بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان­ها و دغدغه­های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه­ای که می­توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل­گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه‌ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می‌تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی ـ پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش‌نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Vindication of Citizenship Rights and the Extent of Political Participation Case Study: Comparative Examination of Isfahan and Kermanshah Cities

نویسندگان [English]

  • Nejat Mohammadifar 1
  • Hossein Masoudnia 2

1 PhD Student of Political Science, University of Isfahan

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

چکیده [English]

The issue of participation in the political process of a society has been one of the main ideals and concerns of social and political intellectuals since the past in such a way that it can be said that the gradual development of public participation rights and establishment of political institutions practicing them are products of these concerns. In this arena, vindication of citizenship rights can influence the degree of political participation as one of the key concepts of political development in societies. Accordingly, the main objective of the present study is to investigate the relationship between vindication of citizenship rights and the degree of political participation in the two cities of Isfahan and Kermanshah. The research method employed in the present study is descriptive-survey research based on questionnaire completion. In addition, the results were investigated based on the comparative method. The data of the research were obtained from different areas of the two cities of Isfahan and Kermanshah. Then, via completion of questionnaires by 583 participants, the data were analyzed by the SPSS software. According to the findings, there was a significant correlation between vindication of citizenship rights and the degree of political participation. These values for vindication of political rights were as r=0.22 the City of Isfahan and as r=0.28 for Kermanshah City. In addition, the values for vindication of social rights were as r=0.19 for Isfahan and r=0.18 for Kermanshah. Moreover, the values for civil rights were r=0.22 for Isfahan and r=0.24 for Kermanshah City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Rights
  • Political Rights
  • Social Rights
  • Political Participation
آقابخشی، علی. (1363). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپ تندر.
اسدی، مختار. (1384). بررسی عوامل موثر بر کاهش تمایل به مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان کرد (انتخابات دومین دوره شوراها): مطالعه موردی شهر سنندج مرکز استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
اسکندری، زهرا. (1386). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان سراسری و آزاد تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
راولز، جان. (1388). عدالت به مثابه انصاف. ترجمه عرفان ثابتی. تهران: انتشارات ققنوس.
شرفی، مرجان و ناصر برک‌پور. (1389). «تکنیک‌های مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی شهری، بر مبنای سطوح مختلف مشارکت»، دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی، 4. صص 101-77.
شیانی، ملیحه. (1381). «شهروندی و رفاه اجتماعی». فصلنامه رفاه اجتماعی، 1 (4). صص 25-9.
شیانی، ملیحه. (1382). وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
شیانی، ملیحه، بهزاد رضوی و الهاشم دلپسندکامل. (1391). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری»، فصلنامه مطالعات شهری، 2 (4). صص 240-215.
محسنی‌تبریزی، علیرضا. (1378). «بررسی زمینه‌های مشارکتی روستائیان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی»، ماهنامه جهاد، 19 (221-220). صص 103-99.
نجاتی‌حسینی، سیدمحمود. (1380). «جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت»، فصلنامه مدیریت شهری، 5. صص 15-6.
نش، کیت. (1387). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی‌شدن، سیاست، قدرت. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: نشر کویر.
هاشمی، سیدمحمد، مجتبی همتی و حسن اسماعیل‌زاده. (1388). «حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی»، مجله تحقیقات حقوقی،50. صص 80-49.
ی. سو، آلوین. (1378). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه محمود حبیبی‌مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
Abowitz, K. & Harnish, J. (2006). Contemporary discourses of citizenship. Review of Educational Research, 76 (4), pp. 653–690.
Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. AIP Journal, 35(4). pp. 216-224.
Barbalet, J. M. (1988). Citizenship: rights, struggle and class inequality. Milton Keynes England: Open University Press.
Camps, V. (1990). Introducción, in Rawls, John, Sobre las libertades. Barcelona: Paidós.
Crick, B. (2003). The English Citizenship Order 1999: Context, Content and Presuppositions in A. Lockyer, B. Crick & J. Annette (eds) Education for Democratic Citizenship: Issues of Theory and Practice. Aldershot: Ashgate.
Dawn, O. & Derek, H. (1994). The foundations of citizenship. New York : Harvester Wheatsheaf.
Duhamel, O. & Meny, Y. (1992). Dictionary Constitutional. Paris: Presses Universities de France.
Etzioni, A. (1993). The spirit of community: Rights, responsibilities and the communitarian agenda. New York: Crown.
Friedmann, J. (2002). The prospect of cities. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Garcia, E. G. (2008). Conceptos para pensar el siglo XXI. Madrid: Catarata.
Honohan, I. (2002). Civic republicanism. London: Routledge.
Hoskins, B. (2006). Draft framework on indicators for Active Citizenship. Journal Ispra: CRELL. (31), pp. 1-14.
Hoskins, B. Kerr, D. Abs, H. J. Janmaat, J.G. Morrison, J. Ridley, R & Sizmur, J. (2012). Analytic Report Participatory Citizenship in the European Union Institute of Education. Commissioned by the European Commission. Europe for Citizens Programme. Brussels, Submitted 10th May 2012.
Iija, V. I. (2011). An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Social and Moral Philosophy, Master’s Thesis.
Jochum, V. (2010). Social Capital: Beyond the Theory. NCVO, London.
Johnson, L. and Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. Curriculum Journal. 21(1), pp. 77–96.
Kovacheva, S. (2005). Keys to youth participation in eastern Europe, Strasbourg: Council of Europe.
Lagos, T.G. (2003). Global Citizenship – Towards a Definition, Available at: https://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship. ()
Lovett, F. (2010). A General Theory of Domination and Justice. Oxford: Oxford University Press.
Mandiraci, B. Bulus, I. Fakoussa, Dina. (Ed.) (2014). Citizenship and Political Participation in the Mediterranean Region. EUMEF 20th New Faces Conference Istanbul, February 27–March 2, 2014.
Marshall, T. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Marshall, T. H. & Bottomore, T. (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza (trad. De P. Linares).
Mouffe, C. (2005). On the political. London: Routledge.
Oyedemi, T. (2015). Participation, citizenship and internet use among South African youth. Telematics and Informatics, 32 (1), pp. 11–22.
Parry, G., Moyser, G. & Day, N. (1992). Political participation and democracy in britain, Cambridge: Cambridge University Press.
Pocock, J. G. A. (1995). The Ideal of Citizenship since Classical Times, In Theorizing Citizenship, ed. Ronald Beiner. Albany, NY: State University of New York Press.
Pocock, J. G. A. (1998). Virtues, Rights and Manners: A Model for Historians of Political Thought. Political Theory, 9 (3), pp. 353-368.
Preuss, U, Everson. M, Koenig-Archibugi M. and Lefebvre, E. (2003). Traditions of citizenship in the European Union. Citizenship Studies, 7 (1), pp. 3–14.
Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Rawls, J. (1993). Teoría de la justicia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Raynaud, Ph. and Rials, S. (1996). Dictionnaire de Philosophie Politique. Paris: Presses Universitaires de France.
Rousseau, J. (1990). El Emilio o de la Education. Madrid: Alianza.
Shafir, G (1998). The Citizenship Debates, a Reader. University of Minnesota Press. Minneapolis / London.
Verba, S. & Nie, N. (1972). Participation in America: political democracy and social equality, New York: Harper and Row Publishers.
Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: Empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare, 37 (1), pp. 105–119.
Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of education of Democracy. American Educational Research Journal, 41 (2), pp. 237–269.
Yan, Z. (2009). Minority representation and political participation of ethnic minorities: a case study of chinese canadians in democratic canada, Department of Political Science, University of Regina.