خیزش نظامی چین، امریکا و موازنۀ آسیایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

این مقاله در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا اساساً خیزش نظامی چین برای ایالات متحده یک تهدید امنیتی محسوب می‌شود و اگر چنین است، امریکا چگونه به این مسئلۀ غامض امنیتی واکنش نشان خواهد داد. فرضیه‌ای که در این مقاله به‌دنبال ارزیابی آن هستیم این است که از آنجا که افزایش قدرت هر کشور، تقاضای آن کشور برای ایفای نقش بیشتر در صحنۀ بین‌المللی را به همراه دارد، بنابراین نوسازی و توسعۀ توانمندی‌های نظامی چین، در نهایت تقاضای این کشور برای ایفای نقش بیشتر در معادلات جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به‌دنبال خواهد داشت و این مسئله برای ایالات متحده که خود را تنها هژمون نظام بین‌المللی می‌داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود؛ از این‌رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا با پیگیری دو استراتژی مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

China’s Military Rise: The United States and Asian Balance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Basiri 1
  • Syyed Hesamodin Mousavi 2
  • Mohammad Ali Rayatinejad 3

1 Faculty member of Isfahan University

2 Master of International Relations, University of Isfahan

3 MSc International Relations Student, Shahreza Azad University

چکیده [English]

