تغییر هویت دولت در مصر و تحول سیاست خارجی این کشور؛ مطالعه موردی مساله فلسطین و بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

   مصر به­عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه تاثیر قابل توجهی بر روند و آینده تحولات منطقه داشته و فهم عوامل موثر بر شکل­گیری و تغییر سیاست خارجی آن دارای اهمیت می­باشد. وقوع تحولات مختلف طی چند سال اخیر در مصر در کنار فشارها و تعاملات بیرونی با مسائل مهمی نظیر تحول در هویت دولت در این کشور همراه شده است. به­طوری که منابع و مولفه­های هویت­بخش دولت مصر، به­عنوان پدیده­ای غیرایستا طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده­اند. این موضوع پیامدهایی برای سیاست خارجی این کشور نیز به همراه داشته است؛ زیرا هر گونه تغییر در هویت یک دولت به تعریف منافع و اولویت­های جدیدی برای سیاست خارجی آن منجر می­شود و این مساله زمینه تغییر در رویکردهای سیاست خارجی آن دولت را اجتناب­ناپذیر خواهد کرد. لذا بررسی و تبیین اثرگذاری تغییر هویت دولت مصر بر سیاست خارجی این کشور به­عنوان یک مساله دارای اهمیت، موضوع پژوهش حاضر می­باشد. در این رابطه، این نوشتار به­منظور پاسخ به این پرسش اصلی که علت بروز تغییرات و چرخش در سیاست خارجی مصر نسبت به مسائل منطقه چیست؟ با استفاده از رویکرد نظری سازه­انگاری تلاش دارد با تمرکز بر تغییرات هویتی و مولفه­های هویت بخش دولت مصر به ریشه­یابی تحولات سیاست خارجی آن بپردازد و به­منظور بررسی دقیق­تر مساله، از دو موضوع مساله فلسطین و بحران سوریه و مرور تحول رویکرد مصر نسبت به آنها استفاده خواهد شد. شایان ذکر است در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Egypt's changing state identity and foreign policy evolution; a case study of the Palestinian issue and the Syrian crisis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hatami 1
  • Ahmad Jorfi 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, Payame Noor University, West Tehran

2 Master of Arts in Middle East and North African Studies, Department of International Relations, Ministry of Foreign Affairs

چکیده [English]

As one of the major players in the region, Egypt has had a significant impact on the process and future of regional developments and it is important to understand the factors that influence its foreign policy formation and change. Various developments in Egypt over the past few years, along with external pressures and interactions, have been accompanied by important issues such as the transformation of the state's identity in Egypt. The sources and components of the Egyptian government's identity as non-stationary phenomena have been changing over the past few years. This has had implications for the country's foreign policy, as any change in the identity of a state will lead to the definition of new interests and priorities for its foreign policy, which will inevitably lead to a change in its foreign policy approaches. Therefore, the present study investigates and explains the impact of the change of the Egyptian government's identity on its foreign policy as an important issue. In this regard, this article aims to answer the main question of what causes the changes and rotations in Egyptian foreign policy towards regional issues? Using the Structural Theoretical Approach, he seeks to deepen its foreign policy developments by focusing on the identity changes and identity components of the Egyptian government and will use the two themes of the Palestinian issue and the Syrian crisis and a review of the evolution of the Egyptian approach to them. Was. It is worth mentioning that in this study, descriptive-analytical method was used based on data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Egypt
  • identity, foreign policy, constructivism
احمدیان، حسن. (1393). «مبانی تحول رویکرد مصر به جنگ­های غزه»، فصلنامه مطالعات فلسطین، (25)
برچیل، اسکات و همکاران. (1391). نظریه­های روابط بین­الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح­الله طالبی آرانی. تهران: نشر میزان.
جنتی، ع. (1391). ابعادودستاوردهایجنگغزه. پژوهشکده تحقیقات راهبردی،. بازیابی شده از: http://www.isrjournals.ir/fa/essay/1303-essay-farsi137.html.
جوادی‌ارجمند، محمد‌جعفر. (1392). «رابطه هویت و منافع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رویکرد سازه­انگاری»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین­المللی، (15). صص 71-47.
رویوران، ح. (1393). رویکردارتجاعیسیاستخارجیمصر. خبرگزاری فارس. بازیابی شده از: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930818001202.
سایت دیپلماسی ایرانی. (1393). ورودمصربهبحرانسوریه. بازیابی شده از: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1944920.
صبوحی، مهدی و رحمت حاجی‌مینه. (1392). «بررسی مقایسه­ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال تحولات عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی»، فصلنامهروابطخارجی، 5 (4)، صص 134-99.
فیرحی، د. (1391). اخوان‌المسلمین و آینده نظم سیاسی در خاورمیانه. سایت دیپلماسی ایرانی. بازیابی شده از: www.irdiplomacy.ir/fa/page/1912662.
محمدنیا، مهدی. (1393). «سازه­انگاری کل­گرا: یک رهیافت جامع برای توضیح رفتارهای سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی»"، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 11 (38)، صص 84-65.
مشیرزاده، حمیرا. (1386). تحول در نظریه­های روابط بین­الملل. تهران: نشر سمت.
مقدم‌دیمه، علیرضا. (1392). «هویت و سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 20 (4)، صص 124-99.
هادیان، ناصر. (1382). «سازه­انگاری: از روابط بین­الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، (4)، صص 949-917.
 
