تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران

نویسنده

استادیار گروه مطالعات ایران دانشگاه تهران

چکیده

از دوران جنگ سرد اتحادها و ائتلاف‌های متعددی در منطقه خاورمیانه میان برخی بازیگران منطقه‌ای و یکی از قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای شکل گرفته‌اند. اکثر این اتحادها بر اساس تئوری توازن تهدید استفان والت قابل توضیح بوده‌اند. در دوران پس از جنگ سرد، آمریکا با حضور نظامی مستقیم در منطقه تلاش کرد تا توازن مطلوب خود را برقرار نماید – امری که هزینه‌های سنگینی بر آن کشور تحمیل کرده و سرانجام بی‌نتیجه بوده است. در شرایط بی‌نظمی کنونی در منطقه، به نظر می‌رسد هزینه حفظ اتحادهای سنتی برای آمریکا سنگین‌تر از منافع آن شده است. رئیس جمهور جدید آمریکا نیز آشکارا فوائد چنین هزینه‌هایی در دوره‌های قبل از خود را زیر سؤال برده است. با توجه به ظهور بازیگران غیردولتی و تعدد و پیچیدگی منابع تهدیدکننده منافع آمریکا، ایالات متحده ناگزیر باید به سوی مدل جدیدی برای کسب حداکثر منافع در عین کاهش هزینه‌های خود در منطقه حرکت کند. پرسش‌ اصلی پژوهش حاضر این بوده که پارادیم اتحادهای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه چرا و به چه سمتی در حال تحول است و گزینه‌های جایگزین آمریکا در منطقه به ویژه در ارتباط با ایران چیست؟ فرضیه پژوهش این است که پارادایم اتحادهای آمریکا در منطقه به شکلی در حال تغییر است که احتمالا به استراتژی موازنه از راه دور با هدف توازن قدرت در منطقه روی آورده و نوعی توازن فرساینده در خاورمیانه برقرار خواهد کرد که طی آن، از قدرت همه بازیگران منطقه‌ای به جز اسرائیل کاسته شده و هزینه مشکلات منطقه برای سایر قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون چین افزایش خواهد یافت. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی برخی اسناد تازه منتشر‌شده از سوی اندیشکده‌های آمریکایی پرداخته است. این اسناد به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که معرف سلائق و گرایش‌های گوناگون در سیاست خارجی آمریکا باشند. در شرایط حاضر هیچ‌ گونه اجماعی در میان نخبگان و سیاستمداران آمریکایی به چشم نمی‌خورد و دولت ترامپ نیز هنوز هیچ استراتژی جهانی مشخصی را تدوین و اعلام نکرده است. با این حال می‌توان تصور کرد که اتخاذ راهبرد موازنه از راه دور احتمالاً در سال‌های آینده طرفداران بیشتری در واشنگتن خواهد یافت. این تصور درواقع فرضیه پژوهش را تشکیل داده و بیانگر آن است که هدف مطلوب آمریکا در این مدل،توازن قدرتِ فرساینده میان ایران، ترکیه و عربستان در عین افزایش هزینه‌ها برای سایر قدرت‌های رقیب به ویژه چین است. لذا در دوره جدید، این اهداف از طریق تلفیقی پارادوکسیکال از حفظ حضور نظامی و ظاهر تهدیدکننده همزمان با کاهش درگیری عملیاتی آمریکا در خاورمیانه تأمین خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of the US alliance paradigm in the Middle East and possible options for Iran

نویسنده [English]

  • Mahdi Ahouie

Assistant Professor, Department of Iranian Studies, University of Tehran

چکیده [English]

