سیاست نئوایدئالیستی اوباما و بررسی تأثیر آن بر بحران کارکردی سازمان ملل

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

ازهمان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد که امریکاحمایت خود را نصیب این سازمان کرد، با درک این واقعیت بودکه این نهادبین‌المللیکمهزینه‌ترین ومشروع‌ترین وسیلهاعمالارزش‌های امریکا در صحنهجهانیو حفاظتاز منافعامریکااست؛ اما امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم‌ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ناکام مانده است. با مفروض قرار دادن این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی بحران کارکردی سازمان ملل متحد با رویکرد نئوایده آلیستی در دوران باراک اوباما بوده است. منطق نئوایده آلیسم ایجاب می‌کند که سیاست خارجی امریکا چندجانبه‌گرایی همکاری جویانه را در پیش گیرد و تحت این سیاست، حضور موثر در نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، متضمن منافع ملی امریکامحسوب می‌شود.در مقاله حاضر با پیش فرض مناسب بودن رویکرد نئوایدئالیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر نظریه‌ها و رویکردهای روابط بین‌الملل، تلاش شده است تا با استفاده از شاخص‌های این رویکرد، سازمان ملل متحد از لحاظ کارکرد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این روش، غیر دموکراتیک عمل کردن سازمان ملل و تضعیف نقش سازمان ملل از جانب امریکا به مانند مسئله هسته‌ای ایران، به عنوان عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در دوران باراک اوباما شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این مقاله با روش تحلیلی- تبیینی صورت پذیرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obama Neo-Idealist Policy and Its Impact on the UN Functional Crisis

نویسنده [English]

  • Gholamreza Karimi

Faculty member of Kharazmi University

چکیده [English]

From the very beginning of establishment of the United Nations that America gave its support to the organization, it was this perception that this international institution would be the most effective and legitimate tool for imposing American values at the global level and protection of American interests. However, at the present, many experts believe that the UN has failed in its main function which is to protect and maintain international peace and security. Considering this point, this paper seeks to examine the functional crisis of the UN from the Neo-Idealist perspective during the Obama’s presidency. The logic of the Neo-Idealism requires the US foreign policy be based on the multilateralism and cooperation which would make the presence of US in the international organizations such as the UN necessary in order to ensure its national interests. Having considered the Neo-Idealist perspective as the most suitable perspective for examining the factors in functional crisis of the UN compared with other approaches in International Relations, it is tried to apply the advantages of this perspective in order to examine the UN at the functional level. With this approach, non-democratic action of the UN and weakening of the role of the UN by US such the case of the Iranian nuclear program as the factors of the UN functional crisis during the Obama’s presidency are recognized and studied. This article is based on the analytical and explanatory method

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • Barack Obama
  • Neoidealism
  • Iranian Nuclear Issue
احمدی کورش( 1386) شورای امنیت و مسئله تجدید ساختار آن، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،
ارچر، کلیو( 1384) سازمان های بین المللی، ترجمه فرزانه عبدالملکی، تهران، نشر میزان، پاییز
اسمیت، استیو و جان بیلیس(1383) جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران، انتشارات ابرار معاصر
آقایی، سید داود (1375) نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات پیک فرهنگ
پوراحمدی، حسین (1388) " آمریکا و ضرورت در پیش گرفتن رویکرد چندجانبه گرایی: عدم تمایل یا عدم توان" راهبرد دفاعی، سال اول، پیش شماره اول، تابستان، 20- 1
جنیدی، رضا( 1386) یک جانبه گرایی یا چند جانبه گرایی، پژوهشنامه سازمان های بین المللی ، شماره سوم، فروردین
حسینی متین، سید مهدی(1388) نظام بین الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی آمریکا، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم، پاییز
دهشیار،حسین(1386) سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا،تهران،قومس
رابینسون، ویلیام و کنت نورث ورثی (1366)، جنگ رویاها، ترجمه علی رشیدی، تهران: انتشارات موسسه اطلاعات
زال پور، خسرو، 1383، نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد- مورد عراق، رواق اندیشه، شماره 31
سجادپور، محمدکاظم (1373)" سیاست دوجانبه در تئوری و عمل" مجله سیاست خارجی، شماره 1و2، بهار و تابستان
طاهرخانی‌، ستاره، (1388) تروریسم و گذار آمریکا از یکجانبه گرایی به چند جانبه گرایی در سازمان ملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 2، تابستان
غریب آبادی، کاظم (1387)، برنامه هسته ای ایران واقعیت های اساسی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
قنبرلو، عبداله (1387) آمریکا و بحران هسته ای ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان
کالاهان، پاتریک (1387)، منطق سیاست خارجی آمریکا، ترجمه داود غرایاق‌زندی، محمودیزدان فام و نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
گوئیرونگ، کیو و یائوکان، 1386، اصلاحات در سازمان ملل کوششی دشوار، ترجمه احمد رضا تقاء ، پژوهشنامه سازمان های بین المللی، شماره یکم ، خرداد
مشکین، عبدالمهدی (1383) " افول هژمونی یغماگر " همشهری دیپلماتیک، شماره 16، تیر
مشیر زاده، حمیرا (1383) واقع گرایی، لیبرالیسم و جنگ آمریکا علیه عراق، فصلنامه سیاست خارجی، سال هیجدهم، زمستان
مشیر زاده، حمیرا (1387) جنگ آمریکا علیه عراق و ساختار معنایی نظام بین الملل، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 1، بهار
 
