تحلیل جریان جهانی‌شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، دانشکده هنر و معماری

2 دانشگاه آزاد دهاقان

چکیده

این مقاله به بررسی شاخصهای جهانی‌شدن در سه زمینه اقتصادی اجتماعی و سیاسی می‌پردازد. از مهم‌ترین شاخصهای تدوین شده برای ارزیابی میزان جهانی‌شدن می‌توان به شاخصهای فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و شاخص مؤسسه فریزر اشاره نمود که هر کدام به شیوه‌ای خاص تنیدگی روابط اجتماعی بین کشورهای دنیا را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. اما یکی از مهم‌ترین شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، که از سال 2002 ارائه شده است شاخص جهانی‌شدن کوف است این شاخص با وجود برخی کاستی‌ها از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی‌شدن کشورها در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این شاخص ارجاع می‌شود. در این تحقیق تلاش می‌شود روند تغییرات این شاخص بین کشورهای آسیایی با محوریت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و وضعیت ایران به عنوان کشوری با جغرافیای سیاسی بسیار مهم در منطقه مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد تمام کشورهای مورد مطالعه در طول سالهای گذشته به راحتی در جریان جهانی سازی توسط غرب هضم شده‌اند و هسویی مشابهی بین کشورها در این زمینه وجود دارد ولی ایران با حفظ استقلال کامل در مقابل جریان جهانی سازی مقاومت کرده و هویت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با وجود استفاده از نکات مثبت جهانی‌شدن حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries

نویسندگان [English]

  • نادر زالی 1
  • اسماعیل قاسمی 2
  • سید حسین مرتضوی
  • نیر ابراهیمی

چکیده [English]

This paper examines the globalization’s indicators in three economic, social and political contexts. The most important indicators which have been developed to assess globalization are the Foreign Policy Index, the Heritage Foundation and the Fraser Institute Indexes. Each of these indicators has evaluated the complex social relations between countries through a specific method. However, one of the most important indexes considered in this context is KOF Index which has been providing Globalization Index since 2002. Despite some of the shortcomings, this index is still considered as a valid reference to be applied for calculating the different aspects of social, economic and political degree of globalization in the world. In this research the effort will be focused on the changing trend of the globalization index in the Asian countries with emphasis on Iran and will attempt to analyze Iran as a country with a very important geo-political situation in the region. The results show that all the studied countries have been easily absorbed in the globalization flow by the West and there is a common alignment between the countries in this area. But Iran has independently resisted against the globalization trend by maintaining its political, social and economic identity while applying its positive aspects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Iran
  • KOF Index
  • Middle East Countries