منابع انگلیسی
Abdul-Aziz, H. (2015). The Egyptian Policy on Syrian Crisis. Available at: https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/18908-the-egyptian-policy-on-the-syrian-crisis.
Al-Ali, N. (2004). Secularism, Gender and the State in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.
Benhorin, Y. (2008). Egypt Lays Blame on Hamas. Ynet News, December 27.
CBC News. (2012). Ceasefire Elusive as Israel – Hamas Clash Rages on. Available at: http://www.cbc.ca/news/world/ceasefire-elusive-as-israel-hamas-clash-rages-on-1.117242.
Feldman, sh. (2014). The 2014 Isreal-Hamas War: Preliminary net Assessment. Available at: http://nationalinterest.org/feature/the-2014-israel-hamas-war-preliminary-net-assessment-11222.
Gulhane, J. (2013). Egypt host International Meeting on Syria. Available at: http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/08/egypt-hosts-international-meeting-on-syria/
Hamas Rejects Egypts Ceasefire Plan for Gaza. Available at: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/hamas-rejects-egypt-ceasefire-plan-gaza-201471543638311569.html, 15/07/2014.
Hopf, T. (2000). The promise of Constructivismalin IR Theory. London: Routledge.
Khalifa, D. (2013). Saving Peace: the case for Amending the Egypt-Israeli Peace treaty. The International Center for the Study of radicalization and political Vioance, pp. 1-18
Korsunskaya, D and Y. Bayoumy. (2015). Russia's Putin, Egypt's Sisi say committed to fighting terrorism. Available at: http://www.reuters.com/article/2015/02/10/us-russia-egypt-syria-idUSKBN0LE1O020150210.
Meringolo, A. (2015). From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at Service of Domestic Policy. Insight Egypt, (8), pp. 1-12.
Morsi says Egypt cuts all ties with Damascus, calls for Syria no-fly zone. Available at: http://rt.com/news/egypt-ties-morsi-syria-764/, June 15, 2013.
Nidal, A. M. (2013). Egypt floods Gaza tunnels to cut Palestinian lifeline. Reuters, February 13.
Price, R and Ch. Rues- Smith. (1998). Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism. European Journal of International Relations, 4 (3), pp. 259-294
Reus-Smith, Ch. (2001). Constructivism. In Theories of International Relations, S. Burchill and A. Linklater (eds), New York: Palgrave.
Sabry, B. (2013). Understanding Egyptian nationalism. Available at: www.al-monitor.com/pulse/orginals/2013/09/egyption-nationalism-islamism-challenge.html.
Said Aly, A. M. (2014). Post Revolution Egyptian Foreign Policy. Middle East Breif, Grown Center for Middle East Studies, (86), pp. 1-9.
Wagner, D. (2013). Syria’s New Friend in Cairo. Available at: http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/syrias-new-friend-in-cair_b_3950421.html.