Besson, Mark and Higgoff Richard (2005), Hegemony, Institutionalism and US Foreign Policy, Theory and Practice in Comparative Historical Perspective, Third World Quarterly,26(7), available
Brookings‌‌ Institution(2011)"Revitalizing The United Nations,pp1- 45
Doyle, Michael (2011/7/8)” Democratic Liberalization” available at: http://www.un.org/democracyfund/index.htm (accessed on: 2012/7/12)
Wirth , Timothy(2003) “American Foreign Policy: Debate At The Crossroads”The Council On Foundations Annual Meeting,.
García ,Yeneily (2011)” Palestine’s New Battle: UN Recognition”, Thursday, 22 September, available at: www.tvcamaguey.co.cu/.../536-palestines-new-battle-un-recognition.html(accessed on: 2012/9/14)
Gardiner,Nile and Brett D. Schaefer(2006)” John Bolton: A Powerful Voice for America at the United Nations”,July 26
Habegger, Beat ( 2010), Democratic accountability of international organizations, Cooperation and Conflict, vol. 45, no. 2, pp 186-204
Henderson, Errol. A (1999), Neoidealism and the Democratic Peace, Journal of Peace Research, vol. 36 no. 2, pp 203-231
Ikenberry, G. John, (2009), Liberalism in a Realist World : International Relations as an American Scholarly Tradition, International Studies, vol. 46, no. 1-2, pp 203-219
Kelly, j, Michael, (2003), The Bush Foreign policy 2001-2003, Washington University Global Studies Law Review, VOL, 2,pp10-20
Kupchan,CharlesA.andG.JhonIkenbery(1990)”(Socialisation and Hegemonic
Lmber, Mark, (2006), The Reform Of The UN Security Council, International Relations, vol.23, no.3, pp 328-334
Mesquita, Bruce Bueno & Alastair Smith, (2010), The Pernicious Consequences of UN Security Council Membership, Journal of Conflict Resolution, vol. 54, no. 5, pp 667-686
Miller, Benjamin ( 2010) “Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest of IR Theory” Journal of International Studies, Vol. 38 No. 3 ,pp. 561-591, available at: mil.sagepub.com/content/early/2010/04/13/0305829810366475(accessed on: 2012/1/12)
Morgan, Glyn (2008) ”Security, Stability, and International Order” American Behavioral Scientist, vol. 51 no. 9, pp 1322-1338, available at: www.acus.org/new.../nigeria-internal-stability-and-international-order (accessed on: 2012/6/5)
Puchala, Donald. J(2005) “World Hegemony and The United Nations” International Studies Review, No. 60, Spring, 571-584,
Russett,Bruce,(2000)”Grasping the Democratic Peace:Principles for a Post-cold war world”princeton,N.j:PrincetonUnivercity Press.
Swell, B. Sewall (2000)” U.S. Policy and Practice Regarding Multilateral Peace Operations, Carr Center for Human Rights Policy”1-45, available at:
Swell,B. Sewall(2000)”U.S. Policy and Practice RegardingMultilateral Peace Operations,Carr Center for Human Rights Policy”
Watson Institute(2011)”The U.S Role in the World: Four Futures”at:
Weiss,G.Thomas(2009)”Toward a Third Generationof International Institutions:Obama’s UN Policy”pp141-162
WFS.pp1- 36