تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

3 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

چکیده

مبارزه با تروریسم که شامل اقدام سیاسی و نظامی علیه تروریسم بین‌الملل است، بیانگر اجماعی هر‌چند ناموزون برای شکل‌دهی به عملیات‌های تلافی‌جویانه و یا پیش‌دستانه در غالب مبارزه و مقابله با تروریست‌ها و پیشگیری از تروریسم است که پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحدة امریکا در آن نقش محوری ایفا نمود. بازخورد این دسته از اقدامات بر ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی در دهة اول سال 2000 میلادی تأثیر شگرف گذاشت. تقسیم‌بندی جرج بوش رئیس‌جمهور ایالات متحده از تروریسم که در سال 2002 در کنگره طرح گردید، مبنایی برای شکل‌گیری حملات پیش‌دستانه و امنیت دسته‌جمعی در دورة معاصر قرار گرفت. سیاست‌ها و راهبردهای جهانی در دهة اول هزارة سوم، با تأثیر از عامل تروریسم شکل پذیرفته و سازمان‌های ملی و منطقه‌ای تمهیداتی پیرامون مبارزه با تروریسم و یا تحدید کشورهای حامی آن اتخاذ نمودند. به دلیل اینکه دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تعریف تروریسم وحدت ندارند؛ بنابراین، گروه‌های تروریستی نیز می‌توانند دامنه‌ای از مدافعان مشروع سرزمین و رزمندگان راه آزادی تا گروه‌های تروریستی بین‌الملل نام گیرند؛ ازاین‌رو، تأکید بر آمار و ارقام حملات تروریستی متغیر است. در این مقاله تلاش می‌شود تا با روش تحلیلی‌توصیفی و استخراج داده‌های موجود در برخی از نقشه‌های سازمان‌های تحقیقاتی با موضوعیت گونه‌ها، ریسک‌ها و تهدیدهای تروریسم، تأثیر کارکرد تروریسم بر تحولات ژئوپلیتیکی مناطق جهان ارزیابی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geopolitical structures of Terrorism In the first decade of the third millennium

نویسندگان [English]

  • Sajjad Karimi Pashaki 1
  • Ruhollah Monem 2
  • Mohammad Sadegh Yahyapour 3

1 Instructor of Islamic Azad University of Rasht Branch

2 PhD student in International Relations, University of Guilan

3 Head of Islamic Azad University, Someh Sara Branch

چکیده [English]

Political and military action against terrorism, including international terrorism, represent a consensus for the uneven shape of retaliation or pre-emptive action in terms of fighting and preventing terrorism and terrorism that has, after 11 September 2001, the United States of America has played a pivotal role. Feedback on these measures of global geopolitical structure since the 2000s had a profound impact. U.S. president George W. Bush terrorism division of the Congress in 2002 to plan, the basis for the formation of pre-emptive strikes and collective security was contemporary. International policies and strategies in the first decade of the third millennium, and was affected by the terrorist organizations operating on national and regional measures to combat terrorism and its state sponsors or restriction adopted. As governments and regional and international organizations are united in defining terrorism, terrorist groups can range from the legitimate defenders of the land and the international terrorist group name fighters freedom to operate. The emphases of the terrorist attacks on the figures vary. This paper attempts to analysis descriptive data mining research organizations with relevant maps in some species, the risks and threats of terrorism, terrorism operation impact on geopolitical developments in the region will be assessed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Terrorism
  • Map
  • landscape
  • Collective Security
  • threat
برادن،کتلین و فرد شلی،(1384) ژئوپلیتیک فراگیر، ترجمه علیرضا فرشچی، تهران: انتشارت دوره عالی جنگ
دردریان ،جیمز و دیگران (1384) تروریسم تاریخ ، جامعه شناسی ، گفتمان ، حقوق ، گردآوری: علیرضا طیب، مترجمان: وحید بزرگی و دیگران ، چاپ دوم ، تهران : نشر نی
رهامی، محسن و آذر علی نژاد(1390) ریشه های ایدئولوژیک تروریسم، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 3، پاییر 1390، صص 131-151
سیمبر، رضا(1385) شکل گیری همکاری بین المللی در مواجهه با تروریسم: فرصت ها، چالش ها و راهکارها، پژوهش علوم سیاسی، شماره دوم، بهار و تابستان 1385، صص 171-147
عبدالله خانی، علی(1386) تروریسم شناسی، تهران: انتشارات ابرار معاصر
کریمی پاشاکی، سجاد و عمران علیزاده(1389) تروریسم، مذهب و چالش های فراروی حقوق بشر، فصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید قم، جلد 4، شماره 2 زمستان 1389 شماره پیاپی 8، صص 92-77
کریمی پاشاکی، سجاد و محمدصادق یحیی پور(1392) قلمروخواهی: گذار از تروریسم به ژئوتروریسم، فصلنامه علمی- تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده، سال سوم، شماره سوم، تابستان 1392
کایراش،جینز، (1383) ، استراتژی در جهان معاصر مقدمه ای بر مطالعات استراتژیک، جان بیلیس و دیگران ، ترجمه بابک خبیری ،مقاله تروریسم و جنگ های نامنظم ، تهران: انتشارات ابرار معاصر

Cordesman, Anthony H. and Arleigh A. Burke (2011) US State Department and Counter-Terrorism Center Reporting Terrorism in the Middle East and Central Asia, August 2010, Published by CSIS
Flint, Colin (2005) the Geography of War and Peace from Death Camps to Diplomats, Edited by: Colin Flint, Published by Oxford University Press, Inc
Flint, Colin (2006) Introduction to Geopolitics, This edition published in the Taylor & Francis e-Library
Gray, Colin S,(2007) War, Peace and International Relations, published by Rutledge
Homeland Security Advisory System, Are you ready?,at: www.fema.gov/pdf/areyouready/terrorism.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Aon_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism
http://www.aon.com/about-aon/company-overview.jsp
Kushner, Harvey W, (2003) Encyclopedia of terrorism, California: Sage Publications
O'Loughlin, John V (1994) Dictionary of geopolitics, published by Greenwood Publishing Group
Terrorism risk Map, 2005: folk.uio.no/erikro/WWW/corrgr/insurance/terrorismMap.pdf
Terrorism risk Map, 2007: www.windowgard.nl/bestanden/aon.pdf
Terrorism risk Map, 2009: http://www.aon.com/germany/ueber-aon/presse/terrorism-threat-map-2009.jsp