بحران کم آبی و گسست در امنیت ملی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پس از پایان جنگ سرد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یک مسأله بر همگان روشن شد و آن اینکه امنیت، تنها در بعد نظامی خلاصه نمی‌شود. در اینجا اندیش‌مندان به باز تعریفی از امنیت و ابعاد آن پرداختند. یکی از ابعاد امنیت در شکل جدید، مربوط به مباحث زیست‌محیطی است. محیط‌‌زیست دارای شاخهها و ابعاد گوناگونی است. شامل: خاک، جنگل، هوا و غیره. از جمله این ابعاد که به‌عنوان مشکل نوین بشریت و زمینه‌ساز جنگ‌های آینده از آن نام برده می‌شود، "منابع آب" است. آب و منابع آبی را می‌توان مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری جوامع بشری و بقای آن‌ها دانست، حال مسأله اساسی آن است که در زمان حاضر، با توجه به افزایش سریع جمعیت و نیازهای این جمعیت به منابع آب شیرین، رشد کشاورزی برای تأمین نیازهای این جمعیت، پدیده شهرنشینی و همچنین مدیریت ناصحیح  منابع آب، به ما متذکر می‌شود که باید سعی در ارائه الگویی مناسب در جهت حفظ این  ماده حیاتی برای زندگی بهینه نسل کنونی و امانت‌داری از آن به‌منظور واگذاری به نسل‌های بعد داشته باشیم. بحران آب در جهان امروز به هر دلیلی که باشد، یک ویژگی دارد و آن اینکه آب صرفاً یک کالای اقتصادی برای رفع نیازهای روزمره نیست و می­تواند شکل امنیتی به خود بگیرد، موجبات تأثیر بر جوامع را فراهم گردانیده، در سطح منطقه بروز آشوب و در نهایت جنگ را در پی داشته و در سطح جهانی هم موجبات مرگ انسان‌های بسیاری را فراهم آورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Water shortagecrisesandrupture in national security

نویسندگان [English]

  • Farzad Rostami 1
  • Masoud Naderi 2

1 Member of Political Science Department, Razi University of Kermanshah

2 MSc International Relations Student, Razi University of Kermanshah

چکیده [English]

