تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اقتصاد سیاسی حوزه‌ای نوین و میان‌رشته‌ای در مطالعات روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. در این میان، مطالعه برهم‌کنش اقتصاد و سیاست در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دارای ساختار دولت رفاه هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. متغیرهایی مانند فرهنگ سیاسی و روابط و هنجارهای اجتماعی نیز به طور طبیعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از این رو مقاله پیش رو در صدد پاسخ‌دهی به سوالی اصلی مبنی بر تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای اسکاندیناوی ( با تمرکز بر دو کشور سوئد و نروژ) می‌باشد. نویسندگان با نگارش مقاله پیش رو در پاسخ به این سوال به این فرضیه رسیده است که فرهنگ سیاسی پشتیبان دولت رفاه به دلیل برخی ویژگی‌های فرهنگی در جوامع اسکاندیناوی، پس از افول دولت رفاه در اروپای غربی، همچنان به طور موثر وجود دارد. بر این اساس، مولفه فرهنگ سیاسی در تداوم حیات دولت رفاه در اسکاندیناوی، عاملی موثر بوده که به سبب کارآمدی تاریخی، چنین جایگاهی از نقش آفرینی رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

....

صالح‌نیا، نرگس و دیگران. (1389). «نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی»، مجله مهندسی فرهنگی، 43 و 44.

کشاورزشکری، عباس. (1379). «وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی»، فصلنامه مطالعات ملی، 2 و 3.

گازرانی، سعید. (1373). «نقش عوامل فرهنگی در توسعه سیاسی- اقتصادی کشورهای شرق آسیا»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 85 و 86.

 

منابع انگلیسی

AAlmond G. & S. Verba. (1980). the Civic Culture Revisited: An Analitical Study. Boston. Mass: Little. brown.

Annesley, C. (2013). Political and Economic Dictionary of Western Europe. London and New York: Routledge.

Arter, D. (1999). Scandinavian Politics Today. Manchester: Manchester University Press.

Berger, P. L. (1988). In Search of An East Asian Development Model. New Brunswick: Transaction Books.

Beverlander, P & Ravi. P. (2008). Voting and social inclusion in Sweden. International Migration, 49 (4).

Blekesaune, M & J. Quadagno. (2003). Public Attitudes toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations. European Sociological Review, 19 (5).

Colomer, J. M. (2008), Political Institutions in Europe. London and New York: Routledge.

Ersson, S & J. E. Lane. (1998). Politics and Society in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford: Oxford University Press.

Goldsmith, M. & H. Larsen. (2004). Local Political Leadership: Nordic Style. International Journal of Urban and Regional Research, 28 (1).

Hagelund, A. (2003). A matter of decency? The Progress Party in Norwegian immigration politics. Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (1).

Kildal, N & S. Kuhnle. (2007). Normative Foundations of the Welfare State: The Nordic Experience. Routledge.

Kuhnle, S. (2001). The Nordic Welfare State in a European context: Dealing with New Economic and Ideological Challenges in the 1990. in Leibfried, S. (ed.). Welfare State Futures. Cambridge: Cambridge University Press.

Listhaug, O & K. Ringdal, (2007). Trust in Political Institutions: The Nordic Countries Compared with Europe, Paper prepared for the Norwegian Political Science Meeting, NTNU, Trondheim, January.

Moschonas , G. (2001). In the Name of Social Democracy: The Great Transformation 1945 to the Present. translated by G. Elliot, London, United Kingdom; New York, United States: Verso.

Pierson, P. (1994). Dismantling the Welfare State?: Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge: Cambridge University Press.

Opielka, M. (2002). Religi¨ose und zivilreligi¨ose Begr¨undungen sozialpolitischer Strategien. in M. Hildebrandt (ed.), Religion und Politik, Opladen: Westdeutscher Verlag.

Sejersted, F. (2003). Opposisjon og posisjon.Høyres historie 1945-1981. Oslo: Pax forlag.