سیاست‌گذاری امنیتی و الگوی مدیریت بحران در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

سیاست‌گذاری امنیتی در زمره موضوعات راهبردی جدید در فرآیند امنیت‌سازی می‌باشد. بحران در سوریه به‌عنوان نمادی تراژدی قدرت و خشونت تلقی می‌شود. درک واقعیت‌های سوریه بدون توجه به مدل‌های سیاست‌گذاری امنیتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این مقاله تلاش می‌شود تا الگوی سیاست‌گذاری امنیتی در بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. سه مؤلفة بنیادین در تبیین این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد. اولین مؤلفه ساختار دولت اقتدارگرا در سوریه می‌باشد. این دولت در دوران‌های گذشته به‌ویژه در سال 1982 از الگوی مشت آهنین برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی خود در حما استفاده کرده است. کاربرد قدرت، اگرچه منجر به پیروزی دولت و نظام سیاسی گردد، آثار خود را در افکار عمومی گروه‌های اجتماعی به‌جا خواهد گذاشت. دومین مؤلفه سازوکارهای کنش نخبگان سیاسی است. نخبگان و زمامداران حکومت بشاراسد عموماً ترجیح می‌دهند که موقعیت سیاسی و امتیازات ویژة خود را حفظ نمایند. چنین شاخص‌هایی منجر به افزایش انگیزة سرکوب گروه‌های اجتماعی می‌داند. سومین مؤلفه مربوط به تحول مؤلفه‌های گفتمانی در سوریه می‌باشد. گفتمان انتقادی اخوان‌المسلمین تحت تأثیر فضای منطقه‌ای و بین‌المللی به گفتمان مقاومت با راهبرد جنگ مسلحانه در برابر دولت گردیده است. این سه مؤلفه عناصر تداوم تضادهای امنیتی و گسترش خشونت در سوریه است. در تنظیم مقاله از الگوی سیاست‌گذاری امنیتی رهیافت انتقادی استفاده شده که بیانگر آن است که نیروهای اجتماعی و گروه‌های گریز از مرکز نقش مؤثری در تحولات امنیتی خاورمیانه ازجمله سوریه ایفا می‌نمایند. در شرایط ابهام امنیتی، نقش مستقیم قدرت‌های بزرگ به‌گونه‌ای تدریجی کاهش یافته اما آنان درصدد برمی‌آیند تا از سازوکارهای کنش غیرمستقیم و نیروهای جنگ نیابتی استفاده نمایند. به همین دلیل است که مدیریت بحران سوریه نیازمند پیوند بازیگران بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و فرا ملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security Policy and Crisis Management Model in Syria

نویسنده [English]

  • Abbas Mossalanejad

Professor, University of Tehran

چکیده [English]

Security policy making is one of the new strategic issues in the security process. The crisis in Syria is seen as a symbol of the tragedy of power and violence. Understanding the Syrian realities is impossible without considering security policy models. This article attempts to examine the pattern of security policy making in the Syrian crisis. Three fundamental components are addressed in the explanation of this article. The first component is the authoritarian state structure in Syria. The government has used the iron fist pattern to achieve its political and strategic goals in Hama, especially in 1982. The use of power, though it will lead to the victory of the state and the political system, will have its effects on the public opinion of social groups. The second component is the mechanisms of action of the political elite. The elites and rulers of Bashar al-Assad's government generally prefer to maintain their political status and privileges. Such indicators are seen to increase the incentive to suppress social groups. The third component concerns the evolution of the discourse components in Syria. The Muslim Brotherhood's critical discourse has been influenced by regional and international space in the discourse of resistance to the strategy of armed struggle against the state. These three elements are elements of the continuing security conflicts and the spread of violence in Syria. The paper uses a critical approach to security policy modeling that demonstrates that social forces and centrifugal groups play an important role in security developments in the Middle East, including Syria. Under the ambiguity of security, the direct role of the major powers has gradually diminished, but they are seeking to use indirect mechanisms of action and proxy forces. That is why Syrian crisis management requires the linking of international, regional, national and transnational actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty Conditions
  • Crisis Management
  • Iron Fist Pattern
  • Dialogue of Resistance
  • Spread of Violence in Syria
باقری‌دولت‌آبادی، علی و قاسم منفرد. (1388). «ابعاد دیپلماسی تغییر بازی امریکا در مواجهه با ایران»، فصلنامه جهان اسلام، 10 (38).
بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
روزنا، جیمز. (1380). امنیت در جهان آشوب‌زده. ترجمه علی‌رضا طیب، تهران: موسسه ابرار معاصر.
شحاته، دنیا و مریم وحید. (1390). «عوامل دگرگونی در جهان عرب»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، 12 (1).
عطایی، محمد. (1390). ایران و پیامدهای بحران در سوریه، سایت دیپلماسی ایرانی(دسترسی: 01/03/1395).
کوهن، سائول. (1387). ژئوپلیتیک نظام جهانی. ترجمه عباس کاردان. تهران: انتشارات ابرار معاصر.
لیک، دیوید و پاتریک مورگان. (1381). نظم‌های منطقه‌ای: امنیت‌سازی در جهانی نوین. ترجمه سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
لی‌نورجی، مارتین. (1383). چهره جدید امنیت در خاورمیانه. ترجمه قدیر نصری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مصلی‌نژاد، عباس. (1390). سیاست‌گذاری اقتصادی؛ مدل، روش و فرآیند. تهران: نشر رخداد نو.
موسوی، حسین. (1390). «گذری بر مبانی اجتماعی تحولات سوریه»، فصلنامه ره‌نامه سیاستگذاری، 2 (2).
نای، جوزف. (1387). قدرت نرم. ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
.............. . (1390). آینده قدرت. ترجمه رضامراد صحرایی. تهران: انتشارات حروفیه.
منابع انگلیسی

