نشانه‌های کنش هستی‌شناسانه سیاست امنیتی اسرائیل در منازعات منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

هستی­شناسی تفکر امنیتی اسرائیل تابعی از ضرورت­های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی آن کشور محسوب می­شود. گتوهای صهیونیستی در قرن 18 و 19 از انگیزه قابل توجهی برای سازماندهی گروه­های یهودی پراکنده در کشورهای مختلف برخوردار بودند. ادبیات چنین مجموعه­ای براساس رهیافت­های تلمودی سازماندهی شده است. به این ترتیب، امنیت را می‌توان به عنوان هسته اصلی تفکر راهبردی گروه­های صهیونیستی در اسرائیل و سایر مناطق جهان دانست. با توجه به نشانه‌شناسی تفکر امنیتی در اسرائیل، می­توان سوال اصلی مقاله را در این ارتباط تبیین نمود که: «زیربنای تفکر امنیتی اسرائیل بر اساس چه نشانه­های هستی‌شناسانه شکل گرفته و دارای چه کارکردی می‌باشد؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که: «دولت پادگانی برای مقابله با تهدیدات دائمی نشانه‌های اصلی تفکر امنیتی اسرائیل را شکل می‌دهد.» در این مقاله، دولت پادگانی به عنوان متغیر مستقل مورد سنجش قرار می­گیرد، در حالی‌که، هستی‌شناسی امنیت گتویی را می‌توان متغیر وابسته دانست. چارچوب نظری مقاله براساس ترکیبی از رهیافت سازه‌انگاری و مکتب انتقادی تنظیم گردیده است. چنین رهیافت­هایی بر نقش مولفه­های هویتی تاکید دارد. از سوی دیگر، می­توان این موضوع را مطرح کرد که رهیافت سازه‌انگارانه بیش از آنکه دارای نشانه­های معرفت‌شناسی باشد، براساس شاخص­های ذات‌گرایانه و هستی‌شناسانه شکل گرفته است. علت اصلی بهره‌گیری از رهیافت سازه‌انگاری را می­توان پیوند شاخص­های هویتی و قالب­های ادراکی در سیاست امنیتی اسرائیل دانست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Signs of the ontological action of Israeli security policy in regional conflicts

نویسندگان [English]

  • Zohreا poustinchi 1
  • Abdolreza Bye 2

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch

2 Assistant Professor Islamic Azad University Azadshahr Branch

چکیده [English]

Israeli security thinking ontology is a function of its ideological and geopolitical necessities. Zionist ghettoes in the 18th and 19th centuries had a significant incentive to organize dispersed Jewish groups in various countries. The literature of such a collection is organized on the basis of Talmudic approaches. As such, security can be seen as the core of the strategic thinking of Zionist groups in Israel and elsewhere in the world. With regard to the semiotics of security thinking in Israel, the main question of the paper can be explained in this connection: "What is the basis of the ontological signs of Israeli security thinking and what is its function?" The article hypothesis emphasizes that: " In this article, the garrison government is measured as an independent variable, while the ghetto security ontology can be seen as a dependent variable. The theoretical framework of the paper is based on a combination of the constructivist approach and the critical school. Such approaches emphasize the role of identity components. On the other hand, it can be argued that the constructivist approach, rather than having epistemological cues, is formed on the basis of ontological and ontological indicators. The main reason for using the constructivist approach can be to link identity indices and perceptions to Israeli security policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional conflicts
  • security norms
  • strategic ontology
آریایی‌نیا، مسعود. (1380). «مبانی دینی رفتار و فرهنگ سیاسی راست افراطی در اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، 6.
المسیری، عبدالوهاب. (1383). دایره‌المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم. ترجمه موسسه مطالعات و پژوهش­های تاریخ خاورمیانه، تهران: دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین.
............................... . (1388). مقدمه­ای بر کشمکش اعراب و اسرائیل. ترجمه علی شاهرخی، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
انبار، افرایم. (1388). امنیت ملی اسرائیل. ترجمه حمید نیکو. تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
باراک، ایهود. (1389). «استراتژی امنیتی اسرائیل برای هزاره سوم»، ترجمه رضا نعمتی، ماهنامه پژوهش‌یار، ویژه رژیم اشغالگر قدس، 3.
جریس، صبری و احمد خلیفه. (1381). ساختارهای صهیونیستی. ترجمه قبس زعفرانی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
عبدالله، حسن. (1385). «ماهیت تصنعی و تحمیلی دولت اسرائیل عامل بحران امنیتی دایمی این کشور»، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، 5 (1).
علیخانی، علی‌اکبر. (1378). «ویژگی­های مفهومی فراصهیونیسم»، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، 1.
قاسمی، حاکم. (1382). «ماهیت تصنعی و تحمیلی دولت اسرائیل عامل بحران امنیت دائمی این کشور»، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، 5 (1).
....................... . (1388)، عوامل ساختاری بحران امنیتی در اسرائیل. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات: قدرت هویت. ترجمه حسن چاووشیان. تهران: انتشارات طرح نو. جلد دوم.
ویلیامز، پل. دی. (1390). درآمدی بر بررسی­های امنیت. ترجمه علیرضا طیب. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 
منابع انگلیسی
 
Aharon, Y. (1980). Strategic Depth, the Herusalem Quarterly, 17 (3).
Arian, A. (1995). Security Treatened Surveying Israeli Public Opinion on Peace and War. Cambridge University Press.
Drake, L. (1998). Reconstructing Identities: The Arab-Israeli Conflict in Theoretical Perspectiv, Journal of Middle East Affairs, 4 (1-2).
Grand, S. (1985). a History of Zionist Youth Organizations (Doctral Dissertion). Colombia University.
Joseph, U. (2001). Israel's National Security; Towards the 21th Century. London: Frank Cass.
Peres, Y. (1971). Ethnic relation in Israel, American Journal of Sociology, 76.
Reich, B and G. Kieval (1993). Israel: Land of Tradition and Conflict. U.S.A: Westview Press.
Safran, N. (1978). Israel: The Embatlled Ally. Cambridge and Mass and London: The Belknap Press Horvard University Press.
Waver, O. (1998). Securitization and Desecuritization, in Ronnie D. Lipschutz (ed), On Security. New York: Columbia University Press.