جهانی‌شدن و مسئلة فرسایش حاکمیت در عصر پساوستفالیا

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مقالة پیش‌رو رابطة میان جهانی‌شدن و حاکمیت را مد نظر قرار داده و این پرسش اصلی را مطرح می‌سازد که فرایند جهانی‌شدن در عصر پساوستفالیا چه تأثیری برحاکمیت دولت‌ها گذاشته است؟ در پاسخ به سؤال مذکور، فرضیة مقاله از این قرار است که جهانی‌شدن منجر به فرسایش و زوال حاکمیت‌های ملی نگردیده و دولت‌های مستقلِ حاکم در یک آیندة قابل پیش‌بینی همچنان مهم‌ترین کنشگران نظام جهانی باقی خواهند ماند، اما جهانی‌شدن حاکمیت‌ها را دستخوش تغییرات شگرفی ساخته و از میزان استقلال و ظرفیت خوداداره‌گری آنها به نفع حاکمیت‌های فراملی کاسته است.

با این حساب دولت‌ها به‌رغم حفظ حاکمیت‌های ملی و تداوم ایفای نقش محوری خود ناگزیرند اقتضائات گذار از محیط بین‌الملل به محیط جهانی، و از نظم وستفالیایی به پساوستفالیایی را بپذیرند و با طیف متنوعی از کنشگران ذی‌نفوذ در چهارچوب ترتیبات اداره‌گری جهانی برای تدبیر مسائل دنیای امروز همکاری کنند؛ درنتیجه، به نظر می‌رسد که در عصر پساوستفالیا با توجه به حضور موازی حاکمیت‌های ملی و فراملی بیشتر می‌توان از مدیریت جهانی سخن گفت تا حکومت جهانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Erosion of Sovereignty in Post-Westphalian Age

نویسندگان [English]

  • محمدحسن خانی
  • روح‌الامین سعیدی
چکیده [English]

The article focuses on the relationship between globalization and sovereignty and raises the question: What is the impact of globalization on the sovereignty of states in the post-Westphalian Age? It hypothesizes that globalization has not resulted in erosion and decline of national sovereignties and that independent sovereign states will continue to remain the most important actors of the world system in a foreseeable future. However, globalization has transformed the sovereign states and has reduced their independence and self-governance capacity to the benefit of trans-national sovereign states. It seems that in the post-Westphalian age, considering the parallel presence of national and transnational sovereignties, one can talk more of world management than world government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Sovereignty
  • Westphalia
  • Post-Westphalia
  • World Administration