال تبدیل به مسئله و دغدغه‌ای عمومی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governmentality of Political Theology in the Era of Information: The Status of Theological Constructs in the Theories of International Relations and Politics in the Era of Information

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Eslami 1
  • Fatemeh Zolfagharian 2

1 PhD student of political science at Allameh Tabatabai University

2 Master of Political Science, Mofid University of Qom

چکیده [English]

How to deal with those who believe in God and metaphysics, yet they do not recognize the doctrines of human rights, democracy, liberalism and many of the principles and assumptions of the prevalent mentality dominating the international environment which they also consider critically? Shall we dismiss and ignore them on the pretexts of being underdeveloped, authoritarian and superstitious? In case of confrontation, shall we consider them and establish relationship with them with an independent identity having rational principles or shall we try to change their mind sets? Do the states and countries with political theology have fair and conscientious citizens or people who are contentious and do not favor dialogue?

This paper focuses on the new theories of International Relations and Politics that are mostly related to the era of information and seeks to scrutinize the ways that these theories deal with political theology and religious statements. However, the article is basically concerned with the governmentality which implies the means and ways of enforcing and limiting the power in political theology. In order to address the issue seven most-known theories of International Relations and Politics are taken into consideration and examined in details so that to establish the fact that the status of political theology and religious constructs in International Relations is no more overlooked and changing while it is gaining attention as a public issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmentality
  • Political Theology
  • Information Age
آرکلگ، استوارت (1383)، چارچوب های قدرت، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
آرنت، هانا (1388)، میان گذشته و آینده، ترجمه سعید مقدم، تهران: اختران
آگامبن، جورجو (1386)، قانون و خشونت، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: فرهنگ صبا
اسلامی، روح اله (1388)، تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر سیاست در پارادایم های انتقادی فلسفه سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
بودریار، ژان (1389)، جامعه مصرفی اسطوره ها و ساختارها، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: ثالث
بویس، مری (1388)، جستاری در فلسفه زرتشت، ترجمه سعید زارع، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
پارسا، خسرو (1379)، مجموعه مقالات جامعه انفورماتیک و سرمایه داری، واقعیت و اسطوره، ترجمه خسرو پارسا، تهران: آگه
تاجیک، محمدرضا (1377)، ویژه نامه گفتگوی تمدن ها، فصلنامه گفتمان، شماره 3
تانگ، رزماری (1387)، نقد و نظر، درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی، ترجمه منیژه عراقی، تهران: نی
دلوز، ژیل (1386)، فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نی
رابرتس، آدام (1386)، فردریک جیمسون، مارکسیسم، نقد ادبی و پسامدرنیسم، ترجمه وحید ولی زاده، تهران: نی
رالز، جان (1387)، نظریه عدالت، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ریتزر، جرج (1389)، مبانی نظری جامعه شناسی معاصر و ریشه های کلاسیک آن، شهناز ممسی پرست، تهران: ثالث
شهرام نیا، سید امیر مسعود (1385)، جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران: نگاه معاصر
فارسون، سمیع، مهرداد مشایخی (1387)، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ترجمه معصومه خالقی، تهران: انتشارات باز
قادری، حاتم (1388)، ایران و یونان- فلسفه در لابه لای سیاست و در بستر تاریخ، تهران: نگاه معاصر
کچوئیان، حسین (1385)، نظریه های جهانی شدن و دین، مطالعات انتقادی، تهران: نی
کربن، هانری (1383)، ارض ملکوت از ایران مزدایی تا ایران شیعی، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، تهران: طهوری
معتمدنژاد، کاظم (1389)، جامعه اطلاعاتی و اندیشه های بنیادین، تهران: میراث قلم
نای، جوزف (1387)، قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه سعید میرترابی، تهران: مطالعات راهبردی
نقیب زاده، احمد (1381)، تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه
واترز، مالکوم (1381)،مدرنیته، مفاهیم انتقادی، جامعه سنتی و جامعه مدرن، ترجمه منصور انصاری، تهران: نقش جهان
ون لون، یوسف (1388)، تکنولوژی رسانه ای از منظر انتقادی، ترجمه احمد علیقلیان، تهران: همشهری
ویدن گرن، گئو (1377)، دین های ایران، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران: آگاهان ایده
ویلکن، پیتر (1381)، اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
هابرماس، یورگن (1386)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، تهران: انتشارات افکار
همتی، همایون (1379)، شناخت دانش ادیان، تهران: نقش جهان
الیاده، میرچا (1374)، فرهنگ و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران: طرح نو
Cunningham, Conor (2002), Geneology of Nihilism, London and Newyork, Routledge
Dean, Mitchell (1999), Governmentality power and rule in modern society, sage publication, London
Finer, SE (1999), the history of government 1, Ancient monarchies and Empire, Oxford university press
Foucault, Michel (2008)1, The Courage Of The Truth (The Government Of Self And Others Ii) Lectures At The Collège De France 1983–1984, Edited By Frédéric Gros General Editors: François Ewald And Alessandro Fontana English Series Editor: Arnold I. Davidson Translated By Graham Burchell, New York: Palgrave Macmillan
Foucault, Michel (2008)2,The Birth Of Biopolitics Lectures At The Collge De France, 1978–79, Edited By Michel Senellart, London: Palgrave Macmillan
Frohmann, Bernd (2001), Communication technologies and human subjectivity – the political postmodern information science- Qntaria London
Haynes, Jeff (1997), Religion, secularization and politics, a postmodern conspectus, third word Quartely Vol 18, no 4, pp: 709-728
Hooker, William (2009), Carl Schmitts, international thought order and orientation, Cambrigde-university press
Mernissi, Fateme (2002), Islam and democracy, publishing unated nation of American
Miles, William (1996), political pra-theology – re thinking religion politics and democracy – third word Quartely Vol 17-No3-pp 525-535
Moloneg, Mt (2009), Model of religious schism with application to Islam / springer science + business media
Muller, Janwerner (2006), An Irrgularity that cannot be regulate: Carl Schmitts theory of the partisan and the war on terror, Princeton University
Noor, Farish (2010), the arrival and spread of the tablighi jamaat in Indonesia- publishid – Rajaratanum school of international studies
Riley, Stephan (2008), observing the breach – Dignity and the limits of political theology – low critique 19: 115-138, springer
Roy, Olivier (2007), the failure of political Islam, tranclated by Carol Volk, Newyork, Harvard College
Turner, Bryanse (2010), Sovereignty and emergency political theology, Islam and American conservatism, http//tcs-sagepub.com