سیاست نئوایدئالیستی اوباما و بررسی تأثیر آن بر بحران کارکردی سازمان ملل

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

ازهمان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد که امریکاحمایت خود را نصیب این سازمان کرد، با درک این واقعیت بودکه این نهادبین‌المللیکمهزینه‌ترین ومشروع‌ترین وسیلهاعمالارزش‌های امریکا در صحنهجهانیو حفاظتاز منافعامریکااست؛ اما امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم‌ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ناکام مانده است. با مفروض قرار دادن این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی بحران کارکردی سازمان ملل متحد با رویکرد نئوایده آلیستی در دوران باراک اوباما بوده است. منطق نئوایده آلیسم ایجاب می‌کند که سیاست خارجی امریکا چندجانبه‌گرایی همکاری جویانه را در پیش گیرد و تحت این سیاست، حضور موثر در نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، متضمن منافع ملی امریکامحسوب می‌شود.در مقاله حاضر با پیش فرض مناسب بودن رویکرد نئوایدئالیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر نظریه‌ها و رویکردهای روابط بین‌الملل، تلاش شده است تا با استفاده از شاخص‌های این رویکرد، سازمان ملل متحد از لحاظ کارکرد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این روش، غیر دموکراتیک عمل کردن سازمان ملل و تضعیف نقش سازمان ملل از جانب امریکا به مانند مسئله هسته‌ای ایران، به عنوان عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در دوران باراک اوباما شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این مقاله با روش تحلیلی- تبیینی صورت پذیرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obama Neo-Idealist Policy and Its Impact on the UN Functional Crisis

نویسنده [English]

  • غلامرضا کریمی

چکیده [English]

From the very beginning of establishment of the United Nations that America gave its support to the organization, it was this perception that this international institution would be the most effective and legitimate tool for imposing American values at the global level and protection of American interests. However, at the present, many experts believe that the UN has failed in its main function which is to protect and maintain international peace and security. Considering this point, this paper seeks to examine the functional crisis of the UN from the Neo-Idealist perspective during the Obama’s presidency. The logic of the Neo-Idealism requires the US foreign policy be based on the multilateralism and cooperation which would make the presence of US in the international organizations such as the UN necessary in order to ensure its national interests. Having considered the Neo-Idealist perspective as the most suitable perspective for examining the factors in functional crisis of the UN compared with other approaches in International Relations, it is tried to apply the advantages of this perspective in order to examine the UN at the functional level. With this approach, non-democratic action of the UN and weakening of the role of the UN by US such the case of the Iranian nuclear program as the factors of the UN functional crisis during the Obama’s presidency are recognized and studied. This article is based on the analytical and explanatory method

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • Barack Obama
  • Neoidealism
  • Iranian Nuclear Issue