دسته‌بندی حکومت برخی از دولت‌های جهان براساس تحلیل روان‌شناختی از مفهوم امنیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم امنیت از کلیدی‌ترین موضوعات روانشناسی بالینی و شخصیت (از یک سو) وروابط بین‌الملل (از سوی دیگر) است و در نظریه‌های مختلف روانشناسان بزرگ (مانند زیگموند فروید، اریک فروم، کارن هورنای، آلفرد آدلر و آبراهام مازلو) همانند نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، پیرامون این مفهوم بحث و بررسی انجام شده است. به همین دلیل، در این نوشتار، حکومت برخی از دولت‌های جهان بر اساس تحلیل روانشناختی از مفهوم امنیت،  مورد دسته‌بندی قرار گرفته است. در این راستا، بر اساس نظریه روانشناس آلمانی کارن هورنای به این نکته اشاره شد که برای رفع نیازهای روان رنجور زندگی (که باعث احساس ناایمنی است)، برخی از مردم با انگیزه‌های پیوندجویی، سلطه‌پذیری و یا سلطه‌گری به دیگران گرایش می‌یابند و احساس امنیت می‌کنند. اما برخی دیگر با کناره‌گیری وجدانی از دیگران به احساس ایمنی دست می‌یابند. بر این اساس، تحلیل روانشناختی نگارنده از روابط بین دولت‌ها (همانند چگونگی روابط بین افراد) این است که حکومت‌های جهان را نیز می‌توان بر اساس هدف امنیت‌جویی به چهار گروه: سلطه‌پذیر (مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس)، سلطه‌گر (مانندآمریکا)، منزوی (مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی) و مستقل (مانند ایران) طبقه‌بندی کرد اما این طبقه بندی تغییرناپذیر نیست، زیرا رفتار دولت‌ها مانند افراد تحت تاثیر عوامل مختلف، متحول می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.....

خامسان، احمد. (1387). «تحلیل مفهوم امنیت از دیدگاه روانشناختی»، مجموعه مقالات همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، بیرجند: دانشگاه بیرجند.

سیاسی، علی‌اکبر. (1390). نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.  

سیمبر، رضا. (1390). حقوق بشر در نظام بین الملل. رشت: انتشارات دانشگاه گیلان

شولتز، دوآن و شولتز، سیدنی‌آلن. (1378). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: مؤسسه نشر هما.

فروم، اریک. (1955). جامعه سالم. ترجمه اکبرتبریزی. تهران:  انتشارات بهجت.

فروم، اریک. (1960). هنر عشق ورزیدن، ترجمه پوری سلطانی، تهران: انتشارات مروارید.

موسوی، سیدولی‌اله. (1373).  سیمای انسان آرمانی از دیدگاه مکاتب. رشت: انتشارات جهاد دانشگاهی

 

 

منابع انگلیسی

Adler, A. (1930). Individual Psychology, Murchison (Ed). Worcester.

Acharya, A. (1992). Regionalism and Regime Security in the third world: comparing the origins of the ASEAN and the GCC, In the insecurity Dilemma: National security of third world states.B. Job, Boulder CO, Lynne Rienner.

Ayoob, M. (1995). The third world security predicament.Boulder CO: Lynne Rienner.

Buzan, B. (1999). people ,states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. Hempstead: Havester-wheatsheaf.

Buzan, B and O. Waver. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security. Combridge University Press.

Buzan, B and T. Diez. (1999). The European Union and the middle East : drifting towards societal cold war, identity, Migration and New security agenda in Europe. London: Pinter.7.

Chubin,S and Ch. Tripp. (1996). Iran-Saudi-Arabia Relations and Regional Order. Adelphi Paper 304. London: IISS.

Cordesman, A. H. (1997). Bahrain ,Oman,Qatar and UAE: Challenges of Security. Boulder CO: Westview Press.

Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.

Car, E.H. (1946). The twenty years crisis. London: Macmillan, pp 79-87.

Fromm, E. (1941). Escape from Freedom. New York: Holt, Rinehart and Winston

Horney, K. (1937). the neurotic personality of our time.New York: Norton

Hollis, R. (1997). Barcelona's first pillar: An Appropriate Concept for Security Relations?, In Security in the Middle East, unpublished working Papers. S. Behrndt and Ch. Peter Hanelt, Center for Applied Policy Research. Bertelsmann Foundation: Munich, Gutersloh.

Karawan, I. A. (1997). The Islamist Impasse. Adelphi Paper 314. London: IISS

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Reading MA: Addision Wesky. pp74-77

Holsti, K. J. (1991). Peace and war: Armed Conflict and international order. Cambridge: Cambridge University Press.

Maslow, A. H. (1987). motivation and personality. New York: Harper Row, Strategic Survey 1991-1992 to 2000-2001, London: IISS.