تاثیر تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاستهای سیاسی - امنیتی شورای همکاری خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده


تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن ریشه ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح تر مشخص می نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact Of The Events In Bahrain After The Islamic Awakening On The Stracture And The Political-Security Policies Of The (P)GCC

نویسنده [English]

  • Ardeshir Sanaie

Assistant Professor of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

The recent events in Bahrain could be regarded as a good test for evaluating the balance of power in the Persian Gulf and the Middle East. Seemingly, these events have had great impacts on the Persian Gulf and the regional actors. Persian Gulf cooperation council (PGCC) which is composed of the countries in the Persian Gulf has also been influenced by these events .The rise and continuation of popular protests in Bahrain indicates this country’s specific status among PGCC members. Scrutinizing this particular status could help us find the roots and aspects of the recent events. Taking into consideration the significance of events in Bahrain in the region, we could examine the impacts of recent events on the structure and security-political policies of PGCC. The main question of thesis is: what impacts have had the recent events. In Bahrain on the structure and security-political policies PGCC? Our hypothesis as following: seemingly, the recent events in Bahrain have created structural changes in PGCC such as an increase in the number of PGCC member states and changes in security-political policies for controlling and maintaining the status quo as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrain
  • Middle East events
  • Islamic awakening
  • Persian Gulf Cooperation Council
احمدیان، ح. (1391). عربستان سعودی و قیام ملت‌های عرب؛ رویکردها و چالش‌ها. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. بازیابی شده از: http://www.csr.ir /fa/moaven-siasi، (دسترسی 1394، 12 اسفند).
اسدی، علی اکبر. (1390). «رفتارشناسی بازیگران تحولات بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، 12 (1). صص 25-12.
بخشی، ج.(1390). بررسی برنامه های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس از ابتدای تشکیل تا کنون. مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC. بازیابی شده از: http://peace-ipsc.org/fa، (دسترسی 1395، 10 خرداد).
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. (۱۳۸۸). کتاب سبز بحرین.
فاضلی‌نیا، نفیسه. (1386). ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از جمهوری اسلامی. قم: انتشارات موسسه شیعه‌شناسی.
کرمی، ک. (1391). عربستان و طرح باشگاه پادشاهان. خبرگزاری بین‌المللی کرد پرس. بازیابی شده از: http://kamrankarami.persianblog.ir/post، (دسترسی 1395، 12 خرداد).
میررضوی، فیروزه و بهزاد احمدی‌لفورکی. (1383). راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
نیاکویی، سیدامیر. (1390). «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، 3 (4). صص 276-239 .
هاشمی‌نسب، سیدسعید. (1389). «بحران بحرین»، فصلنامه پژوهش‌های منطقه‌ای، 2 (5). صص 38-19 .
روزنامه ایران. ش 2427. 1382.
 
Aclimandos, T. (2013). Revolutions, le réveil du monde arabe .Le monde diplomatique, 19, Septembre,pp.29-54.
Allison, M. (2010). U.S. and Iranian strategic competition: Saudi Arabia and the Gulf States. Center for strategic and International studies. December 6. Available at: http://www.csis.org/burke/reports, (accessed on 2015, Dec 24).
Cordesman, A. & Al-Rodhan, K. (2006). The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars. Center for Strategic and International Studies.Arleigh A.Burke Chair in Strategy. Available at:
http://csis.org/files/media/csis/pubs/060728_gulf_iran.pdf. (accessed on 2014, Feb 2).
Lakehal, M. (2011). Les Arabes libérés des dictatures ont besoin de déconstructeurs-reconstructeurs .Moyen-Orient n° 10 mars.pp.94-132.
Massiah, G. (2011). Les insurrections révolutionnaires : cinq premières leçons. 25 mai. Available at: www.cetri.be/spip.php?article2202. (accessed on 2014, Nov 8).
Ottaway, M. (2011). Bahrain: Between the United States and Saudi Arabia. Carnegie Endowment for International Peace. Available at:
http://www.carnegieendowment.org/2011/04/04/bahrain-between-united-states-and-saudiarabia. (accessed on 2012, Dec 19).
The CIA world factbook. (2008). Available at: http:// www. cia. gov/library. (accessed on 2011, May 21).
www.gcc-sg.org
www.presstv.ir
www.bbc.co.uk
www.asriran.com
www.irandiplomacy.ir