آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

خیزش چین به‌ عنوان قدرتی بزرگ در منطقه و جهان، قدرت هژمون ایالات متحدۀ امریکا را به چالش کشیده است. رویکرد اول، چین را به‌ عنوان تهدیدی خاموش برای منافع امریکا و آسیای شرقی و نیز رقیب قدرت امریکا در آینده می‌داند و خواهان جلوگیری از رشد چین و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر این کشور است (تأکید بر قدرت سخت). رویکرد دوم، معتقد است که با درگیرکردن هرچه بیشتر چین در اقتصاد و جامعۀ جهانی و نهاد‌های چندجانبۀ مختلف می‌توان خیزش این کشور به سمت جایگاه قدرتی بزرگ را مدیریت کرد (موازنۀ قدرت نرم). دو کشور دو سیستم سیاسی و فرهنگی و ترکیب نژادی متفاوت دارند. آنها در مراحل متفاوتی از مدرنیته و توسعۀ اقتصادی هستند و 6000 مایل از یکدیگر فاصله دارند. یکی در قلۀ سلسله‌مراتب بین‌المللی است و دیگری به ‌سمت آن درحال‌صعود است. تاریخ نشان داده است که رقابت قدرت‌های بزرگ به جنگ گرم یا سرد منتهی می‌شود و پیش‌بینی‌های زیادی وجود دارد که این دو کشور نیز در این مسیر تراژیک گام برمی‌دارند. این دیدگاه‌ها به اختلافات دو کشور بر سر تایوان، حقوق بشر، تجارت، امور مالی، کنترل تسلیحات و امنیت منطقه‌ای اشاره می‌کنند. این دیدگاه‌ها معتقدند که هر دو کشور نیروی نظامی خود را برای رویارویی علیه یکدیگر آماده می‌کنند. اگرچه باید تأکید کرد که سیاست‌گذاران دو کشور، از سابقۀ تاریخی رقابت آلمان و بریتانیا و جنگ سرد میان اتحاد شوروی و امریکا آگاهی دارند. برخورد دو کشور با توجه ‌به وابستگی متقابل اقتصادی برای هر دو کشور بسیار وحشتناک است. از طرفی، بازدارندگی تسلیحات هسته‌ای دورنمای برخورد تمام عیار میان دو کشور را کاهش می‌دهد. با این ‌وجود، روابط آیندۀ این دو کشور روی طیفی از همکاری و رقابت قرار دارد و درصورت رسیدن چین به میزان قدرت امریکا پتانسیل برخورد سیاسی یا حتی نظامی نیز زیاد می‌شود. با توجه ‌به خیزش چین به‌ عنوان قدرتی جهانی و امریکا به‌ عنوان ابرقدرت حال حاضر، کیفیت روابط آیندۀ چین و امریکا چگونه است؟ آیا روابط دو کشور بر اساس همکاری متقابل و هم‌گرایی و ثبات و صلح شکل خواهد گرفت یا با زوال روابط دو کشور به ‌سمت افزایش رقابت و شاید حتی برخورد و جنگ منتهی خواهد شد؟نگارندگان با استفاده از دیدگاه‌های متنوع در موضوع روابط آیندۀ ایالات متحدۀ امریکا و چین تلاش می‌کنند تا با پاسخ همه‌جانبه به پرسش‌های مطرح شده، به فرضیه‌ای بینابینی دست یابند. آیندۀ روابط چین و امریکا از برخورد بین دو مجموعه از نیرو‌های مخالف تعیین می‌شود، دو جهت مخالف که از قدرت نسبتاً مساوی برخوردارند. در آینده، اساس روابط چین و امریکا با کمی نوسان و با تغییرات تناوبی، به‌ طرف همکاری بیشتر یا رقابت افزون‌تر بدون تمایل قطعی به یکی از دو جهت و برخورد نظامی باشد.

