جامعه‌شناسی تاریخی و توهمات شناختی سنت والتزی روابط بین‌الملل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

این مقاله در صدد ارائه پرداختی انتقادی و آن هم با تکیه بر رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی از سنت والتزی روابط بین‌الملل است. مسئله اساسی که بدنبال پاسخ به آن هستیم این است که رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی چه ضعف‌های روش شناسانه‌ای را از نظریه والتز در روابط بین املل بر ملا می‌کند و خود برای گریز از این ضعف چه راه حلی را ارائه می‌نماید. بر این اساس واز منظر جامعه‌شناسی تاریخی، سنت والتزی روابط بین‌الملل بواسطه طرح یک سامانه نظری انتزاعی برای درک پدیده‌های بین‌المللی دچار چهار نوع توهم شناختی است که عبارتند از: توهم شی شدن، توهم طبیعی دیدن,توهم تغییرناپذیری وتوهم همریختی. در این نگاه، این توهمات از نتایج بدیهی غیرتاریخی بودن و غیراجتماعی بودن سنت فکری والتز در روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. از این روی جامعه‌شناسی تاریخی با طرح اهمیت مؤلفه‌های زمانی(تاریخ)ونیروها و عوامل اجتماعی بدنبال گشودن راهی برای فهم دقیقتر روابط بین‌الملل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historical Sociology and Cognitive illusions of the Waltzian Tradition of International Relations

نویسنده [English]

  • Ghodrat Ahmadian

Assistant Professor of Political Science, Razi University

چکیده [English]

This article tries to offer a critical examination of the Waltzian tradition of International Relations based on the historical sociology perspective. The main question which we seek to address here is that what methodological weaknesses the historical sociology perspective exposes from the Waltzian theory of International Relations and what solution it can offer in order to save itself from these weaknesses. Due to its abstract theoretical discipline of understanding the international phenomena, the Waltzian tradition of international relations is envisaged with four cognitive illusions including reification illusion, naturalization illusion, immutability illusion and isomorphic illusion. These four illusions are obvious results of ahistoricality and asociality of Waltzian theory of international politics. In this regard, the historical sociology by stressing on time (historical) and social factors and forces is seeking to capture more precise methods of perceiving the international politics

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical sociology
  • Cognitive Illusion
  • Waltzian Theory
  • Critical Approach
  • historicism
  • Sociality
آرون، ریمون(1372)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، مترجم باقرپرهام، چاپ سوم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
احمدیان، قدرت(1380)، "جهانی شدن واقتصاد سیاسی ایران"، رساله دکتری دانشگاه تهران.
آلیسون، گراهام(1364)، شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، مترجم منوچهر شجاعی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
کندی، پل)1369)، ظهور و سقوط قدرت های بزرگ، ترجمۀ محمود ریاضی، تهران، انتشارات خجسته.
کولاکفسکی، لشک(1386)، جریان های اصلی در مارکسیسم، مترجم عباس میلانی، تهران: انتشارات آگاه.
لینکلیتر، آندره(1386)، جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل، مترجم علیرضا طیب، تهران: وزارت امور خارجه.
مدیسون، جی(1386)، اقتصاد سیاسی جامعه مدنی، مترجم قدرت احمدیان، تهران: نشر سفیر.
معینی علمداری، جهانگیر(1389)، روش شناسی نظریه های جدید در سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مورگنتا، هانس(1374)، سیاست میان ملت ها، مترجم حمیرا مشیر زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
ونت، الکساندر(1384)، نظریه اجتماعی روابط بین الملل، مترجم حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.
 
Bull, Hedly(1977), The anarchical society, London:The Macillam Press LTD.
Burchill, Scott & Et al(2009), Theories of International Relations, London: palgrave.
Gilpin, Robert(1987), The Political Economy of international Relations, Princeton: Princeton University.
Griffiths, Martin & O Callaghan, Terry(2002), International Relations: The Key Concepts, London:Routledge. Gregory,Richard(1997),”KnowledgeinPerceptionandIllusion”/www.richardgregory.org/knowledge-in-perception.pdf
Jakson, Robert & Sorenson, Georg(1997), Intruduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.
Hobson, Johan(2000), State and International Relations, Camdridge: Cambridge University Press.
Hobden,stephen &hobsen,johan(2002),Historical Sociology of International Relations,Cambridge:Cambridge University Press.
Janis, Irving(1982), Groupthink: psychological Studies of Political Decisions and Fiascoes, Boston: Cengage Learning.
Lawson, George & Shillian, Robbie(2010), ”Sociology and International Relations: legacies and Prospects”/www.Informaworld.Com/smpp/title-content=t71.
Mignest, Karen(2003), Essential of International Relations, Newyork: W.W Norton & company.
nuf, Nicholas”Structure?What Structure?”/www.sagepub.co.uk/journal permission.vol 23(2).
Waltz, Kenneth(1977), Theory of International Politics, London: Random House.
Wendt, Alexander(1992), ”Anarchy is What States Make of It”.International Organization.46(2).Spring.1992.
Young, Robert, ”New Histiricism and The Counter Culture”/www.Robertyoung.com/THchpter7.pdf.
23(2).