آثار حقوقی مقر در داوری‌های تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین الملل بندر انزلی، بندر انزلی، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران

چکیده

مقر به معنای اقامتگاه حقوقی داوری است که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط می­نماید. یکی از مسائل واجد اهمیت در داوری­های بین­المللی، تعیین مقر توسط طرفین است زیرا در صورت عدم تعیین آن، سرنوشت برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده هر یک از طرفین خارج و به داوران یا سازمان داوری وانهاده شود که این امر می­تواند مشکلاتی، از جمله عدم قابلیت پیش­بینی دعوا، را برای آنان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت مقر و مسائل حقوقی پیرامون آن در داوری تجاری بین­المللی، در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی، آثار حقوقی مقر در داوری­های تجاری بین­المللی را تبیین نموده­ایم. در تبیین آثار حقوقی مقر، بیان نموده­ایم که در واقع، مقر نه تنها به معنای محل برگزاری فرایند داوری در نظر گرفته خواهد شد، بلکه مطابق بسیاری از اسناد بین­المللی و قوانین داخلی، قانون حاکم بر موافقت­نامه داوری و آیین داوری بر اساس مقر تعیین می­شود. همچنین دیوان داوری مکلف است قواعد آمره و نظم عمومی کشور مقر را نیز رعایت کند. در عین حال، مطابق قانون مقر، ممکن است نقشی فعال برای دادگاه­های محلی در فرایند داوری در نظر گرفته شود و آنها خود را صالح جهت مداخله در امور مختلف داوری قلمداد کنند. این امر به ویژه در موضوع ابطال رأی داور بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Effects of International Business Arbitration

نویسندگان [English]

  • Bahareh Seddighi 1
  • Seyyed Morteza Naeemi 2

1 M.A. in Private Law, Islamic Azad University, Bandar Anzali International Center, Bandar Anzali, Iran

2 Assistant Professor of Private Law, Ialamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Bandar Anzali, Iran

چکیده [English]

Residence means a court of law jurisdiction that relates it to a particular legal system. One of the issues that is important in international arbitration is the determination of the parties' headquarters because, if not determined, the fate of some legal issues may be left out of the will of either party to the arbitrators or arbitration body, which can cause problems, Make it impossible for them to fight. Given the importance of the headquarters and the legal issues surrounding it in international commercial arbitration, in this paper, we describe in a descriptive-analytical way the legal effects of headquarters in international business arbitration. In explaining the legal effects of the Arbitration, I have stated that in fact, the Arbitration will not only be considered as the venue for the arbitration process, but also in accordance with many international documents and domestic law, the law governing the arbitration agreement and the arbitration procedure will be determined by the arbitrator. . The arbitral tribunal is also required to observe the general rules and order of the country of residence. At the same time, according to the statute, the local courts may be considered to have an active role in the arbitration process, and they may consider themselves competent to intervene in various arbitration matters. This is particularly important in the case of revocation of the arbitral award.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Arbitration
  • International Arbitration
  • Effects of Arbitration
  • Location of International Arbitration
  • Law Governing the Arbitration Process
اسکینی، ر. (1368). «تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی»، مجله حقوقی بین­المللی، (11).
جنیدی، ل. (1376). قانون حاکم بر داوری­های تجاری بین المللی.تهران: نشر دادگستر.
.............. . (1378). نقد و بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شهبازی­نیا، م. (1386). حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی.تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
شیروی، ع. (1391). داوری تجاری بین‌المللی. تهران: نشر سمت.
مافی، ه و ج پارسافر. (1391). «دخالت دادگاه­ها در رسیدگی­های داوری در حقوق ایران». فصلنامه دیدگاه­های حقوقی. (57) .
محبی، م. (1378). «نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی». مجله حقوقی بین‌المللی. (24)، صص 120-31 .
موحد، م. ع. (1386). درس­هایی از داوری­های نفتی: قانون حاکم. تهران: انتشارات کارنامه.
نیکبخت، ح. ر. (1393). داوری تجاری بین­المللی: آیین داوری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
Barry, M. (2015).The Role of the Seat in International Arbitration: Theory, Practice and Implications for Australian Courts. Available at: http://ssrn.com/abstract=2577623.
Belohlavek, A. (2013).Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration: Delocalization and Denationalization of Arbitration as an Outdated Myth. ASA Bulletin, 31 (2), pp. 262-292.
Bockstiegel, K. H. (1984). The Relevance of National Arbitration Laws for Arbitration under the Uncitral Rules. Journal of International Arbitration, (1), pp. 223-236.
Born, G. (2012). International Arbitration: Law and Practice. The Hague: Kluwer Law International.
Chukwumerije, O. (1994). Choice of Law in International CommercialArbitration. London: Quorum Books
Delaumes, G. (1987). ICSID Arbitration. in Lew, J (ed.) .Contemporary  Problems In International Arbitration. Springer,pp. 23-39
Dharmananda, K. (2002).The Unconscious Choice: Reflection on Determining the Lex Arbitri. Journal of International Arbitration, 19 (2), pp. 151-162.
De Ly, F. (1991).The Place of Arbitration in the Conflicts of Laws of International Commercial Arbitration: An Exercise in Arbitration Planning. Northwestern Journal of International Law and Business, 12 (1), pp. 48-85.
Ferrante, M. (1982).About the Nature (National or A-National, Contractual or Jurisdictional) of ICC Awards under the New York Convention. In The Art of Arbitration. Liber Amicorum and Pieter Sanders, pp. 129-141.
Gaillard, E and J. Savage. (1999). Fouchard, Gaillard and Goldman on       International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International.
Goldman, B. (1984). Complementary Roles of Judges and Arbitrators in Ensuring that International Commercial Arbitration is Effective. In International Arbitration: 60 years of ICC Arbitration: a Look at the Future. Paris: ICC publications.
Janicijevic, D. (2005).Delocalization in International Commercial Arbitration. Law and Politics, 3(1), pp. 63-71
Kaufmann-Kohlier, G. (2003).Globalization of Arbitral Procedure.Vanderbelt Journal of Transnational Law, (36), pp. 1313-1333.
Park, W. (1995).Illusion And Reality in International  Forum Selection.Texas International Law Journal, 30 (1), pp.135-204.
Paulsson, J. (1983).Delocalization of International Commercial Arbitration: When and Why It Matters, ICLQ ,32 (1), pp. 53-61.
…………. . (1986). Arbitration Unbound In Belgium. Arbitration International, 2 (1), pp. 68-73.
Redfern , A and Hunter, M. (2004). Law and Practice of International Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell.
Rensmann, T. (1998).A national Arbitral Awards-Legal Phenomenon or AcademicPhantom? Journal of International Arbitration, 15 (1), pp. 37-65.
Rubino–Sammartano, M. (2001). International Arbitration: Law and Practice. The Hague: Kluwer Law International, 2nd Edition.
Van den Berg, A. J. (1981).The New York Arbitration Convention of 1958.The Hague: Kluwer Law International.
………………… . (1985).When is an Arbitral Award Nondomestic under the New York Convention of 1958? Pace Law Review, 6 (1), pp. 25-65.