ضرورت‌های دیپلماسی در عصر فناوری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و کارشناس وزارت امور خارجه

چکیده

جهان معاصر، جهانی متأثر از دانایی و فناوری است. در این جهان قواعد و اصولی که تبیین‌کنندة توان و قدرت بازیگران عرصة بین‌الملل بوده، تغییر نموده و شرایطی جدید را پدید آورده است. در این شرایط و هم‌زمان با توسعه، فروپاشی، پیشرفت و تغییر شکل مسائل ملی و بین‌المللی، مدیریت آنها نیز به ابزارها و استراتژی‌های نوینی نیاز پیدا کرده است. از سوی دیگر تغییرات روزانة فناوری نیز موجب گشته تا ابزارهای نوینی که زادة علم و دانش هستند، پدید آیند. در این شرایط است که دانش و فناوری به یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورها در عرصة بین‌المللی بدل می‌گردد. این تغییرات موجب شده تا دیپلماسی کشورها نیز وادار به تطابق با شرایط نوین گردد و در دو حوزة شیوه‌های عمل و دستور کارها، از این تغییرات اثر پذیرد.

پژوهش حاضر با عنوان «ضرورت‌های دیپلماسی در عصر فناوری» تلاشی نظری است تا با شیوة تحلیلی‌توصیفی تحولات اخیر روابط بین‌الملل را مورد کنکاش قرار داده و از دورن این تحلیل، تغییرات دیپلماسی عصر حاضر را به نمایش گذارد. مجموع آنچه می‌توان به‌عنوان برون‌داد این تغییرات در دیپلماسی از آن یاد نمود، اتکا به دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی به‌عنوان شیوه‌های نو و ورود به مسائلی همچون مالکیت فکری، ورورد و خروج فناوری، مدیریت اینترنت، محیط زیست و امنیت بیولوژیکی به‌عنوان دستور کارهای نوین دیپلماسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diplomacy in the Age of Technology: Necessities

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour 1
  • Mehdi Zadeali 2

1 Member of the Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs

2 Graduated from the Department of Diplomacy and Foreign Affairs

چکیده [English]

