صلـح پایدار مبتنی بر حقـوق بین‌الملل از منظر «هانس کلسن»

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

چکیده

«هانس «کلسن»» نظریه‌پرداز  و حقوق‌دان پرآوازه و بنیان‌گذار  مکتب وین است که نظریات وی بر روند رو به رشد مباحث حقوق بین‌الملل تأثیر زیادی داشته است. وی به‌عنوان  یک پوزیتیویسم واقع‌گرا با ارائۀ نظریه محض حقوقی و نظریه یگانگی حقوق مباحث بدیعی مطرح کرده که سال‌ها الهام‌بخش سایر حقوق‌دانان بین‌المللی بوده است. یکی از مباحث بدیع مدنظر وی نظریه «صلح مبتنی بر حقوق» است که بخش‌هایی  از آن از صلح پایدار «امانوئل «کانت»» الهام گرفته شده است ولی با ایجاد بدعت‌هایی  این نظریه با سایر اندیشه‌های این اندیشمند اتریشی- امریکایی هم‌خوانی  یافته است. به نظر می­رسد که دیدگاه «کلسن» در زمینه هم‌کاری و هم‌بستگی دولت‌ها  در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مسائل مهمی را در تئوری حقوق بین‌الملل وارد کرده است؛ به‌خصوص  در زمینه محاکمه افراد و سایر تابعان حقوق بین‌الملل (نه تنها دولت‌ها ) در محاکم کیفری بین‌المللی در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت. البته تردیدهایی در مورد اهداف سیاسی وتئوریک «کلسن» وجود دارد و محتمل است با الهام از دیدگاه «کانت» در زمینه وحدت اخلاقی بشریت و مفهوم نرماتیو حقوق این نظریه شکل گرفته باشد. با این حال، با نقد و بررسی این نظریات، آینده‌نگری  و پیش‌تازی  «کلسن» در مباحث حقوق بین‌المللی بیش از پیش محرز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hans KelsenPerpetual Peace through International Law

نویسندگان [English]

 • Shahram Bahman Tajani 1
 • Neda Mirfalah Nasiri 2

1 Assistant Professor Payame Noor University

2 PhD student in International Law

چکیده [English]

Hans Kelsen, the theorist and founder of the Vienna School who is well-known as “Einstein of Law”, is a notable lawyer who has a distinctive and exceptional character, and his views have been really effective on the process of developing international law debates. As a realist positivist, he has presented the pure theory of law and Monism which have been referred by other international lawyers for many years. One of the novel issues addressed by him is “the theory of international peace through law” and some parts of which have been affected by Immanuel Kant’s “PerpetualPeace”; but has been harmonized by means of some novelties in a specific form, with other theories of this Austrian-American scholar. It Is the author's opinion that Kelsen's internationalism and pacifism brought about anImportant turning-point In the theory of international law and anticipated by 50 years manyof the issues that the international community are today discussing: in particular, individualsas subjects of international law (and not only states) and the use of international criminaltribunals for the punishment of those responsible for war crimes and crimes againsthumanity. The author argues that there is some doubtwhether Kelsen's theoreticaland political goals. Finally,analysis and reviewing these theories clarify his providence and leadership in the international law debates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hans Kelsen
 • The Pure Theory of Law
 • Legal Philosopher
 • International Peace
 • International Monism
 • Positivism
 • Perpetual Peace
 • Basic Norm
 • Pyramid of Law
 • Judicial Cosmopolitanism
توکلی طبسی، علی، «مکتب هنجارگرائی»، در : امیر ساعد وکیل و همکاران، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل، نشر میزان، تهران، چاپ اول: 1389.
راسخ، محمد، «حق و مصلحت»، نشر طرح نو، تهران، 1381.
ذوالعین ، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران ، 1382.
صادقی، محسن، جستاری نقادانه در اندیشه‌های «هانس کلسن» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاست دانشگاه تهران، شماره 84، زمستان 85.
کاتوزیان ، ناصر، «فلسفه حقوق»، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1380.
کسسه، آنتونیو، «حقوق بین‌الملل»، ترجمه دکتر حسین شریفی طرازکوهی،نشر میزان، تهران، 1385،
کلی، جان، «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب»، ترجمه محمد راسخ، نشر طرح نو، تهران،1382.
محمدرضا، ضیائی بیگدلی، «حقوق بین‌الملل عمومی»، انتشارات گنج دانش، تهران، ، چاپ بیست و دوم، 1384.
موحد، محمدعلی، «در هوای حق و عدالت»، نشر کارنامه، چاپ دوم، تهران.
وتسون، فرناندو، «فلسفه حقوق بین‌الملل»، ترجمه دکتر محسن محبی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، تهران، 1388.
Aust, Anthony, “Handbook of International Law”, Cambridge University Press, New York, 2006,
Bersier Ladavac, Nicoletta, “Hans Kelsen (1881-1973) Biogtaphical Note and Bibliography” , European Journal of International law, 9, 1998.
Jakab, A. , ‘Kelsen's Doctrine of International Law: Between Epistemology and Politics’, Austrian Review of International and European Law, 49 - 62. Vol. 9, No. 2004.
Kelsen, Hans, “The Pure Theory of Law”, translated by Max Knight, 1972.
Kelsen, Hans, “An Introduction to the Problems of Legal Theory”, translated by L.Paulson, Oxford, Clarendon, 1992.
Kelsen, Hans, “Peace through Law”, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944.
Kelsen, Hans, “Law and Peace in International Relations”: The Oliver Wendell Holmes Lectures. 1940-41, Pablisher: William S Hein & Co (November 1997).
Kelsen, Hans, 'Will the Judgment In the Nuremburg Trial Constitute a Precedent In International Law?”, The International Law Quarterly ,1947.
N.show, Malcolm, “International Law”, Cambridge University Press, New York, Sixth edition, 2008.
Rigaux, Francois , “Hans Kelsen on International Law”, European Journal of International Law, 9, 1998.
Weinberger, Ota, “Introduction to Hans Kelsen”, translated By Peter Heath, 1979.
Zolo, Danilo, “Hans Kelsen: International Peace through International Law”, European Journal of International law, 9, 1998.