تحلیل سازه‌انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

  تروریسم سایبری از مصادیق مدرن تهدیدهای تروریستی است که به سبب استفاده از فناوری‌های نوین و رایانه‌ای در فضای مجازی در آن، توسط بازیگرانی در عرصه بین‌الملل مورداستفاده قرار می‌گیرند و از دانش تکنولوژیکی بالا برخوردار هستند. ازآنجایی‌که معمای امنیت بزرگ‌ترین مسئله بشری بوده و تهدیدهای امنیتی تروریسم نوین سایبری آن‌گونه که سازه‌انگاران معتقدند از رهگذر برساخت‌های امنیتی و هویتی باید نگریسته شود، این پژوهش، امنیت سایبری را مبتنی بر ساختارهای هویتی و امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است که به شکل‌گیری نظام‌های حقوقی در عرصه داخلی و بین‌المللی انجامیده؛ درواقع، از این منظر که دولت‌ها بازیگران محوری در عرصه تعاملات بین‌المللی هستند و در کنار دیگر فعالین عرصه بین‌المللی با عنایت به نوع نگاه هویتی خود قواعد حقوقی را تبیین می‌کنند، این نوشته تلاش کرد که با تبیین اجمالى مفهوم عام تروریسم سایبری به‌عنوان یک پدیدۀ مجرمانه، راهـکارها و خلأهای نظام حقوقی برای مقابله با آن را بررسى کند. این پژوهش، از رهگذر مطالعه‌ای بین‌رشته‌ای و مبتنی بر نگاهی سازه انگارانه، پدیده سایبر تروریسم  را بررسی کرد و به این سوال مهم پاسخ داد که چگونه چارچوب‌های ذهنی بازیگران در عرصه بین‌المللی بر ایجاد تهدیدهای سایبری مؤثر خواهد بود و در حل این معمای امنیتی نیز، در فرآیندی اجتماعی، هویت بازیگران و برداشت‌های آن‌ها در پیشگیری و تدوین قوانین در عرصه بین‌المللی، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructivist Analysis of Cyber Terrorism and Approach of legal system to it

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmari 1
  • Gholamreza Kahlaki 2
  • Hamed Rahimpour Esfahani 3

1 Faculty Member of Islamic Azad University of Mashhad

2 PhD student in International Relations, Islamic Azad University of Shahrood

3 PhD student of Islamic Azad University of Mashhad

چکیده [English]

