بحران سوریه: ابهام استراتژیک آمریکا و فرصت‌طلبی روس‌ها

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه سوریه تجبه‌گر شرایطی است که استعداد تبدیل‌شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین‌های منطقه را به‌شدت دارا است. ناتوانی دولت مرکزی برای تأمین امنیت مرزها و نظم داخلی، یکه‌تازی جنگ‌جویان مسلح غیربومی در گستره کشور، مبارزه گروه‌های متعدد نظامی با یک‌دیگر و دولت مرکزی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه به دلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه‌جانبه قدرت‌های بزرگ برای شکل‌دادن به جنگ داخلی قوام‌یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. سوال مطرح شده معطوف به این است که عناصر حیات‌بخش بحران چه هستند. درهم فروریزی ظرفیت‌های بروکراتیک و نظامی دولت سوریه، حضور فعال بازیگران منطقه‌ای به‌ویژه عربستان در سوریه در کسوت جنگ‌های نیابتی با یک‌دیگر از طریق مسلح‌کردن وتأمین مالی گروه‌های معارض، ابهام استراتژیک در نزد آمریکا وفرصت‌طلبی روس‌ها بن‌مایه‌های بحران کنونی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Syrian Crisis: Regional and Grate Powers

نویسنده [English]

  • Hossein Daheshiar

Associate Professor of International Relations, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Nowadays, Syria is experiencing conditions which have the susceptibility to become a routine reality in region`s other countries. Undeniable facts regarding situation in Syria are: the central government`s inability to provide border security, presence of nonnative armed rebels throughout the country fight of the various and different groups with each other's and central government, direct and indirect interference by the regional powers based on different reasons in Syria and total interference of great powers in order to shape the outcomes of the civil war. The article`s question is what are the

Elements which have shaped the crisis? The essential components of the present situation are as follow: the collapse of bureaucratic-military capacities of Syrian government, the active presence of the regional powers especially the Saudi Arabia in the position of proxy wars against each other's by giving equipments and financial support to opposing groups, America`s strategic ambiguity and opportunism by the Russians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Ambiguity
  • Opportunism
  • Bureaucratic- Military Capacities
Applebaum,Anne.(2015)’’America`s Foreign Policy Recovery’’, Washington post , June 12.
                                                                                                        
Barr, James.(2008). Setting the Desert on Fire: T.E. Lawrence and the British Secret War in Arabia’s 1916-19, NY: w.w.w.norton
 
 
Blanched, Christopher M.et al. (2015) ”Armed Conflict in Syria:Overview and US Response”, Congressional Research Service, October 9.
 
Crowley, Michael. (2015),”Obama Loses Peacemaker Legacy”, October 15:
 
Fergoson, Niall, (2015)”The Real Obama Doctrine”, Wall Street Journal, October 9.
 
Gause, George F. (2013)”Sectarianism and the Politics of the New Middle East”, Brookings Institution, June 8:
 
Interview with Prince Turki Bin Fisal: Saudi Arabia Wants Down Fall of Assad” Spiegel on Line, June, 2013:
 
Lesch, David W. (2013).Syria:The Fall of Assad ,New Haven: Yale University Press Publication.
 
Ma`oz, Moshe. (1972)”Attempt at Creating a Political Community in Modern Syria”, Middle East Journal, volume26, number 4.
 
Meggie, Haberma,(2013)”Bill Clinton Splits with President Obama on Syria“, June 12:
 
O`Bagy, Elizabeth.”Jihad in Syria”, Institution for the Study of War, March:
 
 
Reese,Erlich.(2014) .Inside Syria, Amherst, NY:Prometheus Books
 
Reese, Aaron,(2013). ”Sectarian and Regional conflict in the Middle East”, Institute for Study of War, July:
 
 
Sela, Avraham.(1998).The Decline of Arab Israeli Conflict, Albany, NY:New York State University Press.
 
Snider, Lewis W and Jason E. Strakes.(2006). ”Modeling Middle East Security: a Formal Assessment of Regional Responses to the Iraqi War”, Conflict Management and Peace Sciences, volume 23.
 
Sullivan, Kevin. (2015).”America`s other Syrian Rebels” October 13:
 
Walt, Stephen M. (1987). The origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell University Press.
 
Waltz, Kenneth. (2002).”Structural Realists after the Cold War”, International Security, volume25, number 1.