نقش آموزش و دانشگاه‌ها در صلح‌سازی و مدیریت منازعات منطقه‌ای: مطالعه موردی خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دانشگاه‌ها به‌طور سنتی به دنبال ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های مرتبط با توانمندسازی افراد به‌منظور ایفای نقشی مفید در تحولات اجتماعی و کسب زندگی مرفه با شغلی آبرومندانه برای دانشجویان هستند و عمدتا به کارویژه دانشگاه‌ها از منظر آموزشی و آماده‌سازی افراد برای حضور موثر در اجتماع پرداخته می‌شود. در این میان نقش آموزشی دانشگاه‌ها در مناطق و جوامع درگیر منازعه و ظرفیت بالقوه آن در صلح‌سازی پایدار و ترویج ارزش‌ها و فرهنگ صلح در جوامع و مناطق منازعه‌خیز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مهم به‌ویژه در منطقه خاورمیانه که آبستن منازعات مختلف است، از اهمیتی مضاعف برخوردار است؛ چرا که وجود رهبران و نخبگانی که پای‌بند به هنجارهای مشترک و مسالمت‌آمیز برای حل‌و‌فصل اختلافات باشند و از شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای مدیریت تنش‌ها بهره ببرند، امکان بروز و تشدید منازعات منطقه‌ای را تخفیف می‌دهد و زمینه‌ها و بسترهای لازم برای صلح‌سازی پایدار و باثبات را فراهم می‌کند. بر همین اساس، سوال پژوهش این است که کارکرد آموزشی دانشگاه‌ها چگونه می‌تواند در مدیریت منازعات منطقه‌ای و صلح‌سازی نقش‌آفرینی کند. فرضیة پژوهش این است که دانشگاه‌ها از طریق هنجارسازی(صلح، عدالت، حقوق بشر)، تقویت ظرفیت‌های مشترک و ظرفیت‌سازی اجتماعی می‌تواند موجب گسترش فرهنگ صلح و کاهش شدت و میزان منازعات منطقه‌ای شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Education and Universities in Peacebuilding and Regional Conflict Management: A Case Study of the Middle East

نویسنده [English]

