مداخلة بشردوستانه از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

موضوع مداخلة بشردوستانه همواره سؤالاتی را دربارة چالش‌برانگیزترین بحث اخلاقی در حوزة سیاست خارجی کشورها مطرح می‌کند. هواداران هر‌نوع تفکر سیاسی در حوزة روابط بین‌الملل، مداخله را تحت شرایط خاصی توجیه می‌کنند اما از طرف دیگر آنچه را گروهی به‌ عنوان مداخلة عادلانه می‌بینند، دیگران به‌شدت ناعادلانه می‌خوانند. درواقع اصل عدم مداخله در جامعة بین‌المللی یک قاعدة آمره است اما هنگامی که دولت‌ها حقوق بشر شهروندان خود را نقض می‌کنند یا در جریان جنگ داخلی سقوط می‌کنند و نابسامانی و هرج‌و‌مرج حاکم می‌شود، آیا اصل حاکمیت را باید نادیده گرفت و مداخلة نظامی را مجاز دانست؟ این سؤالی است که در این مقاله از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل بررسی می‌شود. این مقاله درصدد است تا رویه‌های اصلی و دیدگاه‌های عمدة نظریه‌های روابط بین‌الملل را در مورد مداخلة بشردوستانه بررسی کند و ازآنجاکه اختلاف جزئی و ناهم‌آوایی هر ‌نظریه را نمی‌توان به طور دقیق بیان کرد، طبقه‌بندی‌ها در این مقاله بیشتر کلی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Humanitarian Intervention from International Relations Theories’ Perspective

نویسنده [English]

  • Rahmat Hajimine

Faculty of Islamic Azad University, East Tehran Branch

چکیده [English]

The issue of Humanitarian Intervention always poses questions of the most moral challenging. Proponent of every political belief in International Relations field will justify intervention under certain circumstances. What one group views as a just intervention, another will consider severely unjust. The challenge is that, Non– Intervention is a main principle in international community, but in times of violating citizen’s human rights by their states, or failed states due to a civil war, or while disorder and anarchy become dominant, should the sovereignty principle be forgotten, whereby military intervention is accepted? Examining this question, the article of each theory cannot be addressed adequately here, so the categorizations are necessarily broad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanitarian intervention
  • Sovereignty
  • International Community
  • Non-Intervention principle
  • international relations theories
اسمیت، اسنیو (1383)، «رویکردهای واکنش گرا و سازه انگاری در نظریه های بین الملل، در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست روابط بین الملل در عصر نوین، جلد دوم مترجم: ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران، ص 515
جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورک (1385). درآمدی بر روابط بین الملل، مترجم: مهدی ذاکریان و دیگران، تهران: میزان
چرنوف، فرد (1388). نظریه و زیر نظریه در روابط بین الملل، مترجم: علیرضا طیب، تهران: نی، ص 326-329
قوام، عبدالعلی (1384)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت، ص 350
_______ (1389). سیاست شناسی، تهران: سمت، ص 320
فاطمی نژاد، احمد (1387). از منازعه تا همبستگی؛ بررسی روابط بین المللی خاورمیانه از منظر مکتب انگلیسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ص 24
مشیرزاده، حمیرا (1386). تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت
مورگنتا، هانس، جی (1374). سیاست میان ملتها. تلاش برای قدرت و صلح، مترجم: حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه
ویلر، نیکولاس؛ بلامی، الکس (1383). «مداخله بشردوستانه و سیاست جهانی» در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست روابط بین الملل در عصر نوین، جلد دوم، مترجم: ابو القاسم راه چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران، 21056.
Ar`ɚugi, D. 2003. Debating Cosmopolitics, London: Verso, p.11.
Bellamy. Alex. 2003. "Humanitarian Intervention and the Three Traditions", Global Society, Vol. 17, NO.1, p 3-21.
Boucher, D. 2003. Political Theories of International Relations. Oxford: Oxford University Press, P. 360.
Brownlie, I. 1974. "Humanitarian Intervention", in J. Moore (ed), Law and Civil War in the Modern World, Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
Campbell, David. 1998. "Why Fight: Humanitarianism, Principles and Post Structuralism", Millennium, Vol.27, NO. 3, 497-521.
Chadda, M. 2003. "Intervention in Ethics and Civil Wars", in R. Thomas (ed.). Yugoslavia Unraveled: Sovereignty, Self Determination, Intervention, Oxford: Oxford University Press.
Chomsky, Noam. 1999. The New Military Humanism: Lessons from Kossovo, London: Pluto.
Cohen, M. 1984. "Moral Skepticism and International Relations", Philosophy and Public Affair, Vol. 13, NO.4, 299- 346.
Cox, Robert. 1996. Approaches to World Order. Cambridge: Cambridge University
Donnelly, J. 2002. "Twentieth Century Realism" in Nardin and D.Mapel (eds), Tradition of International Ethics. Cambridge: Cmbridge University Press.
Farer, T. 2003. "The Ethics of Intervention in Self Determination Struggle", in D. Chatterjee and D. Scheild (eds). Ethics and Foreign Intervention. Cambridge: Cambridge University Press, P. 146.
Held, D. 2004. A Globalizing World, London: Routledge, P.189.
Hehir, Aidan. 2010. Humanitarian Intervention: An Introduction, New York: Palgrave Macmillan.
Holzgrefe, J. L. 2005. "The Humanitarian Intervention Debate", in J. L. Holzgrefe and R. Keohane (eds), Humanitarian Intervention: Ethical, legal and political Dilemmas. Cambridge University Press.
Jackson, Robert. 2006. "The Safety of the People is Supreme Law: Beyond Hobbes but not as Kant" in W. Baain (ed.). The Empire of Security and Safety of The People, London: Routledge.
Krasner, S. 1999. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Prinston: Prinston, University Press.
Kissinger, Henry. 1992. "Humaniterian Intervention has its Hazards", International Herald Tribune, 14 December
Kung, H. 1991. Global Responsibility, New York: Crossroad.
Mandelbaum, Michel. 2003. "A Perfect Failure; NATO's War Against Yugoslavia", Foreign Affairs, Vol. 78, No.5, 2-8.
Mearsheimer, jhon, 1994, "the False Promise of International Institutions", International Security, Vol. 19, No. 3, 549.
Orford, A. 2003. Reading Humanitarian Intervention, Cambridge University press.
Roberts, A. 2002. “The So-Called “Right” of Humanitarian Intervention”, in Yearbook of International Humanitarian Law 2000, 3 The Hague: T.M.C. Asser.
Rosenthal. J.H. 1995. “Biography, Ethics and Statecraft” in C. J. Nolan (ed.), Ethics and Statecraft: The Moral Dimention of International Affairs, Weatport, Conn: Praeger.
Schmitt, Karl. 1996. The Concept of Political, trans. G. Schwab, Chicago: University of Chicago Press.
Tyner, James. 2006. The Business of War, Aldershot: Ashgate, p. 323.
Waltz, Kenneth. 1991. “Realist Thouht and Neo-realist Theory”, in R.L. Rothstein (ed.), The Evolution of Theory in International Relations, Columbia: University of South Carolina Press, p.29.
Walzer, Michael. 2006. Just and Unjust Wars, New York: Basic Books, P.21.
Wight, Martin. 1966. “Western Values in International Relations”, in H.Butterfield and M. Wight (eds), Diplomatic Investigation: Essays in the Theory of International Politics, Cambridge, Mass: Harvard University Press, P. 128