Ajami, F. (2012). The Syrian Rebellion. Stanford: Stanford University Press.
Al-Jazeera. (2011). The Syrian Revolution: Possibilities for what lies ahead. Afro-Middle East Centre, May11.
Al-Khalidi, S and C. M Simon. (2011). Syria Opposition Group Form Council to Counter Assad. Available at: www.reuters.com.
Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
………. and R. Keohane. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. World Politics, (38).
Badran, T. (2011). Who Are the Shabbiha? Available at: www.weeklystandard.com/blogs.
Bar, Sh. (2006). The Regime and Its Strategic Worldview. Available at: www.herzliyaconference.org.
Black, I. (2011). Six Syrians who Helped Bashar Al-Asad Keep Iron Grip after Father’s Death. Available at: www.Guardian.co.uk.
Buzan, B. (2004). The Roots of Muslim Age. Atlantic Monthly, 22 (1).
Darius Nazemroaya, M. (2011). War with Syria, Iran and Lebanon in the Works? Available at: www.voltairenet.org.
Garnett, J. (2005). Limited war, in contermporary strategy: Theories and Policies, J. Baylis et al, London: Croom Helm.
George, A and W. E. Simons. (1994). The Limits of Coercive Diplomacy. San Francisco: West view press.
George, A. L. (1992). Forceful Persuasion, Coercive Diplomacy: As an Alternative to War, Washington D.C: United States Institute of Peace.
Haass, R. (2005). Regime Change and its limits, Available at: http://www.foreignaffairs.org.
http://thawra.alwehda.gov.
http://www.treasury.gov.
Human Rights Watch (June 2011), (www.hrw.org)
Kifner, J. (1982). Syria Said to Raze Part of Rebel City. New York Times.
Lesch, D. (2012). Syria: The Fall of the House of Assad. New Haven: Yale University Press.
Lund, A. (2012). Holy Warriors: A Field Guide to Syria’s Jihadi Groups, Argument, October 15.
Macleod, H. (2011). Inside Deraa. Available at: http://english.aljazeera.net
Marx, Daniel. (2011). Syria: A turning point for the Arab Spring? Observatorio Electoral, May 18.
Numair al-Asad Is Stealing the Syrians. (2006). Available at: www.youtube.com
Oweis, K. Y. (2011). 32 Killed in Syria Protests, Damascus Moves: Activists. Reuters. Available at: www.reuters.com
Reynolds, D. (2011). Syria unrest presents dilemma for Iran, CBS News, March 25.
Shadid, A. (2011). Syrian Elite to Fight Protests to the End. New York Times, May 10.
Sly, L. (2011). Sectarian Violence In Syria Raises Fears. Washington Post.
Tabler, A. (2011). The Degrading of Syria's Regime. Council on Foreign Relations, June 14.
Tenet, G. (2000). Assymetrical Threat After Cold War, Washington D.C: Central Intelligence Agency Press.
Van Dam, N. (1996). The Struggle for Power in Syria: Politics and Society Under Asad and the Ba’th Party. New York: I.B.Tauris.
Walt, S. (1991). Alliance Formation in Southwest Asia: Balancing and bandwagoning in Cold War Competition, In Dominoes and Bandwagons, R. Jervis and J. Snyder (eds), New York: Oxford University Press.
Weiss, M and Hannah S. (2011). The Syrian opposition: Political analysis with original. Foreign Policy, May 04.
Yadlin, A and R. Satloff. (2011). Syria: The Case for 'The Devil We Don't Know. The Washington Institute for Near East Policy, May 19.
Yvonne, H. (1996). Islamist Perceptions of U.S Policy in the Middle East, Boulder Co: West view Press.
Zisser, E. (2012). The Renewal of the Struggle for Syria: The Rise and Fall of the Baath Party. London: Rutledge Press.