سیاست‌های روسای جمهور آمریکا پس از 11 سپتامبر و صلح‌سازی در افغانستان (با تکیه‌ بر دکترین لیبرال- دموکراسی)

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 خوارزمی تهران

چکیده

افغانستان ازجمله کشورهایی است که مدت‌های مدیدی از ویژگی بی‌ثباتی برخوردار بوده است و این سبب شده است تا آن‌چه را که لازمه ایجاد حکومت مقتدر و صلح‌جو بوده، از بین ببرد و در دوران پس از یازدهم سپتامبر می‌توان رویدادی را مشاهده کرد که بسترساز بسیاری از وقایع بعد از خود و ایجادکننده زمینه رشد بی‌ثباتی در منطقه و جهان شده است و به‌دنبال آن، آمریکا بعد از یازدهم سپتامبر توانست در عرصه جهانی افکار عمومی جهان را در مبــارزه با تروریسم (که بستر رشد آن کشورهای بی‌ثبات و فرومانده چون افغانستان بوده) با خود همراه سازد. سیاست‌های آمریکا در افغانستان علاوه بر بازتاب‌هایی که در عرصه جهانی داشت،در بستر داخلی افغانستان و رابطه آن با کشورهای هم‌جوار نیز تبعاتی با خـود به همراه داشته است. آمریکا با این اقدام‌ها درواقع سعی داشته با سهیم‌کردن گروه‌های مختلف درروند قدرت و تسریع روند دموکراتیزه‌شدن در ایجـاد ثبـات در داخل نقش‌آفرینی کرده است. این ثبات‌آفرینی به کاهش اقدامات تروریستی و در منطقه و ازجمله برای کشورهای هم‌جوار خواهد انجامید. ازاین‌رو، مقاله پیش‌رو به دنبال این سؤال بوده است که تأثیرات سیاست‌های آمریکا پس از یازدهم سپتامبر در افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه موردنظر مقاله چنین است که سیاست‌هایمختلف آمریکا(اعم از نظامی و لیبرالی) و خصوصاً سیاست‌های لیبرال- دموکراتیک این کشور در جهت ایجاد ثبات و صلح‌سازی انجام‌گرفته است. همان‌گونه که در دیدگاه لیبرالیسم، کشورهای دموکراتیک علیـه کشورهای دموکراتیک دیــگر وارد جـنگ نمی‌شوند، برخی معتقدند که افزایش روند دموکراتیزه‌شدن افغانستان از طریق نهادهای دموکراتیک، به‌نوعی کاهش نیروهای گریز از مرکز و درنتیجه ثبات‌آفرینی در این کشور (افغانستان) را در پی دارد؛ هرچند این سیاست‌های آمریکا با تناقضات و چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. نویسندگان در این مقاله از روش تبینی- تحلیلی استفاده کرده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the policies of presidents of the United States of America in the post-September era in peace-building in Afghanistan, relying on the doctrine of liberal-democracy

نویسندگان [English]

  • ارسلان قربانی شیخ‌نشین 1
  • محمود باهوش فاردقی 2

چکیده [English]

Afghanistan is among thecountries that feature in a long period of instabilityand in the days after September eleventh events can be seen that way for many of the events after her and causing growing uncertainty in the region and the world. FollowdbyAmericaafter the September eleventh in the global arena of world public opinion in the fight against terrorism (that failed states such as Afghanistan and its growth medium) along with it. America has actually tried this with different groups in the process of power sharing and catalyzing process of democratization has in stabilizing the role. Hence, this research seeks to understand how the effects of the policies of the United States America after September 11 in Afghanistan.Andthe assumption is that it looks different policies (both military and liberal) United States America, especially its democratic-liberal policies in order to create stability and peace of the done.Although these policies in the country faced with the contradictions and challenges that this descriptive- analytical approach taken in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Statesof America
  • Afghanistan
  • 11 September
  • Liberalism
  • peace-building