ضرورت‌های دیپلماسی در عصر فناوری

نویسندگان

دانشکدة روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.

چکیده

جهان معاصر، جهانی متأثر از دانایی و فناوری است. در این جهان قواعد و اصولی که تبیین‌کنندة توان و قدرت بازیگران عرصة بین‌الملل بوده، تغییر نموده و شرایطی جدید را پدید آورده است. در این شرایط و هم‌زمان با توسعه، فروپاشی، پیشرفت و تغییر شکل مسائل ملی و بین‌المللی، مدیریت آنها نیز به ابزارها و استراتژی‌های نوینی نیاز پیدا کرده است. از سوی دیگر تغییرات روزانة فناوری نیز موجب گشته تا ابزارهای نوینی که زادة علم و دانش هستند، پدید آیند. در این شرایط است که دانش و فناوری به یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورها در عرصة بین‌المللی بدل می‌گردد. این تغییرات موجب شده تا دیپلماسی کشورها نیز وادار به تطابق با شرایط نوین گردد و در دو حوزة شیوه‌های عمل و دستور کارها، از این تغییرات اثر پذیرد.

پژوهش حاضر با عنوان «ضرورت‌های دیپلماسی در عصر فناوری» تلاشی نظری است تا با شیوة تحلیلی‌توصیفی تحولات اخیر روابط بین‌الملل را مورد کنکاش قرار داده و از دورن این تحلیل، تغییرات دیپلماسی عصر حاضر را به نمایش گذارد. مجموع آنچه می‌توان به‌عنوان برون‌داد این تغییرات در دیپلماسی از آن یاد نمود، اتکا به دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی به‌عنوان شیوه‌های نو و ورود به مسائلی همچون مالکیت فکری، ورورد و خروج فناوری، مدیریت اینترنت، محیط زیست و امنیت بیولوژیکی به‌عنوان دستور کارهای نوین دیپلماسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diplomacy in the Age of Technology: Necessities

نویسندگان [English]

  • سید محمدکاظم سجادپور
  • مهدی زاده‌علی‌
چکیده [English]

The Contemporary World has been affected by technology In one hand, the Principals that define ability and Power of international actors have changed and new condition emerged. In this situation, national and international issues need new strategy and tools for management of them on the other hand the daily changes in technology make new tools based on science and knowledge. In this condition, the technology and knowledge become one of the most important elements of national power. this changes forced diplomacy to adapt to this conditions and two divisions affected by them; first the methods of implementation of foreign policy, and second, agenda of diplomacy.this article titled as Diplomacy in the Age of Technology: Necessities is a theoretical effort to analyze contemporary international relations based on analytical method. in short, the result of this survey can be explained in one sentence that public diplomacy and cyber diplomacy as new method and intellectual property, technological exchange, control and managing of internet, environmental and biological security as new agenda for diplomacy has been emerged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • technology
  • method
  • Agenda