Cyber Terrorism is an example of modern terrorist threats that due to the use of new technologies and computer in virtual space in it, used by actors in the international arena, which has a high technological knowledge. Because security dilemma is the biggest problem of human and security threats of modern Cyber Terrorism as constructivists believe, it must be viewed from the perspective of security and identity constructions, this research, cyber security evaluation is based on identity and security structures to establish legal in domestic and international arena. In fact, with this look at the state of the central actors in the field of international relations, and along of other actors of the international arena, with regard to the view of his identity explain legal rules, this article tries to review general concept of cyber terrorism as a criminal phenomenon and Strategies and shortcomings of the legal system to deal with it.This Research through interdisciplinary study and with constructivist approach, will explore the phenomenon of cyber-terrorism, and will respond to it, how mental frameworks actors in the international arena will be effective on creating cyber threats, and in resolving this security dilemma In the social process, actors identity and their perceptions in the prevention and legislation on the international arena, is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Cyber terrorism
  • Constructivism
  • IdentitySecurity Constructions
  • prevention
  • legal system
بختیاری، ارشد، محمدرضا فراتی، مصطفی الماسی و مهری جلائیان. (1389). «سایبر تروریسم در جامعه شبکه‌ای»، مجله مطالعات بین‌المللی پلیس، (4).
پاکزاد، بتول. (1375). «جرائم کامپیوتری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
پاکزاد، بتول. (1390). «ماهیت تروریسم سایبری»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، (4).
جلالی‌فراهانی، امیرحسین. (1385). پیشـگیرى اجتماعى از جرائم سایبرى راهکارى اصـولى‌ بـراى‌ نهادینه‌سازى‌ اخلاق سایبرى. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات مخابرات.
جلالی‌فراهانی، امیرحسین. (1385). «تروریسم سایبری»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، 3 (10).
جلالی‌فراهانی، امیرحسین. (1387). «جنبه‌های حقوقی اقدامات کیفری بین‌المللی مجرمان قانون در قبال جرائم سایبری»، فصلنامه پیشگیری از جرم، (3).
جلالی‌فراهانى، امیرحسین. (1384). «پیش‌گیرى وضعى از جرائم سایبر در پرتـو مـوازین حقوق بشر‌»، فصلنامۀ‌ تخصصى‌ فقه و حـقوق، (6).
چگینی‏زاده، غلامعلی. (1379). «رویکردی نظری به مفهوم امنیت ملی در جهان سوم»، مجله سیاست‏ خارجی، 14 (1).
خلیلی‌پوررکن‌آبادی، علی و یاسر نورعلی وندی. (1391). «تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 15 (56).
سیمبر، رضا. (1380). «تروریسم در روابط بین‌الملل: چالش‌ها و امیدها»، فصلنامه راهبرد، (21).
طیب، علیرضا. (1384). تروریسم در فراز و فرود تاریخ. تهران: نشر نی.
عالی‌پور، حسن. (1383). «کلاهبرداری رایانه‌اى»، مجلۀ پژوهش‌های‌ حقوقى‌ مؤسسۀ مطالعات و پژوهـش‌هاى حـقوقى شـهر دانش، (6).
عباسی، مهدی. (1383). «اینترنت ابزار سیاست تروریسم مجازی»، نشریه فرهنگی و فناوری، 1 (3).
عبدالله‌خانی، علی. (1383). نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی(1). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، چاپ اول.
فضلی، مهدی. (1389). مسؤولیت کیفری در فضای سایبر: تهران: نشر خرسندی. چاپ اول.
قوام، عبدالعلی. (1386). روابط بین‌الملل؛نظریه‌ها و رویکردها. تهران: نشر سمت.
کارگری، نوروز. (1390). «.مفهوم‌یابی و گونه‌شناسی تروریسم». در تروریسم و مقابله با آن (به اهتمام عباسعلی کدخدایی و نادر ساعد). تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی.
گروه کارشناسان. (1384).«کنوانسیون‌ جرائم‌ سایبر و گزارش توجیهى آن در مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شوراى‌ اسلامى». تهران: شمارۀ 7646.
گل‌محمدی، احمد. (1386). جهانی‌شدن فرهنگ و هویت. تهران: نشرنی.
مارتین، لی جی. (1389). چهره جدید امنیت خاورمیانه. ترجمه قذیر نصری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی و دانشگاه امام صادق(ع).
ماندل، رابرت. (1379). چهره متغیّر امنیت ملی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محسنی، رضاعلی. (1390). «بازشناسی و تحلیل پدیده تروریسم»، فصلنامه مطالعات سیاسی، 3 (12).
محقق‌منتظری، مائده. (1389). «فضای مجازی و جهانی‌شدن». تهران: روزنامه جوان.
مشیرزاده، حمیرا. (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.
نجفى‌‌ابرندآبادى‌، علی‌حسین.(80‌13). «تقریرات درس جرم‌شناسى». تنظیمى‌ محمدعلى بابایى‌. تهران: دورۀ‌ دکترى‌ دانشگاه تربیت مدرس، نیم سال نخست‌.
نمامیان، پیمان. (1392). «مواجهه با تروریسم سایبری در حقوق بین‌الملل کیفری»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 20 (1).
نورمحمدی، مرتضی.(1390). «سایبر تروریسم؛ تروریسم در عصر اطلاعات». تروریسم و مقابله با آن(به اهتمام عباسعلی کدخدایی و نادر ساعد). تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی.
نیازپور، امیرحسن.(1384). «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجله حقوقی دادگستری، (45).
ونت، الکساندر، (1384). نظریه‌های اجتماعی سیاست بین‌الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
یزدان فام، محمود. (1386). «دگرگونی در نظریه‌های و مفهوم امنیت بین‌المللی»، فصلنامه سیاسی مسائل استراتژیک و بین‌المللی، 10 (4).
 
Bellamy, A. (2004). Security Communities and their Neighbors: Regional Fortresses or Global Integrators? London: Palgrave.
Hopf, T. (1998). 'The Promise of Constructivism in International Relations Theory. International Security, 23 (1).
CACI International Inc. and U.S Naval Institute. (2010). Cyber Threats to National Security. Symposium One: Countering Challenges to the Global Supply Chain.
Casey, E. (2001). Digital Evidence and Computer Crime. Academic Press.
Haller, J, Merrell, S, Butkovic, M, Willke, B. (2010). Best Practices for National Cyber Security: Building a National Computer Security Incident Management Capability. Software Engineering Institute.
Hancock, b. (2001). Cyber tracking. cyber terrorism; computers and security. 20.
Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity: an Enquiry in to the Conditions of Cultural Chang.
Koslowski, R. and Kratochwil, F. (1995). Understanding Change in International Politics: The Soviet Empire's Demise and the International System. In R. N. Lebow and T. Risse Kappen, eds, International Relations Theory and the End of Cold War. New York: Columbia University Press.
Kowert, P. (2001). Toward a Constructivist Theory or Foreign Policy', in vendulka Kubalkova (ed),
Foreign Policy in a Constructed World. New York: M.E. Sharpe.
Kubalkova, V. (2001). Foreign Policy. International Politics and Constructivism, in Vendulka
Kubalkova, Foreign Policy in a Constructed World, New York: M.E. Sharpe.
Lord, K, Sharp, T. (2011). America’s Cyber future Security and Prosperity inthe Information Age. Center for a New American Security. (I).
Onuf, N. (1999). Worlds of our Making: the Strange Career of Constructivism in International Relations, in Donald J.Puchala, (ed). Visions of International Relations. Columbia: University of South Carolina Press.
Shinder, D. (2002). Scene of the cyber forensics Hand book. Syngress publication.
Starr, S. (2009). Towards an Evolving Theory of Cyber power, National Defense University. Center for Technology and National Security Policy.
Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and the International State. American Political Science Review. 88,(2).
Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Wendt, A. (2000). On the Via Media: A Response to the Critics. Review of International Studies.