After the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union an issue were clear to everyoneand that is security not Summarized only to military dimension. In here scientists paid to redefine of security and its dimensions.One of the security dimensions innew form related to environmental topics.Environment has branches and various dimensionsincluding soil, forest,and air and so on.Including this dimensions that will be named as the modern problem of humanity and underlieof future wars is water Resources.However, the issue ofwater and its importance is clear enough and not in place of the discussion, butthe basicproblemis thatatthe presenttime, dueto rapid population growth and the needs of the population to freshwater resources, agricultural growth to provide the needs of this population, the phenomenon of urbanization, as well as improper management of water resources, Tells usyoushould try to provide a suitable model to protect this vital materialforoptimumlife ofthe current generationandkeep it in order to be transferred to the next generation .The water crisis in the world today that is whatever reason has a featureand that water is not merely an economic good to resolving the daily needsand can take form of security, Causes impact on communities provides made, in the region level will lead to chaos and ultimately war and in globally level the cause of death and provides many more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental crisis
  • water crisis
  • Copenhagen School
  • national security
  • Threats
ابراهیمی، نبی الله (1386). «تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 82 ص 458-439.
استار، جویس آر (1991). «بحران آب زمینه‌ساز درگیری‌های آینده در خاورمیانه»، ترجمه آ.طباطبایی(1371)، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 55 و 56 ، صص 46-40.
اسدی، بیژن (1385). «جایگاه منافع و امنیت ملی در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رهیافت سیاسی و بین‌المللی، شماره 8.
افتخاری، اصغر (1381). «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بدری فر، منصور (1380). «مبانی جغرافیای انسانی سیستم انسان – محیط».
بزی، خدارحم، خسروی، سمیه، جوادی، معصومه و حسین نژاد، مجتبی (1389). «بحران آب در خاورمیانه (چالش‌ها و راهکارها)»، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
بوزان، باری (گفتگو) (1379). « آشنایی با مکتب کپنهاگ در حوزه مطالعات امنیتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره سوم.
بوزان، باری و ویور، اولی (1380). «چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری (1389). «مردم، دولت‌ها و هراس»، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تاجیک، محمدرضا (1381). «مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی»، جلد اول، رهیافت‌ها و راهبرد‌ها، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول.
تریف، تری و دیگران (1383). «مطالعات امنیتی نوین»، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تهامی، سید مجتبی (1376). « امنیت ملی دکترین و سیاست‌های دفاعی و امنیتی»، دانشگاه دفاع ملی، جلد یکم.
جاجرمی، کاظم، پیشگاهی فرد، زهرا و مهکویی، حجت (1392). «ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 67 ، صص 203-193.
دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال (1392). «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، انتشارات سمت.
راجرز، پال (1384). «زوال کنترل: امنیت جهان در قرن 21»، ترجمه امیرمحمد حاج یوسفی و مژگان جبلی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ربیعی، علی (1387). «مطالعات امنیت ملی»، تهران: مقدمه‌ای بر نظریه امنیت ملی در جهان سوم، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
روشندل، جلیل (1392). «امنیت بین‌الملل و نظام بین‌الملل»، تهران: انتشارات سمت.
رضایی اسکندری، داوود (1389). «چشم‌انداز جهانی بحران آب؛ مطالعه موردی: بحران آب در آسیای مرکزی؛ دلایل و راه‌کارها»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 69، صص 74-51.
ساری صراف، بهروز (1384). «بحران آب و همکاری بین‌الملل»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 215و216، صص 203-196.
شولتز، ریچارد، گادسون، روی و کوئیستر، جورج (1392). «رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی»، جلد دوم، ترجمه سید محمدعلی متقی نژاد، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شیوا، واندانا (1382). «آب؛ سرمایه دیروز، بحران امروز، تجارت فردا»، فصلنامه سیاحت غرب، شماره 82، صص 98-94.
صادقی، سیدشمس الدین (1376). «هیدرو‌پلیتیک و بحران آب : چالش‌های آینده در خاورمیانه و خلیج فارس»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 115 و 116، صص 207-.200
عبداله خانی، علی (1383).« نظریه‌های امنیت: مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی(1)»، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصرتهران.
عطافر، علی و شجاعی، مرضیه (1390). «نقش آب در موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 64، صص 38-7.
علی بابایی، غلامرضا (1392). «فرهنگ دیپلماسی و روابط بین‌الملل»، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
گریفیتس، مارتین، روچ، استیون و سولومون، اسکات (1393). «پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات نشر نی.
لطفی، حیدر، نامی، محمدحسن، حسن‌پور، جعفر و بحیرایی، حمید (1390). «امنیت زیست محیطی و سیاستگذاری امنیت ملی»، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره چهارم.
مارتین، لی نور جی (1389). «چهره جدید امنیت در خاورمیانه»، ترجمه قدیر نصری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، دانشگاه امام صادق (ع).
مالمیر، محمود (1386). «پویشی در بنیآن‌های تدوین راهبرد امنیت ملی»، فصلنامه نگرش راهبردی، شماره 81 و 82 ، صص66-45.
معموری، علی و کاظمی، سیدآصف (1390). «نقش اسرائیل در بحران آب خاورمیانه»، فصلنامه سخن تاریخ، شماره 12، صص 151-121.
معینی نژاد، ابوالفضل (1391). «بحران آب در دشت کاشان: ضرورت اصلاح الگوی مصرف».
نصری، قدیر (1383). «بافتار منطقه‌ای امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 24.
ویلیامز، مایکل چارلز (1390). «فرهنگ و امنیت»، ترجمه روح‌ الله طالبی آرانی و مرتضی نورمحمدی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هالیدی، فرد، بوزان، بری، بوش، هینه و دیگران (1390). «خاورمیانه نو: نظریه و عمل»، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: انتشارات امیرکبیر.
(http://www.khabaronline.ir/detail/373416/society/environment).
(http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910617000434).

Ayoob, Mohammad (1995). «The Third World Security Predicament, State Making,
Regional Conflict and the International», London; Lynn Rienner Publishers.
Bigo, Didier (2002). «Security and Immigration: Toward a Critique of the Govermentality of Unease», Alternatives, 27 (Special Issue).
Emanuel Adler (1991). «Seasons of Peace: Progress in Postwar International Security», in Emanuel Adler and Beverly Crawford (eds), Progress in Postwar International Relations, New York: Columbia University Press, p. 132.
Homer-Dixon, Thomas F (1999). «Environment, Security and Violence», Princeton, NJ: Princeton University Press.
Moler, Bjorn (2000). «The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and Contradiction», Copenhagen Peace Research, August 2000, Accessible in: http://www.Ciaonet/wps/moboi/index.html.
Rosegrant, Mark w. and other (2002). «World water and food to 2025», international food policy research institute (IFPRI), Available at: http:// www.ifpri.org /sites/ default/ files /publications/water 2025.pdf.
Sands, Philippe (ed.) (1993). «Enforcing Environmental Security», in Sands (ed.), Greening International Law: 50-64.
Sowers, Jeannie, Vengosh, Avner and Weinthal, Erika (2011). »Climate Change: Water Resources, and the Politics of Adaptation in the Middle East and North Africa«, Climatic Change, pp 599-627.
Waver, Ole (1995). «Securitization and Desecuritization«, in Ronnie D. Lipschutz (ed), On Security (New York, NY: Columbia University Press), pp 48-86.
WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). «Our Common Future«, Oxford: Oxford University Press, chair. Gro Harlem Brundtland.
Zyadin, Anas (2013). »Water Shortage in MENA Region: An Interdisciplinary Overview and a Suite of Practical Solutions«, Journal of Water Resource and Protection, PP 49-58.