ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از راه‌های بهبود کیفیت آموزش روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور آگاهی دقیق و جامع از نقاط قوت و ضعف گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌ها و ارتقای نقاط قوت آنهاست؛ ازاین‌رو ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی یکی از راه‌های تحقق این مهم است. ارزیابی درونی گروه‌ها یکی از شیوه‌هایی است که استفاده از نتایج حاصل از آن می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک کند. بررسی این مهم مستلزم استفاده از نقطه‌نظرات دانشجویان، استادان و کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت. در این مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آموزش سنتی روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The internal assessment of the Department of International Relations of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Ali Ilkhanipour 2

1 Professor, Department of Political Science, University of Guilan

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

In order to promote research and teaching in the field of International Relations and Political Science, making internal assessment of educational departments will be helpful. Such a assessment provides scholars and academics a clear view about weakness and strong aspects of educational department. Internal assessment requires participation of students, professors, and users that are in direct connection with traditional method of teaching that we are familiar with. In this article authors are about to make internal assessment of IR Department of Tehran University through conducting a survey, the results will provide us evaluation on weakness and strong aspects of traditional method of teaching IR in one of leading Iranian universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education planning
  • internal assessment
  • the quality of education and research
بازرگان، عباس (1387). ارزشیابی آموزشی. چاپ ششم، هران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).
بازرگان، عباس، حجازی، یوسف، اسحاقی، فاخته (1386) فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه­های آموزشی دانشگاهی، چاپ اول، تهران: دوران.
بازرگان، عباس، یوسف، حجازی، اسحاقی، فاخته (1387). راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
فراستخواه، مقصود (1388). ارزیابی کیفیت آموزش عالی. چاپ اول، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
مقاله نامه فارسی
پرداختچی، محمد حسن و همکاران(1386). تاثیر ارزیابی درونی در بهبود کیفیت دانشگاهی:تجربه دانشگاه شهید بهشتی. در سومین مجموعه مقالات همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی، چاپ اول، تهران: مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، صص70-45.