  • Morteza NoorMohamadi

Assistant Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Universities have traditionally sought to provide specialized training and skills related to empowering individuals to play a useful role in social change and to earn a decent living with a decent job for students. In the meantime, the educational role of universities in conflict zones and communities and its potential for sustainable peace and promotion of the values ​​and culture of peace in conflict zones and communities are less emphasized. This is especially important in the Middle East, where there are many conflicts, as there are leaders and elites who adhere to common and peaceful norms for resolving disputes and use peaceful means to manage tensions, Relieves an area and provides the grounds and grounds for a lasting and stable peace. Accordingly, the research question is how the educational function of universities can play a role in regional conflict management and peacebuilding. The research hypothesis is that universities can enhance the culture of peace and reduce the intensity and intensity of regional conflicts through standardization (peace, justice, human rights), strengthening shared capacities and social capacity building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Peacebuilding
  • University
  • Regional Conflicts
  • Normalization
Abu-Nimer, M. (2001). Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding. Journal of Peace Research, Vol. 38, pp. 685-704.
Abu-Nimer, M. (2004). Education for Coexistence and Arab-Jewish Encounters in Israel: Potential and Challenges. Journal of Social Issues, Vol. 60(2), pp. 405-422.
Boulding, E. (1988). "Building a Global Civic Culture: Education for an Independent World". New York: Teachers College Press.
Bar-Tal, D. (2004). Nature, Rationale, and Effectiveness of Education for Coexistence. Journal of Social Issues, Vol. 60(2), pp. 253-271.
Bar-Tal, D. (2007). Sociopsychological Foundations of Intractable Conflicts. American Behavioral Scientist, Vol. 50(11), pp. 1430-1453.
Bar-Tal, D., & Rosen, Y. (2009). Peace Education in Societies Involved in Intractable Conflicts: Direct and Indirect Models. Review of Educational Research, Vol. 79, pp.557-575.
Bar-Tal, D., & Salomon, G. (2006). Israeli-Jewish Narratives of the Israeli-Palestinian Conflict: Evolvement, Contents, Functions and Consequences. In R.I. Rotberg (Ed.). Israeli and Palestinian narratives of conflict: History's Double Helix. Bloomington: Indiana University Press.
Barash, D. P., & Webel, C. P. (2009). "Peace and Conflict Studies", 2nd Ed. London: Sage.
Bar-On, D., & Adwan, S. (2006). The Prime Shared History Project: Peace-Building Project Under Fire. In Y. Iram (Ed.), Educating toward a Culture of Peace. Greenwich: Information Age Publishing.
Bar-On, D., & Adwan, S. (2010). The Texts of "the Others" - An Israeli-Palestinian Textbook Project on the History of the Middle East Conflict. Retrieved July 9, 2011:
http://www.gei.de/en/research/textbooks-and-conflict/4-learning-in-postconflict-societies/schulbuchprojek-israel-palestina.html
Bekerman, Z. (2002). The discourse of nation and culture: Its impact on Palestinian- Jewish encounters in Israel. International Journal of Intercultural Relations, Vol. 26, pp. 409-427.
Bekerman, Z. (2007). Developing Palestinian-Jewish Bilingual Integrated Education in Israel: Opportunities and Challenges for Peace Education in Conflict Societies. In Bekerman , Z & C. McGlynn (Eds.), "Addressing ethnic conflict through peace education", New York: Palgrave MacMillan.
Boaz Yablon, Y. (2007). Contact Intervention Programs for Peace Education and the Reality of Dynamic Conflicts, Teachers College Record, Vol. 109(4), pp. 991-1012.
Bush, K. D., & Saltarelli, D. (2000). "The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Peacebuilding Education for Children". Florence: UNICEF Innocenti Insight.
Britzman, D. P. (1986). Cultural Myths in the Making of a Teacher: Biography and Social Structure in Teacher Education. Harvard Educational Review, Vol. 56(4), pp. 442-456.
Brown, M. E. (2001). "The Causes of Internal Conflict". In M. E. Brown, O. R. Coté, S. M. Lynn-Jones & S. E. Miller (Eds.), Nationalism and Ethnic Conflict (Revised edition). Cambridge: The MIT Press.
Cladis, M. S. (1998). "Emile Durkheim and Moral Education". in a Pluralist Society. In G. Durkheim, E. (2002). Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education. Mineola: Dover Publications.
Galtung, J. (1996). "Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization". London: Sage Publications.
Hoyle, E. (1969). "The Role of the Teacher". London: Routledge.
Hallinan, M. T, (2000). "Handbook of the Sociology of Education". Notre Dame: Springer Science-Business Media.
Hertz-Lazarowitz. (2004). Existence and Coexistence in Acre: The Power of Educational Activism. Journal of Social Issues, Vol. 60(2), pp. 357-371.
Kupermintz, H., & Salomon, G. (2005). Lessons to Be Learned From Research on Peace Education in the Context of Intractable Conflict. Theory into Practice, Vol. 44(4), pp.293-302.
Maoz, I. (2000). An Experiment in Peace: Reconciliation-Aimed Workshops of Jewish- Israeli and Palestinian Youth. Journal of Peace Research, Vol. 37(6), pp. 721- 736.
Maoz, I. (2004). Coexistence is in the eye if the beholder: evaluating intergroup encounter interventions between Jews and Arabs in Israel. Journal of Social Issues, Vol. 60(3), pp. 403-418.
Maoz, I., & Ellis, D. G. (2001). Going to Ground: Argument in Israeli-Jewish and Palestinian Encounter groups. Research on Language and Social Interaction, Vol. 34(4), pp.399-419.
Ryan, S. (2007). "The Transformation of Violent Intercommunal Conflict". Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
Sadovnik, A. R. (Ed.). (2007). "Sociology of Education: A Critical Reader". New York: Routledge.
Tawil, S., & Harley, A. (2004). "Education, conflict and social cohesion". Geneva:U. I. B. Education Document.
UN. (1999). "Declaration on a Culture of Peace", Retrieved 10-6-09 from: http://www.undocuments.net/a53r243a.htm.
UNESCO. (2009). "Mainstreaming the Culture of Peace", Retrieved 14-07-09 from UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001263/126398e.pdf.
Wesselingh, A. A. (1998). Emile Durkheim, Citizenship and Modern Education. in G.
Voparil, C. J. (2009). Jonquils and Wild Orchids: James and Rorty on Politics and Aesthetic Experience. Journal of Speculative Philosophy, Vol. 23(2), pp. 100-110.
http://www.nisped.org.il