بررسی رابطۀ مفهومی و تأثیر حکمرانی بر سیاست‌گذاری عمومی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پدیدۀ حکمرانی، یکی از مباحث میانی جدید در طیفی از رشته‌های اجتماعی به‌حساب می‌آید که پیش از هر چیز متوجه تمرکززدایی از قدرت (در معنای سنتی وستفالیایی) است؛ از این‌رو حکمرانی بدون شک دارای تأثیر عمده‌ای بر بخش عمومیـکه واجد نقش محوری در سیاست‌گذاری عمومی است ـ خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که پدیدۀ حکمرانی چه تأثیری بر سازوکار و نتایج آتی سیاست‌گذاری عمومی خواهد داشت؟ در این مسیر، بررسی مفاهیم و مفروضات حکمرانی نشان می‌دهد، آیندۀ سیاست‌گذاری عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایۀ اجتماعی دچار تحولاتی دموکراتیک می‌شود؛ تحولاتی که عرصه‌های اقدام گروه‌های غیردولتی و شهروندان (شبکه‌ها) را در فرایند سیاست‌گذاری گسترش می‌بخشند؛ از این‌رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه ادارۀ جامعه و فرایند سیاست‌گذاری، شهروندان به قوت سرمایۀ اجتماعی بیشتر و گسترش شبکه‌های غیردولتی، هم در تشخیص مشکلات و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائۀ جایگزین‌ها و همچنین در اجرا و ارزیابی، نقش بیشتری به‌دست می‌آورند. تجربیات نیز نشان می‌دهند که مشارکت بیشتر در امور، عملاً به تقویت کیفیت خدمات عمومی، سیاست‌های عمومی و اثربخشی نتایج می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Relationship and the Impact of Governance on Public Policy

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Yazdani Zazrani

PhD student of political science, University of Tehran

چکیده [English]

Governance is a new mid-range social phenomenon which has focused on the idea of power decentralization (in the traditional sense of Westphalia era). Since governance requires a central role in the public policy, it would undoubtedly leave a major impact on the public sector. Accordingly, this paper seeks to answer the question as to what is the impact of governance on the mechanism and future consequences of public policy?

In this regard, the examination of the concepts and assumptions of governance indicates that the future of public policy by the public sector with the entrance of governance and social capital will undergo democratic developments. These developments will pave the way for the active participation and contribution of the non-state groups and citizens (networks) in the process of policy-making. Therefore, after the entrance of governance in the apparatus of running society and the process of policy-making, the citizens with more social capital and development of the non-state networks get more involved both in indentifying the problems, agenda setting as well as finding alternatives, implementation and assessment. Experiences also demonstrate that greater participation in the affairs enhances the quality of public services, public policies as well as the effectiveness of the outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Government
  • New Public Management
  • Public Policy
  • Networks
Bevir, Mark (2007), Encyclopedia of Governance, USA, sage publication.
Birkland, T (2005), An Introduction to Policy Process (2 Ed. ), N. Y.:ME Sharp.
Cartney. P & Others. (1995), Toward and Understanding of Governance_ the emergency of an idea and its implications for research in developing countries, University of Toronto.
Graham J., Amos B., Plumptre T (2003), Principles for good governance in the 21st century, Policy brief No. 15, Institute on Governance.
Hirst, paull (2000), Democracy and Governance in pierre john (ed.), debating governance: authority, steering & democracy, oxford university press.
Pierre, Jon and B. Guy Peters (2000), Governance, Politics and State, MacMillan Press LTD, London.
Kettl, Donald F.(2000), The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, and the Role of Government, Public Administration Review, Nov/Dec 2000, Vol. 60, No. 6.
Kennett, patricia (2008), Governance, Globalization and Public Policy, UK, Edward elgar press.
Kjær, Anne Mette (2004),. Governance, Cambridge, Polity Press.
Kjær, Anne Mette (2005), Central Government intervention as obstacle to Local Participatory governance: the case of Uganda, presented at IILS- workshiop on Participatory Governance, ILO, Geneva, 9-10 December 2005.(available at: http://www.fau.dk/Paper%20VI%20-%20Mette%20Kjær.doc)
Kooiman, J (1993), Modern Governance: New Government-society Interactions, London, sage Publications.
Majone,giandomenico (2006) Agenda Setting, in oxford handbook of public policy, M. Moran & M.Rein & R. E. Goodin, New York, oxford university press.
Meehan, Elizabeth (2003), From Government to Governance, Civic Participation and ‘New Politics’; the Context of Potential Opportunities for the Better Representation of Women, Queen's University Belfast, School of Politics and International Studies, October 2003.
Newman, Janet (eds) (2005), Remarking Governance: People, Politic and the Public Sphere, University of Bristol, policy press.
Pierre, jon (2000), Debating Governance, Steering & Democracy, oxford university press.
Putnam, Robert D (1993) The Prosperous Community: Social Capital and Public life, The American Prospect, 13 Spring 1993, pp. 36.42.
Powell, F.(2000) State, Welfare and Civil Society, in Tonkiss, F. and Passey, A.(eds.), Trust and Civil Society, Macmillan Press.
Stoker, Gerry (1998), Governance as theory: five proposition, international journal of social science, v 50, 17-28.
Rhodes, R. A. W (1996), The New Governance: Governing without Government, political studies, 44, pp. 625-67.
Rosenau, James., Ernst Otto Czempiel (1992), Governance without Government: Order and Chang in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
Sakiko fukuda-parr & Richard pouzio (2002), Governance: past, present, future, setting the governance for the millennium declaration, Background Paper of the 4th. Global Forum on Re-inventing Government, Marrakech, Morocco, 10th.-13th. December, 2002, UN, New York 2002. (available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan006224.pdf )
UN (1996), Governance, Participation and Partnerships, background papers prepared by the United Nations Department of Public Information for the United Nations Conference on Human Settlements, 3-14 June 1996, Istanbul. (Available at: http://www.un.org/cyberschoolbus/habitat/background/bg5.asp)
UN (2006), Defining of basic concepts and terminologies in governance and public administration, UN commercial and social council, committee of experts on public administration, 5th session, New York, 27-31 march 2006.
UN (2007), Public Governance Indicators: A Literature Review, Department of Economic and Social Affairs, new York. (available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN027075.pdf)
(unescap)United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2008), What is Good Governance? (available at : http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.pdf(
اکبری، غضنفر (1386) سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و دوم، شماره 1 (پیاپی 84)، بهار 1386.
پارسونز، واین (1385) مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خضری، محمد (1385) دولت و سرمایه اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره اول، بهار 1385.
دیوید مارش و جری استوکر (1384) روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
سازمان بازرسی کشور (1388) حکمرانی خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزیابی، دو هفته نامه علمی تحلیلی سازمان بازرسی کل کشور.
شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (ایتان) (1388) ارائه مدلی برای ارزیابی احکام برنامه پنج ساله توسعه، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ انتشار 11/8/1388، شماره مسلسل 9932.
صانعی، مهدی (1385) حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، اسفند 1385، شماره 187.
مولر، پیر (1383)، سیاستگذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی،تهران، نشر دادگستر.
میدری، احمد، خیرخواهان، جعفر (1383)، حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
وارث، سید حامد (1380) نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی، فصلنامه دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، زمستان 1380.
نصری، قدیر، روش‌شناسی مکتب نئوایده‌الیسم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1384، 737-719.
هاولت، مایکل و ام رامش (1380) مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه: عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.