تحلیلی بر مؤلفه‌های دکترین سایبری کشورهامطالعه موردی:جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

چکیده

امروزه اکثر نظریه‌پردازان ژئوپلتیک جهان اعتقاد دارندکه مرزهای سیاسی دچارتغییرکاربرد گردیده و نمی‌توانند جلوی بسیاری از تهدیدات بگیرند. تروریسم نیز از دیگر سو به جنگی همطراز علیه جامعه جهانی بدل گردیده و امنیتدولت‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌نمایند. به این لحاظ، توجه به عوامل ضدّتروریستی و گزینه‌های کاهش‌دهنده تبعات آن مورد توجه سیاستگذاران دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد. بهبود در الگوهای امنیتی شهر به منظورکاهش اثرات و تبعات حملات نظامی، نقش به سزایی در برنامه‌ریزی‌های دفاعی دارد و تروریسم نیز به عنوان شکل بالقوه عملیات نامتعارف، سیاست‌گذاری‌هایی متناسب با نوع و شکل بروز خود را می‌طلبد. دامنه در برگیرنده تهدیدهای سایبری بسیار وسیع است. این موضوع را می‌توان از یک هک کردن ساده تا مباحث مربوط به تروریسم سایبری ارزیابی نمود. تروریسم سایبری هدف قرار دهنده سایت‌ها و مختل کننده تاسیسات متصل به شبکه های مجازی است که می‌تواند امنیت ساختارهای حاکمیتی، دولتی و نیز خصوصی را مختل و به شکل مستقیم و غیرمستقیم امنیت شهروندان را بنا به نوع حمله و میزان تخریب با تهدید مواجه سازد. از آنجائی‌که با ظهور فن‌آوری‌های جدید، ایران پس از انقلاب اسلامی با تهدید‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بالقوه و بالفعلی رو‌برو شده است، از این رو در سال‌های اخیر هدف قرار دادن سایت‌ها و تاسیسات شبکه‌ای همچون مراکز انرژی هسته‌ای و مراکز دولتی نشان‌دهنده ظهور تهدیدهای سایبری در این عرصه است.
این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف کاربردی در نظر دارد ضمن بررسی عملکرد تهدیدهای سایبری بر ساختارهای شبکه‌ای محیط های شهری و تأسیسات حیاتی کشورها، تأثیر اجرای پدافند سایبری بر جلوگیری و کاهش تبعات عملیات‌هایی از این دست را در ایران بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the components of the doctrine of cyber countries(Case Study: Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • Sajad Karimi Pashaki
  • Rouhallah Monem
  • Ali Kazemipour

چکیده [English]

Today, most theorists believe that political boundaries have changed the geopolitical world have been used and can not get in front of many threats. Terrorism as asymmetric warfare state is faced with many challenges and the role of counterterrorism and consequence mitigation options that are of interest to both public and private policymakers. Changes in urban structures to reduce the impact and consequences of military operations has an important role in defense planning and Terrorism as well as the potential of unconventional operations, policies tailored to the type and shape of their demands. The range encompasses a very broad cyber threats. It can be a simple hack to assess issues related to cyber terrorism. Websites and disruptive cyber terrorism targeting the facility is connected to the virtual network that Public and private governance and security structures that could disrupt the direct and indirect threat to the security of citizens. Since the Islamic Revolution and the emergence of new technologies, with software and hardware potential and actual threats have been facing, in recent years, the target site and network installations such as nuclear power stations and Centers and government cyber threats emerging in this area is indicated.
This article intends analytical-descriptive and aimed to investigate the threats on network structures of urban areas and vital installations, the impact of the implementation of cyber defense to prevent and mitigate the consequences of such operations in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Space
  • cyber threats
  • Geopolitical evolution
  • Cyber defense