چرخه سیستمی قدرت، ثبات استراتژیک و رژیم کنترل تسلیحات در منطقه خاورمیانه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

معمای امنیت و پایداری آن، کشورها را متوجه رژیم‌های امنیتی کرده است، اما سیستم بین‌الملل، دارای ویژگی‌هایی است که این ویژگی‌ها تأثیری مستقیم بر شکل‌گیری، کارآمدی یا ناکارآمدی چنین رژیم‌های امنیتی خواهد داشت. در این میان، چرخه سیستمی قدرت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم جهانی و منطقه‌ای است که تأثیری مستقیم بر موضوع یادشده دارد. گفتنی است که انواع چرخه‌های قدرت، سبب شکل‌گیری محیط‌های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط‌ها، می‌توانند عامل تسهیل‌کننده یا مانع چنین رژیم‌هایی باشند. در این میان، سیستم منطقه‌ای خاورمیانه نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست. به همین علت این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرخه یادشده در سطح جهانی ومنطقه‌ای وتلاقی آنها با یکدیگر چه تأثیری بر شکل‌گیری، کارآمدی یا ناکارآمدی رژیم منطقه‌ای کنترل تسلیحات وخلع سلاح، به‌عنوان یکی از گونه‌های رژیم امنیتی خواهد داشت؟ به همین منظور، این پژوهش، ضمن توجه به چرخه قدرت به بررسی پیامدهای آن در خصوص رژیم کنترل تسلیحات و خلع سلاح در منطقه می‌پردازد و بر این باور است که به دلیل اینکه محیط خاورمیانه، با نوعی بی‌ثباتی استراتژیک روبه‌رو است، زمینه‌های شکل‌گیری چنین رژیمی مهیا نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systemic cycle of power, strategic stability and arms control regime in the Middle East

نویسندگان [English]

  • فرهاد قاسمی
  • زهرا پوردست
چکیده [English]

Existence of security dilemma has caused the countries' concentration on formation of security regimes. But, the international system has some qualities which have a direct effect on the formation, efficiency and inefficiency of such security regimes. Among all, systematic power cycle is one of the most important qualities of the international and regional system which has a direct impact on the above subject. It is worth mentioning that various kinds of power cycle lead to the formation of different strategic environments. These environments can function as facilitators or barricades to such regimes. The Middle East Regional System is not an exception to the fact. Consequently, the main question is that how the above cycle at its international and regional level has affected the formation, efficiency and inefficiency of regional arms control regime in the Middle East, as one of the security regime models. While taking the importance of the power cycle into consideration, this thesis surveys the consequences of the power cycle in regard with arms control and disarmament in the region. It is also believed that due to the strategic instability and unrest environment in the Middle East, no background is available for the formation of such regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic power cycle
  • Regional power cycle
  • Middle East
  • Arms control regime