نقش فرهنگ در منازعات و همکاری‌های بین‌المللی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد آشتیان

چکیده

فرهنگ، یکی از موضوعات محوری رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌باشد. به‌طوری که، مقوله‌ فرهنگ یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری می‌باشد. تحولات محلی و ملی از یک سو، و تحولات ملی و بین‌المللی در عرصه فرهنگ از سوی دیگر، به نحوی دیالکتیکی بر یک‌دیگر اثر گذاشته، و در نتیجه،در منازعات و همکاری‌های بین‌المللی تاثیرگذار است. بی‌آن‌که بخواهیم فرهنگ را در مقابل سیاست یا اقتصاد قرار دهیم، باید خاطر نشان ساخت، کهپس از پایان جنگ سرد، مطالعات روابط‌بین‌الملل و علوم سیاسیدر تلاش بوده است، تا با رهیافتی فرهنگی به تجزیه و تحلیل امور بین‌المللی بپردازد. ارائه نظریاتی از جمله نظریه برخورد تمدن ها، پایان تاریخ، گفتگوی تمدن‌ها و بنیادگرایی اسلامی در همین چارچوب است. تدقیق در این دسته از نظریات که در دهه 1990، مطرح گردید، همچنین مرور و ارزیابی تحولات نظام بین‌الملل بعد از حوادث 11 سپتامبر، نظیر حمله آمریکا به افغانستان و عراق و طرح خاورمیانه بزرگ از رویکرد فرهنگی، بیانگر این مطلب است که مسایل فرهنگی نیز همانند مسایل سیاسی و اقتصادی از جایگاه خاصی، در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است. بنابراین هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ در منازعات و همکای‌های بین‌المللی می‌باشد. با توجه به این هدف، سوال اساسی نوشتار حاضر این است که: «فرهنگ چگونه می‌تواند در منازعات و همکاری‌های بین‌المللی ایفای نقش نماید؟» با توجه به سوال اساسی مطروحه، این فرضیه را می‌توان مطرح نمود که: «بروز و تشدید اختلافات و تعارضات فرهنگی از یکسو و افزایش تعاملات و روابط فرهنگی از سوی دیگر، می‌تواند به طور مستقیم در منازعات و همکاری‌های بین‌المللی در سطوح ملی، منطقه‌ای، و بین‌المللی، ایفای نقش نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Culture in the International Conflicts and Co-operations

نویسنده [English]

  • Hasan Khodaverdi

Assistant Professor of International Relations, Ashtian Branch, Azad University

چکیده [English]

