بحران هسته ای کره شمالی و پیامدهای منطقه ای و بین المللی آن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

بحران هسته‌ای کره‌شمالی از آنجا آغاز شد که در اوایل دهه 90 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، نظام کمونیستی- استالینیستی کره‌شمالی یکی از مقتدرترین حامیان خود را از دست می‌دهد. این کشور به عنوان آخرین مرز جنگ سرد در کانون استراتژی‌های خصمانه آمریکا قرار می‌گیرد. لذا کره‌شمالی برای مقابله با تهدیدات آمریکا و افزایش امنیت خود به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند و در نهم اکتبر 2006 اولین آزمایش هسته‌ای خود را انجام می‌دهد. این آزمایش هسته‌ای مسلما بر معادلات منطقه و بین الملل تاثیرگذار بوده و سیاست قدرتهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوالات است که رویکرد کشورهای آمریکا، چین و روسیه نسبت به این بحران چه بوده است؟ و دیگر اینکه بحران هسته‌ای کره شمالی چه پیامدهایی برای منطقه و بین‌الملل داشته است؟ مقاله پیش‌رو درصدد است براساس واقع‌گرایی ساختاری فرایند حرکت کره‌شمالی به سمت هسته‌ای شدن و همچنین رویکرد هریک از کشورهای آمریکا، چین و روسیه را نسبت به این بحران بررسی کرده، و تاثیری که این بحران بر امنیت منطقه و بین‌الملل داشته و خواهد داشت، را مورد توجه قرار دهد و در ادامه نیز به آینده بحران و نقش قدرتهای بزرگ در حل و فصل آن پرداخته ‌شود. لازم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش تحلیلی- مقایسه ای می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

North Korean crisis and its International and Regional Implications

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Ebrahimi 1
  • Saman Mohammadi 2

1 Faculty member, Department of Political Science, University of Isfahan

2 Master of International Relations, University of Isfahan

چکیده [English]

The North Korean crisis began since early 1990s with the collapse of Soviet Union and the end of the cold war when the Stalinist-Communist regime of North Korea lost one of its most powerful supporters. This country lies as the last frontier of the cold war in the centre of hostile strategy of America. Thus, North Korea chose to move towards achieving nuclear weapons in order to counter the American threats and increase its security, and it launched its first nuclear test in October 9th, 2006. This nuclear test has definitely affected the international as well as regional equations and the policies of great powers. The present research work is an attempt to address these questions as to what are the policies USA, Russia and China towards this crisis? And what consequences have the North Korean crisis brought about at the international and regional levels? The theoretical framework of this article is based on Structural Realism and it seeks to analyze the North Korean process for becoming a nuclear power as well as the policies of America, Russia and China towards this crisis. It also considers the impact of this crisis on the international and regional security and the future of this crisis and the role of international powers in resolving it. This research work is based on analytical-comparative method

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear crisis
  • North Korea
  • Security
  • Arms Race
  • structural realism
توکیوتایمز (1387). «کره‌شمالی و انگیزه‌های جدید»، ماهنامه گزارش، شماره 201، مهر ماه.
جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورک(1383). «درآمدی بر روابط ‌بین‌الملل»، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی‌زاده و حسن سعیدکلاهی، تهران: نشر میزان .
حاتمی، محمدرضا؛ پارسایی، سید‌مهدی؛ بهرامی‌مقدم، سجاد(1391). «تاثیر سلاح‌های هسته‌ای بر تداوم ساختار نامتوازن تک قطبی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 11، تابستان.
خرم، علی(1385). «قطعنامه 1718 سمبولیک و ناکارا»، مجله روند اقتصادی، شماره 26، آبان ماه.
دانشخو، احمد رضا(1392). «بررسی کمک های غذایی و نفتی آمریکا به کره شمالی»، ماهنامه تحلیل‌ها و رویدادها، شماره273، تیر.
رستمی، علی‌اکبر(1386). «پرونده هسته‌ای کره‌شمالی و تاثیر آن بر پرونده هسته‌ای ایران»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال پانزدهم، شماره 58 : بهار.
زندی، طاهره(1389). «جابجایی قدرت در کره شمالی و واکنش های احتمالی»، ماهنامه تحلیل ها و رویدادها، شماره243، اردیبهشت.
زندی علی آبادی، طاهره(1385). «فعالیت هسته‌ای کره‌شمالی: بحران مستمر»، فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاییز.
سازمند، بهاره؛ عظیمی، ابوالفضل؛ حیدری، محمد‌علی(1389). «نظریه موازنه قدرت والتز؛ نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره چهارم – تابستان.
سازمند، بهاره(1390). «سیاست‌خارجی قدرتهای بزرگ»، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر.
سونگ یو، دال(1389). «کره شمالی؛بحران هسته‌ای و استراتژی بقا»، پژوهش‌نامه سیاست خارجی، شماره 26، آبان.
سهرابلو، پدرام(1388). «بازسازی اعتماد به نفس آسیب دیده کره‌شمالی»، ماهنامه گزارش، سال هجدهم، شماره 210، مرداد ماه .
سیمبر، رضا؛ قربانی، وحید ؛ مرادی افراپلی، عیسی(1392). «قدرتهای بزرگ و وحدت کره»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره 18.
شفیعی، نوذر(8 دی 1389). «بحران دیرپای شبه‌جزیره کره و نقش دیرپای ابرقدرتها»، در: http://www.strategicreview.org
شفیعی، نوذر(1386). «آزمایش هسته‌ای کره‌شمالی: علل و پیامدها»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال پانزدهم، شماره 58، بهار.
کاظمی، علی اضغر؛ گودرزی، مسعود(1392). «اشاعه هسته‌ای و پیامدهای آن بر اوراسیا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره16، پاییز
کبریایی زاده، محسن(1386).« بحران هیته ای کره شمالی و تاپیر آن برمنطقه شرق آسیا و جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها، شماره213، مهر.
لیتل، ریچارد(1389).«تحول در نظریه‌های موازنه قوا»، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
مشیرزاده، حمیرا (1388). «تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، تهران : انتشارات سمت – چاپ چهارم.
مهدویان، هادی(1385). «انزوای بیشتر کره‌شمالی، مجله روند اقتصادی»، شماره 26، ابان ماه.
ووکیم، تائه(1385). «جایگاه کره‌جنوبی در چالش هسته‌ای آمریکا- کره‌شمالی»، ماهنامه دانش و مردم، مترجم ف.م.هاشمی، شماره 1و2، سال هفتم.

