تبیین بدکارکردی سیاست داخلی و خارجیقذافی، بر اساس منطق رویکرد ساز‌ه‌انگاری

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

سیر نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل از سطوح خرد به سطوح کلان در حرکت بوده است. درنهایت سازه‌انگاری به‌ عنوان رویکرد میان‌برد با تأکید بر عوامل ساختاری و فرد انسانی به‌ عنوان کارگزار برای مطالعة پدیده‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شد. اهمیت این موضوع ناشی از افزایش نقش دولت‌ها و افراد در کنار نقش محدودساز و امکان‌سازِ ساختارها در شکل‌دادن به نظام بین‌الملل، رفتار سیاست خارجی و منافع ملی است. این مقاله با روش توصیفی‌تبیینی به بررسی دلایل بدکارکردی سیاست خارجی قذافی بر اساس مفروضات نظریة سازه‌انگاری که رویکردی میان‌برد است، می‌پردازد. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که علت بدکارکردی سیاست خارجی قذافی در دوران حکومتش چه بود؟ یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است، تضاد سیاست خارجی و داخلی برآمده از افکار قذافی با معانی بیناذهنی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عامل اصلی بدکارکردی سیاست خارجی وی در دوران حکومتش بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation of Malfunctioning of Gaddafi’s Domestic and Foreign Policy based on Logic of Constructivism Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghahosseini 1
  • Raouf Rahimi 2
  • Sajjad Rezaee 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 PhD student in Political Science, Isfahan University

3 PhD student in Psychology, Isfahan University

چکیده [English]

The theorizing procedure in international relations has shifted from the micro levels towards macro levels. Accordingly, constructivism was proposed as a moderate approach to study the social and political phenomena with an emphasis on structure and individual as functionary factors. The importance of this study is due to the role assigned to governments and individuals as well as the possible mechanisms and limiting structures in shaping the international system, foreign policy behavior and the national interests. Having utilized a descriptive-analytic method, the researchers made attempts at explicating failure of Gaddafi’s foreign policy on the basis of the theory of constructivism as a moderate approach. The objective of this paper is to answer the question: What caused Gaddafi's foreign policy failures during his rule. Findings show that, contrary of domestic and foreign policy arising from Qaddafi ideas with inter- subjective local, regional and international meanings was the main factor of his foreign policy failure or inefficiency during his rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • National Interests
  • Inter-Subjective Meanings
  • Foreign Policy
  • constructivism
احمدی، حمید (1390)، موج سوم بیداری عرب، ریشه یابی قیام های اخیر در کشورهای عربی تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
ابراهیمی، برچهر (1368). پدیدارشناسی، تهران: دبیر
آجورلو، حسین (1390)، انقلاب عربی، ایدئولوژیک یا عمل گرا، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دانش نیا، فرهاد (1384)، ارزیابی نظریه سازه انگاری در روابط بین الملل: بررسی موردی سپاست خارجی، جلد اول، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقتصادی و سیاست دانشگاه شهید بهشتی
دیوید ال، روزنهان؛ مارتین ای، پی، سلیگمن (1384). روان شناسی نابهنجاری: آسیب شناسی روانی مترجم: یحیی سید محمدی، جلد دوم، تهران: ارسباران، چاپ چهارم
دهشیار، حسین، 1390، منافع و حمله به لیبی، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه .
________.(1390)، تحقیر ناسیونالیست عرب، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه .
رستمی، علی (1390)، لیبی بعد از قذافی، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
زند، قباد (1364). بررسی و شناخت اقتصاد لیبی، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
شاه حسینی، حسن (1383)، ریشه ها و عوامل رویکرد جدید لیبی، پیامدهای داخلی و خارجی آن، تهران: مجله مطالعات افریقا، شمارة 90
شیشه چی ها، مصطلقی (1383). خلع سلاح لیبی و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، فصلنامیة مطالعات افریقا سال هجدهم، شماره 1
صبری، انوشه (1383). سفر شیراک به فرانسه انگیزه ها و اهداف، تهران: فصلنامه مطالعات اقریقا طاهری، امیرحسین (1368)، لیبی و روابط آن با کشورهای همسایه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)
قاسم زاده، ابولقاسم (1390)، قذافی و پایان مسیر او، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه مشیرزاده، حمیرا (1383)، گفت و گوی تمدنها از منظر سازه انگاری، تهران: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 63
موسوی، حسین (1390)، انفلاب لیبی و چالش های پیش رو، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه موسوی، حسین (1390)، پایان حکومت 40 ساله معمر قذافی، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
اسرار جدیده حول مقتل القذافی و عملیات قتل جماعیه ارتکبتها المعارضة. 2011، سایت دییرم نیوز Dp-news.com
بی بی سی عربی، لم استخدم القوه و سنستخدمها عند الحاجه (2011). سایت الجمل بماحمل. شین، جلال (2011)، مقتل القذافی و تأثیره على الأوضاع المستقبلیة فی لیبیا، صحیفه الشعب الیومیه   htt:Arabic.people.com.cn
عن السقوط القذافی (2011)، سایت موقع الصوت الشیوعی، www.communist/arparticls28
علی حیدر، خلیل (2011). سقوط القذافی و الصعود اللیبی، مصر: الاهرام
ولدأباه، اعل الشیخ (2011). الثورة الشعیبة فی لیبیا: الجیش و سناریوهات سقوط القذافی، سایت زوایا.
Joffe, George. 2011. The Past and Future of Libya, Cambridge University Press.
Full interview with Col Gaddafi, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east12607478, BBC News.
The Green Book, pp. 43-69.
Saddock BJ, Sadock VA, Ruiz P. 2009. Comprehensive Textbook of Psychiatry, vol 2. Baltimore, Williams & Wilkins.
Wendt, A. 1987. The Agent-Structure problem in International Relations Theory, International organization 41.
_______. 2000. On the via media: a response to the critics, review of international studies 26.
_______. 1992. Anarchy is what states make of it, international organization, 46, 2 spring
Wendt, A. 1994. Collective identity formation and the international state, American political science review, 88.
Explanation of Malfunction Gaddafi's domestic and foreign policy based on logic of Constructivism approach
Ali Reza Agha Husseini (Associate professor of Political Science at the University of Isfahan)
Rauf Rahimi (Ph.D. student of political sciences, University of Isfahan)
Sajjad Rezaei (Ph.D. student of Psychology, University of Isfahan)