در این پژوهش، با رویکردی کثرت‌گرا، روش پژوهش کیفی را ملاک قرار داده‌ایم. پژوهش کیفی بهره‌گیری از ترکیبی از روش‌های کیفی است. روش پژوهش کیفی مستلزم نوعی تکثر روشی است. پژوهشگر کیفی در کار خود هر گونه استراتژی و روش یا مواد تجربی دردسترس را به‌ کار می‌گیرد. برخلاف تصور رایج، روش کیفی به‌هیچ‌وجه به‌معنای استفاده‌نکردن از داده‌های کمی نیست، همان‌طورکه در این پژوهش، از داده‌های کمّی نیز استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Future of U.S.-China Relations: Cooperation; Competition

نویسندگان [English]

  • Javad Emamjomezadeh 1
  • Amir Hooshang Mirkooshesh 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 Ph.D in International Relations, Azad University of Science and Research Branch, Isfahan

چکیده [English]

China's rise as a great geopolitics and regional Power of the World is challenged USA hegemony. An approach knows China's as a silent threat to the interests of the United States and East Asia and rival American power in the future and wants to prevent the growth of China and further restrictions on this country (emphasis on hard power). The second approach believes that by involving China in the global economy, society and various multilateral institutions can manage the country's rise to the status of a great power (soft power balance). Both countries have two systems of different political, cultural and racial composition. It is in a different stage of economic development and modernity is 6000 miles of each other. One on the peak of international hierarchy and the other is climbed toward it.History has shown that the great powers compete to hot or cold war ended and there is a lot of anticipation that the two countries are also in the path of this tragic step. These ideas point out to disputes of the two countries on Taiwan, human rights, trade, finance, regional security, arms control, and point out that both countries believe their military force ready for the confrontation against each other. Although it must be stressed that policy makers from both countries are aware of the German and British competition and historical background of the cold war between the Soviet Union and the United States. Clash of the two countries, according to the country's economic interdependence is very terrible for both. On the other hand the nuclear weapons deterrence decrease full-scale encounter between the two countries. However, the future relations of the two countries are on a range of cooperation and competition, and in the case of reaching China’s to the level of the political power of the American or even military will increase the clash as well. Due to the rise of China as a global power and the United States as a superpower now, what are the quality of future relations between China and the United States? Are relations between the two countries will shape mutual cooperation and convergence, stability and peace or with the deterioration of relations between the two countries will increase competition and perhaps even collide and the war? The authors by using of different approaches in the issue of future relations between the United States and China are trying to answer to the research questions posed, and reach to the hypothesis in the context. In this study we take into account with a pluralistic approach a qualitative research method. Qualitative research is benefiting from a combination of qualitative methods. Qualitative research methods require some kind of plurality method. Qualitative researcher are using in their work any materials or methods, experimental strategies available to work. Unlike common perception, qualitative methods are in no way meant the lack of use of quantities data, as has been used in this research too

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • United States of America
  • Economic rise
  • Interdependence
  • cooperation
  • Competetion
میرکوشش،امیر هوشنگ،(1386)،"نقش قدرت و هویت در سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه"،تهران،اطلاعات سیاسی-اقتصادی،236-235.
میرکوشش، امیر هوشنگ،(1387)،"اصلاحات اقتصادی چین و چشم انداز آینده"، تهران،اطلاعات سیاسی-اقتصادی،248-247.
زارع، محمد،( 1389 )،"چین و آمریکا: متحدان مظنون"،تهران ،گزارش راهبردی333، مرکز تحقیقات استراتژیک.
زارع، محمد،( 1388)،"جایگاه چین در استراتژی کلان آمریکا"،گزارش راهبردی 305،مرکز تحقیقات استراتژیک.

"Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China", (2004, May 28) Retrieved from http://www.defenselink.mil/pubs/d20040528PRC.pdf.
Alagappa, Muthiah, “Asian Practice of Security: Key Features and Explanations,” in Alagappa, Asian Security Practice, (1998), Stanford University Press.
Berger, Thomas, (2000, July), “Set for Stability? Prospects for Conflict and Cooperation in East Asia,” Review of International Studies, 26(3).
Berger, R.Samuel, (2000(, November/December), “A Foreign Policy for the Global Age,”ForeignAffairs, 79 (6).
Bush, George w., (2002, September),"The National Security Strategy of U.S."Washington DC: White House, Available at: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002.
China and WTO: The Real Leap Forward ", (1999, November 20), Economist.
Chistensen, Thomas J., (1996, September/October),”Chinese Realpolitik”, Foreign Affairs, 75(5).
Christensen, Thomas J., (1996, Sept-Oct), “Chinese Realpolitik,” Foreign Affairs 75(5).
Doyle, Michael, (1983, summer), “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Part 2,” Philosophy and Public Affairs, 12(3).
Doyle, Michael, (1997), ways of War and Peace: Realism, Liberalism and Socialism, New York, w.w.Norton.
Elman, M .Fendius, (1997), “The Need for a Qualitative Test of the Democratic Peace Theory”, in Elman, ed., Paths to Peace: Is Democracy the Answer? Cambridge, Mass.: MIT Press.
Friedberg, Aaron L., (2005, Fall),"The Future of U.S.-China Relations Is Conflict Inevitable?” International Security,30(2).
Gaddis, JhonLewis, (1992/1993, winter),"International Relations Theory and the End of Cold War “International Security, 17(3).
GDP. (2011). The World Bank, retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
Gilpin, Robert, (1981), War and Change in International Politics, New York, Cambridge University Press.
Goldstein, Avery, (1997/98, winter) “Great Expectations: Interpreting China’s Arrival,” International Security, 22(3).
Gries, Peter Hays, (2004), China’s New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy, Berkeley University of California Press.
Halper, Stephan, (2010), the Beijing Consensus, New York, Basic Book.
Huisken, Ron, (2009), Rising China: Power and Reassurance, the Australian National University, ANU E Press.
Huntington, Samuel P. (1991, January/February), “America’s Changing Strategic Interests,” Survival, 33(1).
Jepperson, Ronald L., Wendt, Alexander, & Katzenstein, Peter J., “Norms, Identity, and Culture in National Security,” in Katzenstein,) 1996), ed., the Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York, and Columbia University Press.
Jervis, Robert, (1991/1992, winter),"The Future of World Politics: Will It Resemble to Past?” International Security,16(3)
Johnston, Alastair Iain & Evans, Paul, “China’s Engagement with Multilateral Security Institutions,” in Johnston and Robert S. Ross, (1999) eds., Engaging China: The Management of an Emerging Power New York, Routledge,
Johnston, Alastair Iain, (2003, spring), “Is China a Status Quo Power?” International Security, 27(4),
Johnston, Alastair Iain, “The Myth of the ASEAN Way? Explaining the Evolution of the ASEAN Regional Forum,” in Helga Haftendorn, Robert O. Keohane,and Celeste A. Wallander, (1999), eds., Imperfect Unions: Security Institutions over Time and Space,NewYork,Oxford University Press.
Johnston, Alastair Iain, (1995), Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton, N.J, and .Princeton University Press.
Johnston, Alastair Iain, (2007), Social States: China in International Institutions, 1980-2000, .Princton University press.
Karmel, Solomon, (2000), China and the People’s Liberation Army: Great Power or Struggling Developing State? London, St. Martin’s.
Keidel, Albert,"(2008.July), China’s Economic Rise Fact and Fiction”, Carnegie Endowment for International Peace Policy Paper.
Lampton.M.David, (2001), Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.-China Relations, Berkeley University of California Press.
Lanteigne, Marc, (2009), Chinese foreign policy, London, Routledge.
Lardy, Nicholas R., (1998), China’s Unfinished Economic Revolution, Washington, D.C.: Brookings,
Layne, Christopher, (1997, summer), “From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand Strategy", International Security, 22(1).
