جهانی‌شدن و مسئلة فرسایش حاکمیت در عصر پساوستفالیا

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

مقالة پیش‌رو رابطة میان جهانی‌شدن و حاکمیت را مد نظر قرار داده و این پرسش اصلی را مطرح می‌سازد که فرایند جهانی‌شدن در عصر پساوستفالیا چه تأثیری برحاکمیت دولت‌ها گذاشته است؟ در پاسخ به سؤال مذکور، فرضیة مقاله از این قرار است که جهانی‌شدن منجر به فرسایش و زوال حاکمیت‌های ملی نگردیده و دولت‌های مستقلِ حاکم در یک آیندة قابل پیش‌بینی همچنان مهم‌ترین کنشگران نظام جهانی باقی خواهند ماند، اما جهانی‌شدن حاکمیت‌ها را دستخوش تغییرات شگرفی ساخته و از میزان استقلال و ظرفیت خوداداره‌گری آنها به نفع حاکمیت‌های فراملی کاسته است.

با این حساب دولت‌ها به‌رغم حفظ حاکمیت‌های ملی و تداوم ایفای نقش محوری خود ناگزیرند اقتضائات گذار از محیط بین‌الملل به محیط جهانی، و از نظم وستفالیایی به پساوستفالیایی را بپذیرند و با طیف متنوعی از کنشگران ذی‌نفوذ در چهارچوب ترتیبات اداره‌گری جهانی برای تدبیر مسائل دنیای امروز همکاری کنند؛ درنتیجه، به نظر می‌رسد که در عصر پساوستفالیا با توجه به حضور موازی حاکمیت‌های ملی و فراملی بیشتر می‌توان از مدیریت جهانی سخن گفت تا حکومت جهانی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and Erosion of Sovereignty in Post-Westphalian Age

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Khani 1
  • Rouhol-Amin Saeedi 2

1 Faculty member of Imam Sadegh University

2 PhD student in International Relations, University of Tehran

چکیده [English]

The article focuses on the relationship between globalization and sovereignty and raises the question: What is the impact of globalization on the sovereignty of states in the post-Westphalian Age? It hypothesizes that globalization has not resulted in erosion and decline of national sovereignties and that independent sovereign states will continue to remain the most important actors of the world system in a foreseeable future. However, globalization has transformed the sovereign states and has reduced their independence and self-governance capacity to the benefit of trans-national sovereign states. It seems that in the post-Westphalian age, considering the parallel presence of national and transnational sovereignties, one can talk more of world management than world government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Sovereignty
  • Westphalia
  • Post-Westphalia
  • World Administration
آکسفورد، باری (1386). نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، مترجم: حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.
ابراهیمی، شهروز (1388). «جهانی شدن و حاکمیت فراوستفالیا با تأکید بر ایستارهای جمهوری اسلامی ایران، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره ششم، تابستان و پاییز
جکسون، رابرت؛ گئورگ سورنسون (1385). درآمدی بر روابط بین الملل، مترجم: مهدی ذاکریان و دیگران، تهران: میزان.
سلیمی، حسین (1390). نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران: سمت سیف زاده، سید حسین (1382). اصول روابط بین الملل (الف و ب)، تهران: میزان .
عسگرخانی، ابو محمد (1383). رژیم های بین المللی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
عالم، عبدالرحمن (1380). بنیادهای علم سیاست، تهران: نی.
عطایی، فرهاد؛ محمدرضا اقارب پرست (1385). امریکا و جهان قرن بیست و یکم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
قوام، سید عبدالعلی (1384). روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت
گریفیتس، مارتین (1388). دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم: علیرضا طیب، تهران
مشیرزاده، حمیرا (1386). دیباچه بر نظام جهانی اقتصاد، سیاست و فرهنگ، اثر باری آکسفورد، مترجم: حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه
نقیب زاده، احمد (1373). تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل (از پیمان وستفالی تا امروز)، تهران، قومس
وینسنت، اندرو (1383). نظریه های دولت، مترجم: حسین بشیریه، تهران: نی
Aart Scholte, Jan. 2001. "The Globalization of World Politics", in Baylis, John and Steve Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press.
Dunne, Tim. 2001. "Liberalism", in Baylis, John and Steve Smith (Eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press.
Griffiths, Martin, Terry O'Callaghan and Steven C. Roach. 2008. International Relations: The Key Concepts, London and New York: Routledge.
_________. 1992. Fifty Key Thinkers in International Relations, London and New York: Routledge.
Held, David. 1984. "Beyond Liberalism and Marxism?", in McLennan, Gregor, David Held and Stuart Hall (eds.), The Idea of the Modern State, Milton Keynes: Open University Press.
Hettne, Björ. 1995. "Introduction: The International Political Economy of Transformation", in Hettne, Björn (eds.), International Political Economy: Understanding Global Disorder, Zed Books Ltd.
McGrew, Anthony. 2011. "Globalization and Global Politics", in Baylis, John, Steve Smith and Patricia Owens (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press.
Rosenau, James. 1995. "Distant Proximities: The Dynamics and Dialectics of Globalization", in Hettne, Björn (eds.), International Political Economy: Understanding Global Disorder, Zed Books Ltd.
Smith, Steve and John Baylis. 2001. "Introduction", in Baylis, John and Steve Smith, (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press.