The Contemporary World has been affected by technology In one hand, the Principals that define ability and Power of international actors have changed and new condition emerged. In this situation, national and international issues need new strategy and tools for management of them on the other hand the daily changes in technology make new tools based on science and knowledge. In this condition, the technology and knowledge become one of the most important elements of national power. this changes forced diplomacy to adapt to this conditions and two divisions affected by them; first the methods of implementation of foreign policy, and second, agenda of diplomacy.
this article titled as Diplomacy in the Age of Technology: Necessities is a theoretical effort to analyze contemporary international relations based on analytical method. in short, the result of this survey can be explained in one sentence that public diplomacy and cyber diplomacy as new method and intellectual property, technological exchange, control and managing of internet, environmental and biological security as new agenda for diplomacy has been emerged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • technology
  • method
  • Agenda
اسلوین، جمیز. (1380) ایترنت و جامعه، ترجمه عباس گیلوری و علی راد باوه تهران: نشر کتابدار.
بیژنی، مریم،(1384) "دیپلماسی در گذر زمان"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 222- 221، بهمن و اسفند، صص118-129.
بیلیس، جان و اسمیت، استیو.(1383) جهانی شدن سیاست و روابط بین‌الملل در عصر نوین: زمینه ی تاریخی، نظریه ها، ساختارها و فرآیندها، مترجم ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر.
پور‌احمدی، حسین. ( 1381) "اقتصاد سیاسی انقلاب اطلاعاتی-ارتباطی و تبین نو از منابع قدرت ملی"، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره3، تابستان.
حسین‌پور، جعفر. ( 1386) "نقش فناوری اطلاعات در تحول ساختار سازمان ها"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره‌های 238-237 خرداد و تیرماه.
خرازی محمدوندی آذر، زهرا. (1390) "سایبردیپلماسی؛ روابط عمومی با گستره جهانی"، وب سایت کارگزار روابط عمومی
http://iranpr.org/docs/article-pr/defaultnews.asp?id=600, (26 دی ماه)
روزنا، جمیز.( 1384) آشوب در سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب تهران: روزنه.
زاده‌علی، مهدی. (1389) قدرت نرم در مناسبات بین‌المللی امریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه، .
سجادپور، سیدمحمدکاظم. (1383) چارچوب‌های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی، تهران (انتشارات وزارت امورخارجه).
شرف الدین، سید حسین. (1385) "دیپلماسی فرهنگی فرانسه و امریکا"، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 36، زمستان، صص349-356.
کاستلز، مانویل. (1380) عصر اطلاعات، ترجمه ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
--, Merriam-Webster Dictionary, Eleventh Edition, Springfield (Merriam-Webster's Collegiate) 2006, s. v: “technology".
Bain, Read. (1937) "Technology and State Government," American Sociological Review, NO 2, December, pp 860-874.
Crabb, George. (1823) Universal Technological Dictionary, London: Baldwin, Cradock and Joy, S.V. "technology"
Del Giudice, Manlio. Carayannis, Elias G. and Della Peruta, Maria Rosaria. (2012) "Cross-Cultural Knowledge Management and Open Innovation Diplomacy: Definition of Terms", Innovation, Technology, and Knowledge Management, Volume 11.
Gilboa, Eytan. (2008) “Searching for a Theory of Public Diplomacy”, the American Academy of Political and Social Science, no 616, March.
Idris, Kamil. (1994) Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth, Geneva: WIPO, 2002.
Kennedy, Paul M. (2013) Preparing for the twenty-first century, New York (HarperCollins).
Ministry of Foreign Affairs of Japan Official Web Site, <http://www.mofa.go.jp/policy/culture/index.html>, (Jun).
Potter, Evan H. (2002) Cyber-diplomacy: managing foreign policy in the twenty-first century, Montreal (McGill-Queen's Press).
Richards, Edward P. Brien, Terry O’. Rathbun, Katharine C. (2002) "Bioterrorism and the Use of Fear in Public Health", The Urban Lawyer, VOL.34, NO.3, Summer, p. 686-728.
Roger, Blair. Cotter, Thomas. (2005) Intellectual Property: Economics and Legal Dimensions of Rights and Remedies, Cambridge: Cambridge University Press.
Schatzberg, Eric. (2006) "Technik Comes to America: Changing Meanings of Technology before 1930", Technology and Culture, No 47, July, 486-512.
Sell, Susan. (2003) Private Power, Public Law, the Globalization of IP Rights, Cambridge: Cambridge University Press.
Stine, Deborah D. (2009) Science, Technology, and American Diplomacy: Background and Issues for Congress, Washington: Congressional Research Service, Report for Congress, June 29.
Lawton, Thomas C. (1997) Technology and the new diplomacy: the creation and control of EC industrial policy for semiconductors, London: Avebury.
United Stat of America Department of state Official Web Site. (2013) , (Jun).
United States Commission on the Prevention of Weapons of Mass Destruction Proliferation and Terrorism, (2008) World at risk: the report of the Commission on the Prevention of WMD Proliferation and Terrorism, New York: Vintage Books.
Vienna Convention on Diplomatic Relations, (1961) 18 April, Entered into force on 24 April 1964. United Nations Treaty Series, vol. 500.
Wehmeier, Sally. (2005) Eds. Oxford Advance Learner Dictionary of Current English Oxford: Oxford University Press, S.V. “technology".
Wriston, Walter B. (1997) “Bits, Bytes, and Diplomacy”, Foreign Affairs, September/October.
Zöllner, Oliver. (2006) “A quest for dialogue in international broadcasting Germany’s public diplomacy targeting Arab audiences”, Global Media and Communication, vol. 2 no. 2, August, 160-182.