جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حق بر صلح و حق بر محیط زیست هر دو در نسل سوم حقوق بشر، یعنی در حق بر همبستگی گنجانده می­شوند. تعامل صلح و محیط زیست تعاملی دوسویه است، زیرا گاه صلح حامی محیط زیست می­شود و گاه محیط زیست حامی صلح که در نهایت نقطه تلاقی این دو صلح سبز است. بدین­سان لازم ­است که نحوه این تعامل و ساز و کارهای رسیدن به صلح سبز در نظام آموزش عالی کشورها نهادینه شود تا هر چه بهتر در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته شود. پرسشی که مطرح می­شود این است که در نظام آموزش عالی کشور ایران در رشته حقوق، به چه میزان حق بر صلح زیست محیطی نهادینه شده است و تا چه حد باید پیش رود؟ در پاسخ باید بیان داشت که در برنامه درسی گرایش­های مختلف رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی، در مجموع در سه گرایش حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق بین­الملل به مسئله صلح زیست محیطی توجه شده است. در گرایش حقوق محیط زیست(مقطع کارشناسی ارشد) درسی با عنوان «حقوق بشر و محیط زیست» وجود دارد که از سرفصل­های اصلی آن به حق بر صلح و محیط زیست اختصاص داده شده است. در گرایش حقوق بشر(مقطع کارشناسی ارشد) درس «حقوق همبستگی» با پیش­بینی حق بر صلح وجود دارد و در گرایش حقوق بین­الملل نیز(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) درس «حقوق بین­الملل اسلام» و «حقوق بشر» در همین راستا به امر حفظ صلح و امنیت جمعی بین­المللی اختصاص یافته­اند. در این پژوهش تلاش شده است که جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران بررسی شود.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

انصاری، باقر. (1390). «مبانی حقوق همبستگی»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 41 (4). صص 40ـ21.

بیگ­زاده، ابراهیم و مریم افشاری. (1390). «تغییرات آب و هوایی از امنیت بین­المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین­الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، (5). صص 243ـ211.

حبیبی، محمدحسن. (1382). «حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (60). صص 170ـ131.

فیروزی، مهدی. (1384). حق بر محیط زیست. چاپ اول. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

نجفی‌اسفاد، مرتضی و عسکر جلالیان (1391)، «ضرورت تأسیس دادگاه بین­الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه»، فصلنامه راهبرد، 21 (63). صص 241-205.