جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

فرسایش قدرت تلاشی است سازمان‌یافته از سوی بازیگرانی که از انگیزه‌های تهاجمی برخوردارند برای تضعیف حاکمیت سایرین در صحنه سیاست بین‌الملل. ضرورت‌های استراتژیک در سیاست بین‌الملل همچون کیفیت و میزان توانایی رقبا، چنین بازیگرانی را به استفاده از این الگو متمایل می‌نماید. این الگو در کنار استراتژی موازنه نرم جهت توازن‌بخشیدن به رفتار دولت‌های رقیب، قدرت‌های در حال ظهور و بازیگرانی که نقش‌های‌شان در معادلات جهانی در حال ارتقاء است، عمدتا از سوی ایالات متحده به طور غیرمحسوس مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین ویژگی مشترک این نمونه از بازیگران در این ساختار، عدم پذیرش الگوهای رفتاری یکجانبه و ایده استثناگرایی آمریکایی است. سوال اصلی آن است که در چارچوب راهبرد فرسایش قدرت، چه تشابه و تفاوتی در رفتار ایالات متحده نسبت به قدرتهای جهانی و منطقه‌ای دیده می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که آمریکا با بهره‌مندی از موازنه نرم در بازۀ زمانی بلند دامنه، در صدد عملیاتی‌نمودن کاهش و فرسایش قدرت رقبای جهانی و قدرتهای منطقه‌ای می‌باشد. مقاله حاضر با تطبیق رفتار ایالات متحده نسبت به بازیگران فوق، مهمترین تشابهات و تفاوت‌های آن را مورد واکاوی قرار داده است، و برای راستی‌آزمایی داده‌ها از شیوۀ مطالعه موردی بهره برده و بََََر کشورهایی همچون روسیه و ایران متمرکز شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position of Erosion of Power in the Soft Balancing Strategy of the United States

نویسنده [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani

Assistant Professor, Department of Political Science, University of Guilan

چکیده [English]

Erosion of power is organized effort by actors who have aggressive incentives for ignoring the sovereignty of others at the scene of international politics. Strategic necessities in international politics such as quality and the ability of competitors, causes some players use this pattern. This pattern, along with soft balancing strategy for balancing the behavior of competitor states, emerging powers and actors who are upgrading roles in global equations, mainly from the United States are used Subtly. The most important common feature of these actors in this structure is rejection of unilateral behavior patterns and ideas of American exceptionalism. The main question is that the in the framework of the erosion of power strategy, what similarities and differences to be seen in the behavior of the United States towards regional and world powers? Research findings show that in the long-term period using the soft balancing, America seeks to realization reduced and the erosion of global and regional powers. By matching the behavior of the United States towards the aforementioned actors, this article has analyzed its similarities and differences. Paper has used the case study method for verification of data and focused on countries such as Russia and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosion of power
  • Soft balancing
  • the United States
  • the Russian Federation
  • the Islamic Republic of Iran
اسمیت، مارتین. (1394). قدرت در نظم جهانی در حال تغییر. ترجمه علی آدمی و همکاران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال. (1388). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.
سون‌تزو. (1364). هنر جنگ. ترجمه حسن حبیبی. تهران: انتشارات قلم. چاپ دوم
سیمبر، رضا و مهدی هدایتی‌شهیدانی. (1392). «روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض)»، فصلنامه آسیای مرکزی و مطالعات قفقاز، 19 (81). صص 87-61.
قاسمی، فرهاد. (1390). نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای. تهران: بنیاد میزان.
گودبای، جیمز. (1382). تعارض‌های منطقه‌ای. ترجمه محمدرضا سعیدآبادی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ اول.
متقی، ابراهیم. (1391). روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا 1792-2012. چاپ اول. تهران: نشر ساقی.
.................. .(1387). «ژئوپلیتیک تعادل و موازنه نرم؛ مطالعه موردی خاورمیانه در بین سال‌های 9-2001»، فصلنامه ژئوپلیتیک، 4 (1). صص 35-8.
متقی، ابراهیم و مهدی هدایتی‌شهیدانی. (1391). «راهبرد ایالات متحده در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران در دورۀ ریاست جمهوری بوشِ پسر 8-2001»، فصلنامه سیاست، 42 (2). 178-163.
مشیرزاده، حمیرا. (1386). تحول در نظریات روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.
نای، جوزف. (1393). آینده قدرت. ترجمه احمد عزیزی. تهران: نشر نی.
نیکسون، ریچارد. (1385). 1999 پیروزی بدون جنگ. ترجمه فریدون دولت‌شاهی. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم.
 
