دسته‌بندی حکومت برخی از دولت‌های جهان براساس تحلیل روان‌شناختی از مفهوم امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

چکیده

مفهوم امنیت از کلیدی‌ترین موضوعات روانشناسی بالینی و شخصیت (از یک سو) وروابط بین‌الملل (از سوی دیگر) است و در نظریه‌های مختلف روانشناسان بزرگ (مانند زیگموند فروید، اریک فروم، کارن هورنای، آلفرد آدلر و آبراهام مازلو) همانند نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، پیرامون این مفهوم بحث و بررسی انجام شده است. به همین دلیل، در این نوشتار، حکومت برخی از دولت‌های جهان بر اساس تحلیل روانشناختی از مفهوم امنیت،  مورد دسته‌بندی قرار گرفته است. در این راستا، بر اساس نظریه روانشناس آلمانی کارن هورنای به این نکته اشاره شد که برای رفع نیازهای روان رنجور زندگی (که باعث احساس ناایمنی است)، برخی از مردم با انگیزه‌های پیوندجویی، سلطه‌پذیری و یا سلطه‌گری به دیگران گرایش می‌یابند و احساس امنیت می‌کنند. اما برخی دیگر با کناره‌گیری وجدانی از دیگران به احساس ایمنی دست می‌یابند. بر این اساس، تحلیل روانشناختی نگارنده از روابط بین دولت‌ها (همانند چگونگی روابط بین افراد) این است که حکومت‌های جهان را نیز می‌توان بر اساس هدف امنیت‌جویی به چهار گروه: سلطه‌پذیر (مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس)، سلطه‌گر (مانندآمریکا)، منزوی (مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی) و مستقل (مانند ایران) طبقه‌بندی کرد اما این طبقه بندی تغییرناپذیر نیست، زیرا رفتار دولت‌ها مانند افراد تحت تاثیر عوامل مختلف، متحول می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Categorization of the Governments of Some Governments of the World Based on Psychological Analysis of the Concept of Security

نویسنده [English]

  • Valialah Mousavi

Associate Professor of Psychology, University of Guilan

چکیده [English]

The concept of security is one of the most important topics in clinical psychology and personality (on the one hand) and international relations (on the other) and in various theories of great psychologists (such as Sigmund Freud, Eric Freud, Karen Horney, Alfred Adler, and Abraham Masloward), This concept has been debated. For this reason, in this article, the rule of some world governments is categorized on the basis of psychological analysis of the concept of security. In this regard, according to the German psychologist Karen Hornei's theory, it is noted that in order to meet the psychic needs of life (which makes them feel insecure), some people tend to feel connected and dominated by others and feel secure. . But others will gain a sense of security by withdrawing their conscience from others. Accordingly, the author's psychological analysis of intergovernmental relations (such as how individuals interact) is that world governments can also be grouped into four groups: domineering (such as the Gulf states), domineering (such as the US), isolating ( It is classified as Scandinavian) and independent (such as Iran) but this classification is not invariant as governments behave as individuals affected by various factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological analysis
  • government
  • security
خامسان، احمد. (1387). «تحلیل مفهوم امنیت از دیدگاه روانشناختی»، مجموعه مقالات همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، بیرجند: دانشگاه بیرجند.
سیاسی، علی‌اکبر. (1390). نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.  
سیمبر، رضا. (1390). حقوق بشر در نظام بین الملل. رشت: انتشارات دانشگاه گیلان
شولتز، دوآن و شولتز، سیدنی‌آلن. (1378). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: مؤسسه نشر هما.
فروم، اریک. (1955). جامعه سالم. ترجمه اکبرتبریزی. تهران:  انتشارات بهجت.
فروم، اریک. (1960). هنر عشق ورزیدن، ترجمه پوری سلطانی، تهران: انتشارات مروارید.
موسوی، سیدولی‌اله. (1373).  سیمای انسان آرمانی از دیدگاه مکاتب. رشت: انتشارات جهاد دانشگاهی
 
 
منابع انگلیسی
Adler, A. (1930). Individual Psychology, Murchison (Ed). Worcester.
Acharya, A. (1992). Regionalism and Regime Security in the third world: comparing the origins of the ASEAN and the GCC, In the insecurity Dilemma: National security of third world states.B. Job, Boulder CO, Lynne Rienner.
Ayoob, M. (1995). The third world security predicament.Boulder CO: Lynne Rienner.
Buzan, B. (1999). people ,states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. Hempstead: Havester-wheatsheaf.
Buzan, B and O. Waver. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security. Combridge University Press.
Buzan, B and T. Diez. (1999). The European Union and the middle East : drifting towards societal cold war, identity, Migration and New security agenda in Europe. London: Pinter.7.
Chubin,S and Ch. Tripp. (1996). Iran-Saudi-Arabia Relations and Regional Order. Adelphi Paper 304. London: IISS.
Cordesman, A. H. (1997). Bahrain ,Oman,Qatar and UAE: Challenges of Security. Boulder CO: Westview Press.
Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.
Car, E.H. (1946). The twenty years crisis. London: Macmillan, pp 79-87.
Fromm, E. (1941). Escape from Freedom. New York: Holt, Rinehart and Winston
Horney, K. (1937). the neurotic personality of our time.New York: Norton
Hollis, R. (1997). Barcelona's first pillar: An Appropriate Concept for Security Relations?, In Security in the Middle East, unpublished working Papers. S. Behrndt and Ch. Peter Hanelt, Center for Applied Policy Research. Bertelsmann Foundation: Munich, Gutersloh.
Karawan, I. A. (1997). The Islamist Impasse. Adelphi Paper 314. London: IISS
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Reading MA: Addision Wesky. pp74-77
Holsti, K. J. (1991). Peace and war: Armed Conflict and international order. Cambridge: Cambridge University Press.
Maslow, A. H. (1987). motivation and personality. New York: Harper Row, Strategic Survey 1991-1992 to 2000-2001, London: IISS.