This article attempts to answer the question of whether the Chinese military rise pose a serious security threat to the United States, and if so, how will the United States react to the security dilemma? The main assumption of this article is based on the principle that a country’s power enhancement and growth lead to demand for greater roles on the international scene. Therefore, China’s military modernization and development would lead the country demand for a greater role in the global equations, especially in East Asia. This development is perceived as a security threat for the United States, which considers itself as the sole hegemonic power with a lot of security interests in the region. Thus, the new development has made US to seek two strategies of containment and partnership in order to respond China and creating a balance of power against the Chinese influence in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Rise
  • China
  • the United States
  • East Asia
  • Containment Policy
  • Partnership Strategy
تبریزی، حسین مهدی(1383). استراتژی امنیت ملی چین و تأثیر آن بر مسائل امنیتی آسیای شرقی. کتاب آسیا( ویژه مسائل امنیتی شرق آسیا). تهران انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
‌‌جعفری، علی اکبر(1389)."نظریه نئورئالیسم و اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل". برگرفته از:
http://www.1P.Umz.ac.ir/print.aspx ? ID= 48
چرنوف، فرد(1388)، نظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل: مفاهیم و تفسیر های متعارض. ترجمه: علیرضا طیب. تهران: نشر نی.
دهشیار، حسن(1386). چهارچوب نظری واکنش آمریکا به صعود چین، فصلنامه مطالعات منطقه ای؛ اسرائیل شناسی- آمریکا شناسی، سال شانزدهم، شماره یک، زمستان. صص 55- 37.
‌‌شفیعی، نوذر (1387). "تأثیر همکاری هسته ای هند و آمریکا بر وضعیت ژئوپولتیک جنوب آسیا"، از:
http://www.dr-shafie.ir/post-5.aspx
‌عظیمی، ابوالفضل(1380). روابط ایالات متحده و چین پس از جنگ سرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
قلی زاده، عبد الحمید(1389)، تحلیل روابط چین و آمریکا در چهاچوب تئوری سیکل قدرت2008-1990، پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
گی یونه، ایمیلی (1386). "توافقات استراتژیک توکیو و واشنگتن برای مقابله با چین"، مجله سیاحت غرب، شماره 45، صص68- 58.
لیتل، ریچارد (1389). تحول در نظریه های موازنه قوا. ترجمه ی غلامعلی چگنی زاده. تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران.
‌ ملک پور آذرخوارانی، مهسا(1387). تحلیل تأثیر تحولات ایالات متحده آمریکا بر روابط این کشور با چین پس از جنگ سرد در قالب نظریه های امنیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان.
وثوقی، سعید (1388)."نقش چین در ثبات یا بی ثباتی منطقه جنوب شرق آسیا"، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال ششم، شماره 1، تابستان، صص 65-31.
Bottelier, Pieter. (2007).”India's Growth from China's Perspective”, the Journal of Applied Economic Research, Los Angeles/London/New Delhi/Singapore. No (1) 1: pp121- 138.
China’s National Defense in )2008(, Beijing, China: State Council Information Office, January 2009.
Wie, Chin Lee (2008). “China as a Military Power and Implications for U.S and Taiwan”, Journal of Asian and African Study. LosAngeles, London, New Dehli and Singapore. Vol. 43(5) .pp 523- 542.
Christensen, Thomas. (2006). “Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy toward East Asia,” International Security, Vol. 31, No. 1, Summer, pp. 81–12
DOD ( U.S. Department Of Defense).( 2010), Annual Report to Congress on Military Power of the People’s Republic of China, Report to Congress Pursuant to The FY2000 Defense Authorization Act, Washington D.C.: Department of Defense.
DOD(U.S Department of Defence. (1999). “The United States Security Strategy for the East Asia- Pasific Region”. Wshington, DC 20301: East Asian Strategy Report 1998.
Field, Thomas G (2009)." Focus On Intellectual Property". Avilable at:
http://www.america.gov/media/pdf/books/iprbook.pdf.
Foot, R. ) 2006(. “Chinese Strategies in a US-hegemonic global order: accommodating and hedging”. International Affairs, 82(1), pp 69- 83.
Fravel, M. Taylor. (2008). "China′s Search for Military Power", The Washington Quarterly. Summer.No31.Vol13.pp 125-141.
Gertz, B. (2006). Enemies: How Americans Foes Steal Our Vital Secrets and How We Let It Happen. New York. Crown Forum.
Guihong, Zhang. (2005). “US-India Strategic Partnership: Implications for China”, International Studies. 42, 3&4. New Delhi/Thousand Oaks/London.
Hoge, James F. (2004). “A Golobal Power Shift in the Market: Is the United States Ready?” Foreign Affairs, Vol. 83, no. 4, July/August.
IISS( International Institute for Strategic Studies).(2003/4). Strategic Survey, London: Oxford University Press. in Asia”, The china Journal of International Politics, No 3, pp 381- 396.
Khalilzad, Zalmay and Shulsky, Abaram N. (2000).The United State and a Rising China: Strategic and Military Implications. Santa Monica, CA: RAND.
Mearsheimer, John. (2004). “Why China׳s Rise Will not be Peaceful”. Washington Quarterly. No 38(9): 389-410. September 17.
Mearsheimer, John. (2010). “The Gathering Storm: Chinas Challenge to US Power: Power in Asia”, the china Journal of International Politics, No 3, pp 381-
396.
Medeiros, Evan. (2005/06). “Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability”, The Washington uarterly, 29:1 pp. 145–167.
Minister of Foreign Affairs of Japan (2005). "Security Consultative Committee Document U.S.-Japan Alliance". Available at:
http://www.dni.gov/nic/NIC_2020_2004_05_05_intro.html.
National Intelligent Council (2004). "The Future of Force in the Region, Convened by Asia Society and the CIN". 5 may. Available at:
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0510.html.
Pyaat, Geoffrey. (2011). The Regional and Global Impact of the U.S.-India Strategic Partnership, Bureau of South and Central Asian Affairs, Emory University, Atlanta, GA. Avialable at: http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/157141.htm.
Ramesh, J. (2005). Making Sense of Chinadia: Reflection on India and China. New Delhi: India Research Press.
Smith, Mike. (2003). “China and US Foreign Policy in the Asia- Pasific: Living With American Dominance” . The Royal Institute of International Affairs. No 22. June.
Sutter, Robert G. (2003). The United States and East Asia: Dynamics and Implications. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
Swaine, Michael. D..)2004). “China: Exploiting a Strategic Opening,” in Strategic Asia 2004–2005, eds. Ashley J. Tellis and Michael Wills (Seattle: National Bureau of Asian Research, 2004), pp. 67–101.
Twining, D. (2008). “China's Rise Threatens to Divide Asia, Not Unite It”. The Copenhagen Journal of Asian Studies N. 26, pp 22- 49.
Waltz, Kenneth. N. (1996). Theory of International Politics, Reading: Addison- Wesley.
Xinbo, Wu. (2005). “The End of the Silver Lining: A Chinese View of the U.S.-Japanese Alliance,” The Washington Quarterly 29, no. 1 (Winter 2005): pp119–130.
Zheng, Bijian.(2005). “China’s ‘peaceful rise’ to grate power status”, Foreign Affairs, No. 5, Sept/Oct, pp. 18-24.