Culture is one of the central issues of political science and international relations so much so that the issue of culture is considered as the main concern of human societies. The local and national developments on the one hand and international developments on other hand, dialectically affected each other and consequently the international conflicts and co-operations. It is worth mentioning that since the end of cold war the study of political science and international relations has been trying to analyze the international affairs through the cultural approach, with no desire to contrast the culture with politics or economics. The presentation of theories such as clash of civilization, the end of history, dialogue among civilizations and Islamic fundamentalism are perceived in this framework. Scrutiny in these kinds of theories which were proposed in 1990s as well as review and analysis of the developments after the September 11, the American invasion of Afghanistan and Iraq and the project of Great Middle East from cultural perspective demonstrate the fact that the cultural issues like political and economic issues enjoy special status in the process of decision making and decision taking at the national, regional and international levels Thus, the main objective of the present research work is to study the role of culture in the international conflicts and co-operations. Considering the main objective, the basic question of this article is that: how does the issue of culture play a role in the international conflicts and co-operations? In the light of above mentioned question, the hypothesis is based on the fact that the emergence and increase of the international conflicts and co-operations on the one hand and intensification of the cultural interactions and relations on the other hand can directly play its role in conflicts and co-operations at the national, regional and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • international relations
  • Global Politics
  • Globalization
  • conflict
  • cooperation
احمدوند، شجاع (1385 الف) «جهانی شدن تکثر فرهنگی»، مجله پژوهش حقوق وسیاست، (20) 2، صص 98-75.
احمدوند، شجاع (1385 ب) «رویکردی نظری به مفهوم بنیاد گرایی»، فصلنامه انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، (2) 1، صص136-109.
اشرف نظری، علی (1387) «غرب، هویت و اسلام سیاسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسلام»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (1) 38، صص334-317.
برگر، پیتر (1380) «دورنمای جهانی موج نوین سکولارزدایی»، ترجمه افشار امیری، فصلنامه راهبرد، (20)، صص302-287.
بهروزلک، غلام‌رضا (1386) «اسلام سیاسی و اسلام گرایی معاصر»، دو هفته نامه پگاه حوزه، (209)، صص18 -12.
بهروزلک، غلامرضا (1384) «درنگی در مفهوم شناسی بنیادگرایی اسلامی»، ضمیمه خردنامه همشهری، (78)، صص 9-7.
تقی‌لو، فرامرز (1386) «تنوع قومی، سیاست چند فرهنگی و الگوی شهروندی: بررسی موردی ایران معاصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی،(1) 10، صص 32-7.
جوان شهرکی، مریم (1387) «نقش جهانی شدن در گسترش بنیادگرایی دینی؛ مطالعه موردی القاعده»، فصلنامه راهبرد، (47)، صص274-249.
خراسانی، رضا (1387) «جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست های خارجی وتاثیر آن بر تحولات جهانی»،دانشگاه باقر العلوم، فصلنامه علوم سیاسی، (41) 11، صص72-47.
خسروی، غلامرضا (1385) «درآمدی بر بنیادگرایی اسلامی» فصلنامه مطالعات راهبردی، (1) 9، صص 144-121.
دهشیار، حسین (1379) «جهانی شدن: تکامل فرایند برون‌بری ارزش‌ها و نهادهای غربی»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی،(1-2) 15(شماره پیاپی158-157)، صص97-84.
صحرانورد ننه کران، بهنام (1379) «نگاهی دیگر به رویارویی و گفتگوی تمدن‌ها»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (1و2) 15 (شماره پیاپی 157- 158)،صص 37-32.
فقیه، نظام الدین (1383) «جهانی شدن نو شوندگی نظم جهانی: مدیریت گفتگو و آمیزش تمدن ها در رویکردی سیستمی»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (9و10) 18، ( شماره پیاپی 201-202)، صص 69-58.
قاسمی، محمدعلی (1384) «گفتمان‌های حقوق تنوع فرهنگی و قومی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، (3) 8، صص360-609.
کریمی مله، علی (1386) «چند فرهنگ‌گرایی و رهیافت‌های مختلف»، فصلنامه انجمن علوم سیاسی، پژوهش نامه علوم سیاسی، (4) 2، صص 248-211.
محمدی اصل، عباس (1379) «در آمدی بر جامعه شناسی مناسبات فرهنگی تمدن‌ها»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (1و2)15، (شماره پیاپی 157-158)، صص 62-41.
مشیرزاده، حمیرا (1383) «گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه انگاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (63)، صص202-169.
وحید، مجید (1383) «کنواسیون جهانی تنوع فرهنگی ، برسی زمینه های فرهنگی، تاریخی، موضوع و چشم انداز تصویب و تبعات در سیاست‌گذاری فرهنگی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،(63)، صص270-253.
 
 
Baghermian, Maria and Ingram, Attracta (2000) Pluralism: the Philosophy and Politics of Diversity, London & New York, Routledge.
Jacquin – Berdal, Dominique; Oros, Andrew and Veweij, Marco (1998) Culture In World Politics, Great Britain, Macmilian Press LTD
Johnson, Jeanie L; Kartchner, Kerry M; Larsen, Jeffrey A.(2009) Strategic Culture and Weapons f Mass Destruction: Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking (initiatives in Strategic Studies: Issues and Policies). New York: Palgrave Macmillan.
Reeves, Julie (2004) Culture and International Relations, USA and Canada, Routledge.
Sharp Paul (2004) “The Idea of Diplomatic Culture and It’s Sources” in slavik, Hannah (ed) International Communication and Diplomacy. Malta and Geneva: Diplo Foundation. pp 361-380.