منابع انگلیسی
Behestani M. & Hedayati Shahidani, M. (2011). Taliban's Factor in U.S.-Iran Relations: 2001-2009, Iranian Review of Foreign Affairs, 2 (2), pp. 157-182.
Buzan, B and O. Weaver. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press.
Buzan, B. (2004). The United States and the Great Powers: World Politics in the twenty-first century. London: Polity.
Cooper, R. (2004). Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy, in D. Held, M. Koenig-Archibugi (eds), American Power in the 21st Century. 2004. pp. 167-180.
Ikenberry, J. G. (2002). America Unrivaled: The Future of the Balance of Power. Cornell University Press.
Kaplan, R. (2003). Supremacy by Stealth. Atlantic monthly, July-August, pp. 65-84.
Katsenstein, P. (2005). A World of Region: Asia and Europe in the American Imperium. Cornell University Press.
Kotek, J. (2003). Youth Organizations as a Battlefields in the Cold War. Intelligence and National Security, 18 (2), pp. 168-197.
Ledeen, M. (2008). Iran’s Nuclear Impasse: Next Steps, Washington DC: American Enterprise Institute.
Mearsheirmer, J. (2001). Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton Press.
National Security Strategy of the United States. (2002) Washington DC: White House.
Nelson, S. (2014). Ron Paul: Crimea Has Right to Join Russia, Obama's Sanctions Criminal. Available at:  http://www.usnews.com/news/articles/2014/03/06/ron-paul-crimea-has-right-to-join-russia-obamas-sanctions-criminal, (accessed on 2014, March 22).
Newton, S. (2014). Senator John McCain: We Are All Ukrainians, Interview with McCain. Available at:  http://time.com/10829/ukraine-john-mccain-putin-crimea, (accessed on 2014, Feb 28).
Nexon, D. (2009). the Balance of Power in the balance. World Politics, 61 (2), pp. 330-359.
Pape, R. (2005). Soft Balancing against the United States. International Security, 30 (1), pp.7-45.
Patterson, A. W. (2014). Syria after Geneva: Next Steps for U.S. Policy. Available at: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/03/20140326296964.html?CP.rss=true#axzz2xOLhLQaQ.
Pual. T, J. Writz and Fortmann, M (eds). (2004). Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century. Stanford University Press.
Rabasa, A. et al. (2007). Building Moderate Muslim Networks. Available at: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.
Rosen, A. & Garber, J. (2016). Stratfor founder George Friedman gave us some jarring predictions for the future. Available at: http://www.businessinsider.com/stratfor-george-friedman-predictions-for-the-future-2016-2, (accessed on 2016, Feb 28).
Solomon. J and Lee, C. (2014). Obama Wrote Secret Letter to Iran’s Khamenei about Fighting Islamic State. Available at: http://www.wsj.com/articles/obama-wrote-secret-letter-to-irans-khamenei-about-fighting-islamic-state-1415295291, (accessed on 2014, November 6)
Walt. S. (1987). Origins of Alliance. New York: Cornell University Press.
………. . (2009). Alliances in a Unipolar World. World Politics, 61 (1), pp. 86-120.
........... (2014). No-Bluff Putin. Available at: http://foreignpolicy.com/2014/06/04/no-bluff-putin.  
………. . (2016). What Would a Realist World Have Looked Like?. Available at:  https://foreignpolicy.com/2016/01/08/what-would-a-realist-world-have-looked-like-iraq-syria-iran-obama-bush-clinton, (accessed on 2016, January 8).
Waltz.  K. (1999). Globalization and Governance, Political Science and Politics. PS: Political Science and Politics, 32 (4), pp. 693-700.
………… .(2000). Structural realism after cold war. International Security, 25 (1), pp. 5-41.
Zarif, M. J. (2014). Iranian Foreign Minister Pledges Support for Iraq in Fight against ISIS. Available at: http://www.cfr.org/iran/iranian-foreign-minister-pledges-support-iraq-fight-against-isis/p35723, (accessed on 2014, September 17).
 
منابع روسی
Выступление на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации,  Президент России, 1 июля 2014 г. // [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/news/46131
«Речь идет не о том, чтобы кто-то победил в этой войне», Интервью с Сергеем Лавровым // Коммерсант, 25.12.2014 г. // URL: http://www.kommersant.ru/doc/2640571.