Mainland Endures Position as Taiwan’s Largest Trading Partner”, (2008, March 3), People’s daily Online, Available at: english.peopledaily.com.cn.
Mansfield ,Edward, D. & Snyder, Jack, (1995, summer), “Democratization and the Danger of War,” International Security, 20(1).
Martin, L.Lisa&Simmons, A.Beth, (1998, autumn),"Theories and Empirical Studies of International Institutions”, International Organization, 52(4).
McDevitt, Michael, (2000, summer), “Beijing’s Bind,” Washington Quarterly, 23(3).
McDevitt, Michael, “Roundtable: Net Assessment—Objective Conditions versus the U.S. Strategic Tradition,” in Paul D. Taylor, (2001), ed., Asia and the Pacific: U.S. Strategic Traditions and Regional Realities Newport, R.I, Naval War College Press.
Mead, Walter Russell, (2001), Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World, New York, Alfred A. Knopf).
Mearsheimer, John J., (2001), the Tragedy of Great Power Politics, New York: W.W. Norton.
Naughton, Barry, (2007), the Chinese Economy Transitions and Growth, London, Mit Press.
North, Robert & Choucri, Nazli, (1975), Nations in Conflict: National Growth and International Violence, San Francisco, Calif: W.H. Freeman.
Oksenberg, Michael & Economy, Elizabeth (1999), China Joins the World: Progress and Prospects New York: Council on Foreign Relations.
Reynolds, Neil, (2007, December 12),"China Far Poorer than World Thinks’, Globe and Mail
Roscrance, Richard”, (2006, July), power and International Relations: The Rise of China and Its Effects”, International Studies Perspectives
Ross, Robert S.,) 1999, spring), “The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty First Century,” International Security, 23(4),
Rowen, S. Henry, (1996, fall), “The Short March: China’s Road to Democracy,” National Interest (45).
Roy, Denny, (2000, spring), “Tensions in the Taiwan Strait,” Survival, 42(1).
Schweller, Randall L.,"Managing the Rise of Great Powers: Theory and History", in Johnston and Ross, (1999): Engaging China, Routledge.
Segal, Gerald, (1999, September/October), “Does China Matter?” Foreign Affairs, 78(5).
Shales, Amity, (2005, June 26),"U.S. Begins Rethink on China", London, Financial Times,
Shambaugh, David, (2000, spring), “Sino-American Strategic Relations: From Partners to Competitors,” Survival, 42(1).
Snyder, Jack, (2000), From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, New York, W.W.Norton,
Swaine, Michael D. &Tellis, Ashley J., (2000), Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future, Santa Monica, Calif.: RAND.
Tammen, Ronald L. and Others, (2000), Power Transitions: Strategies for the 21st Century London, Chatham House Publishers.
Tellis, Ashley J., (2000), Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future, Santa Monica, Calif: RAND.
The Worldwide Threat in 2003: Evolving Dangers in a Complex World, (2003, February 11) Retrieved from http://www.cia.gov/cia/public_affairs/speeches/2003/dci_speech_02112003.html; and Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China.
"The national Security Implications of Economic Relationship between The United States and China",,(2002,July),U.S.-China Security Review Commission, Washington DC.,U.S. Government Printing.
“U.S.-China Trade Statistics and China's World Trade Statistics", (2005, February 28), U.S.-China Business Council, Retrieved from http:// w.w.w. USChina.org/Statistics/tradetable.html.
Waltz, Kenneth N. (1979), Theory of International Politics Reading, Mass: Addison-Wesley,
Wendt, Alexander, (1995, summer), “Constructing International Politics,” International Security, 20(1).
Wendt, Alexander, (1994, June), “Collective Identity Formation and the International State,” American Political Science Review, 88(2).
Wendt, Alexander, (1999), Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press.;
Wendt ,Alexander, (1992, April) “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, “International Organization, 46(2).
Wilson, Dominic& Stupnytsks, Anna, (2007, March 28)," The N-11: More than an Acronym”, Goldman Sachs Global Economics Paper.
Wohlforth, William C., (1999, summer), “The Stability of a Unipolar World, “International Security, 24(1).
Xinbo ,Wu, (1998),”China: Security Practice of a Modernizing and Ascending Power”, in Muthiah Alagappa, ed., Asian Security Practice: Material and Ideational Influences ,Stanford, Calif.: Stanford University Press.