تبیین دیپلماسی عمومی و فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

تحولات نظام بین الملل و روند های جدید جهانی، دیپلماسی را متحول کرده است به طوری که در کنار کاربرد دیپلماسی سنتی، امروزه اشکال جدید دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی/ فرهنگی درراستای تحقق منافع ملی کشور ها به کار می رود. دیپلماسی عمومی/ فرهنگی اقدماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه ها با هدف ایجاد روابط بلند مدت فرهنگی و بر پایه ارزش ها و سیاست های نظام مورد نظر با جوامع دیگر است. اهداف نهایی دیپلماسی عمومی/ فرهنگی اطلاع رسانی و نفوذ بر مخاطبان خارجی، ایجاد گفتمان متقابل و روابط بلند مدت می باشد. برنامه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پخش برنامه های رادیو تلویزیونی، ماهواره ای و اینترنتی را می توان از اجزاء این دیپلماسی دانست.سازه انگاری جهان وطنی از نظر فلسفی بر اساس دیپلماسی چند جانبه، تئوری جهان وطنی و سیاست های سازه انگارانه می باشد. اهداف سازه انگاری جهان وطنی ساخت روابط دوستانه پایدار میان دولت ها با دعوت از جوامع آن ها برای یادگیری از یکدیگر در ساخت نگرش های فرهنگی جهان وطنی می باشد.سئوالی که در این جا مطرح است این است که چگونه می توان دیپلماسی عمومی/ فرهنگی را با نظریه سازه انگاری جهان وطنی تبیین نمود؟ فرضیه پژوهش بر این اساس استوار است که اهداف دیپلماسی عمومی/ فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی ساخت روابط دوستانه پایدار میان کشور ها با مخاطب قرار دادن جوامع آن ها در ساخت رفتار های جهان وطنی فرهنگی است.چند جانبه گرایی در دیپلماسی عمومی و فرهنگی با گفتمان در میان موسسات جهانی و واحد های آکادمیک و با تاکید بر مکانیزم های مشترک همکاری در حوزه های فرهنگی و روابط بین المللانجام میگیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Public and Cultural Diplomacy from Cosmopolitan Constructivist Perspective

نویسنده [English]

  • امیر هوشنگ میرکوشش

چکیده [English]

Thenew developments and trends in international system have changed the world of diplomacy so much so that along with the application of conventional diplomacy, new forms of diplomacy, particularly public and cultural diplomacy are presently used to achieve national interests. Public and cultural diplomacy are actions to interact and communicate with other nations and ideas with the goal of creating long-term cultural relationships based on the values and policies of favored system with other societies. The ultimate goals of public and cultural diplomacy are to aware and influence foreign audiences and to create mutual dialogue and long-term relationships. The Educational and cultural programs, research and television broadcasts, satellite and internet could be considered as the components of this diplomacy. Cosmopolitan Constructivism is philosophically based on multilateral diplomacy, cosmopolitan theory and constructivist policy. The objectives of the Cosmopolitan Constructivism are to build long lasting friendly relationships between states by inviting their societies in order to learn from each other for making cosmopolitan cultural attitudes. The basic question of this research work is as to how one can explain the public and cultural diplomacy through the Cosmopolitan Constructivist theory? The hypothesis of this work is based on the fact that the objectives of public and cultural diplomacy are, from Cosmopolitan Constructivist perspective, to create long lasting friendships between states by addressing their societies in making cosmopolitan cultural behaviors. Multilateralism in the public and cultural diplomacy is achieved with discourse among global institutes and the academic units and with stress on collaborative common mechanisms in the cultural areas and international relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • cultural diplomacy
  • constructivism
  • Cosmopolitanism