Boey, Datren(2006). "Asia Stocks Drop After Worth Korea Nuclear Test”, October 9, At: www.Bloomberg.com.
Buszynski, L ( 2009). "Russia and North Korea: Dilemmas and Interests", Asian Survey, Vol. Xlix, No.5.
International Crisis Group (2013)."Fire on the City Gate: Why China Keeps North Korea Close",council on foreign relations, at: http://www.cfr.org/ p32051, December 9.
Ladge, Terry; Kaszynasky, Mary; Fredurra, Mitchel; Bolton, Derek(2012). "Critical Nuclear Choices for the Next Administration", American Security Project, at: http:// www.americansecurityproject.org, October.
Martin, Curtis H(2010)."Barak Obama and North Korea: A Study in Presidental Transition", Pacific Focus: Inha Journal of International Studies, Vol. 25, No. 2, August.
Nakato, Sachio(2012). "North Korea’s Second Nuclear Test: Neoclassical Realism Perspectives", Pacific Focus: Inha Journal of International Studies, Vol.27, No.1, April.
Park, S. John(2005). "Inside Multilateralism: The Six-Party Talks", The Washington Quarterly, Vol. 28, No. 4, autumn.
Snyder, Scott A(2012). "North Korea’s Missiles, Nukes, and False Promises: How to Respond?", council on foreign relations, at: http://www.cfr.org/p27988, April 18.
Snyder, Scott A(2014)."Making the Case Against North Korea", council on foreign relations, at: http://www.cfr.org/p32409, February 19.
Snyder, Scott A(2013)."Does North Korea pose a credible threat to the United States?", council on foreign relations, at: http://www.cfr.org /p32086, November 5.
Tanaka, Hitoshi(2006). "Japan’s Perspective on the Korean Peninsula", Japan Center for International Exchange, Vol.1, No.3, June, At: http://www.jcie.or.jp.
Tanaka, Hitoshi(2008). "Revisiting the North Korea Issue", Japan Center for International Exchange, Vol.3, No.5, October, At: http://www.jcie.or.jp.
Tanaka, Hitoshi(2009). "The North Korea Nuclear Crisis:Five Guiding Principles", Japan Center for International Exchange, Vol.4, No.2, July, At: http://www.jcie.or.jp.
Tanaka, Hitoshi(2011). "Rethinking Our Approach to the Korean Crisis", Japan Center for International Exchange, Vol.6, No.1, January, At: http://www.jcie.or.jp.
Tanaka, Hitoshi(2012)." After the Launch: Moving Forward with North Korea", Japan Center for International Exchange, Vol.7, No.1, April , At: http://www.jcie.or.jp.
Toloraya, Georgy(2008). "A Turn to the Right? A Russian Comment on the North Korean Policy of ROK Concervativ Government",International Journal of Korean Unification Studies, Vol. 17, No. 1, June.
Waltz, Kenneth (1979). "Theory of International Politices" , New York – Rondom House.