Since the Cold War numerous alliances and coalitions in the Middle East have formed between some regional actors and one of the great trans-regional powers. Most of these alliances have been explained by Stephen Walt's theory of threat balance. In the post-Cold War era, the United States, with its direct military presence in the region, sought to maintain a favorable balance - a costly and costly endeavor. With the current turmoil in the region, the cost of maintaining traditional alliances for the United States appears to be more costly than its benefits. The new US president has also openly questioned the benefits of such spending in his predecessors. Given the emergence of nongovernmental actors and the multiplicity and complexity of resources threatening US interests, the United States must inevitably move to a new model of maximizing profits while reducing spending in the region. The main question of the present study was why and in what direction is the US Alliance paradigm evolving in the Middle East and what are the alternatives of the US in the region, especially with regard to Iran? The research hypothesis is that the paradigm of US alliances in the region is changing in a way that is likely to turn to a strategy of distance balance aimed at balancing power in the region and establishing some kind of corrosive balance in the Middle East, in which the power of all regional actors will be strengthened. With the exception of Israel, the cost of regional problems for other trans-regional powers such as China will increase. This research uses content analysis to examine some of the newly published documents by American think tanks. These documents have been selected to reflect various tastes and trends in US foreign policy. At present, there is no consensus among American elites and politicians, and the Trump administration has not yet formulated and announced a specific global strategy. However, it is conceivable that the adoption of a long-distance balance strategy is likely to attract more fans in Washington in the coming years. This notion, in fact, constitutes the research hypothesis, suggesting that America's favored goal in this model is to balance the corrosive power between Iran, Turkey, and Saudi Arabia while raising costs for other competing powers, especially China. In the new era, therefore, these goals will be achieved through a paradoxical combination of maintaining a military presence and threatening appearance while reducing US operational conflict in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • US Foreign Policy
  • Threat Balance
  • Power Balance
  • Remote Balance
Acharya, A. (2014). The End of American World Order. Cambridge: Polity Press.
Allison, M. (2010). U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: Saudi Arabia and the Gulf States. available at: http://csis.org/program/us-and-iranian-strategic-competition.
Baxter, K & Akbarzadeh, SH. (2008). US Foreign Policy in the Middle East. The Roots of Anti-Americanism. London: Routledge.
Bell, P. (2001). The World Since 1945, An International History. London: Arnold.
Campbell, K, (etc). (2016). Extending American power, Strategies to Expand US Engagement in a Competitive World Order. Available at: https://www.cnas.org/publications/reports/extending-american-power-strategies-to-expand-u-s-engagement-in-a-competitive-world-order.
Cordesman A, (etc). (2012). U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: The Sanctions Game: Energy, Arms Control, and Regime Chang. Available at: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120426_Iran_Sanctions.pdf.
Dodge, T & Hokayem, E. (2014). Middle East Security, The US Pivot and the Rise of ISIS. London: The International Institute for Strategic Studies.
Goldberg, J. (2016). The Obama Doctrine: The U.S. president talks through his hardest decisions about America’s role in the world. Available at:
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/, accessed on 2016, April.
Handler, S. P. (2013). International Politics; Classic and Contemporary Readings. Los Angeles: SAGE.
Hans Binnendijk, H. (2016). Friends, Foes, and Future Directions; US partnership in a Turbulent Worl.Rand corporation.
Klieman, A. (2015). Great Powers and Geopolitics, International Affairs in a Rebalancing World. New York: Springer International Publishing.
Krieg, A. (2016). Externalizing the Burden of War: Obama Doctrine and US Foreign Policy in the Middle East. International Affairs, 92 (1), pp. 97-113.
Leverett, F & Leverett, M. (2012). The Balance of Power, Public Goods, and the Lost Art of Grand Strategy: American Policy toward the Persian Gulf and Rising Asia in the 21st Century, Penn State Journal of Law & International Affairs, 1(2).
Lieber, R. (2014). Rhetoric or Reality? American Grand Strategy and the Contemporary Middle East. Georgetown University, Annual Meeting of the American Political Science Association.
Mersheimer, J., & Walt, S. (2016). The Case for Offshore Balancing, A Superior U.S. Grand Strategy. Foreign Plicy, pp. 70-83.
Miglietta, J. P. (2002). American Alliance Policy in the Middle East 1945-1992; Iran, Israel, and Saudi Arabia. Lanham: Lexington Books.
Paul D. Miller, p. (2016). American Power and Liberal Order: A Conservative Internationalist Grand Strategy. Washington DC: Georgetown University Press.
Muzalevsky, R. (2015). From Frozen Ties to Strategic Engagement: U.S.-Iranian Relationship in 2030. Army War College, Strategic Studies Institute.
Ottaway, D. (2015). Obama's Arab Security Strategy. Foreign Affairs, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2015-05-18/obamas-arab-security-strategy, accessed on: 2015, May 18.
Perry, CH & Andersen, B. (2014). Managing The Global Impact Of Americas Rebalance To Asia. The Institute Foreign Policy Analysis.
Pollack, K. (2015). U.S. policy toward a turbulent Middle East. Available at:
https://www.brookings.edu/testimonies/u-s-policy-toward-a-turbulent-middle-east/.
Posen, R & Ross, L. (1996). Competing Visions for U.S Grand Strategy. International Security, 21 (3).
Posen, B. R. (2014). Restraint, A New Foundation for US Grand Strategy. Ithaca: Cornell University Press.
Preble, C, (etc). (2016). Our Foreign Policy Choices, Rethinking Americas Global Role. Available at: http://www.cato.org/publications/white-paper/our-foreign-policy-choices-rethinking-americas-global-role.
Rabinovich, I. (2015). Israel and the Changing Middle East. Available at:
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Israel-Rabinovich-01292015-1.pdf.
Rynhold, J (2014). American Grand Strategy and the Arab-Israeli Conflict, Bar-Ilan University, American Political Science Association Annual Conference, Available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2453593.
Trump, D. J. (2015). Great Again: How to Fix Our Crippled America, New York: Simon & Schuster.
Trump, D. J. (2016). Donald J. Trump Foreign Policy Speech, available at:
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech.
Salem, P. (2008). The Middle East: Evolution of a Broken Regional Order. Available at: http://carnegieendowment.org/files/cmec9_salem_broken_order_final.pdf.
Smith, L. (2015). The End of Pax Americana. Available at: http://www.hudson.org/research/11732-the-end-of-pax-americana.
Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 9 (4). pp. 3-18
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Massachusetts: Addison-Wesley.
Walt, S. (2013). U.S. Middle East Strategy: Back to Balancing, Available at: http://foreignpolicy.com/2013/11/21/u-s-middle-east-strategy-back-to-balancing/.
Yaqub, S. (2004). Containing Arab Nationalism, The Eisenhower Doctrine and the Middle East. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
Williams, P. (2016). President Obama’s Approach to the Middle East and North Africa: Strategic Absence. Case Western Reserve Journal of International Law, (48).
Ughlin, J. (2015). THE GREAT POWERS IN THE NEW MIDDLE EAST, in Rocky Harbors: Taking Stock of the Middle East in 2015. Available at: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150428_Alterman_RockyHarbors_Web.pdf .