بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان­ها و دغدغه­های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه­ای که می­توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل­گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه‌ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می‌تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی ـ پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش‌نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

..