بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان

چکیده

جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی از خاستگاه‌های فکری ویژه بهره می‌گیرند تا بتوانند کنش‌های خود را بر اساس آنها سامان دهند و به اهداف مدنظر دست یابند. جریان راست افراطی  نیز از این قاعده مستثنی نیست و با اتخاذ برخی مولفه‌ها مانند  نژادپرستی، داروبنیسم اجتماعی، شوونیسم، پوپولیسم، ضدیت با مهاجران، بیگانه‌ستیزی، میهن‌پرستی رفاه‌طلبانه، مخالفت با یکپارچگی اروپا و برجسته‌سازی هویت ملی، در دهه اخیر خیزش دوباره‌ای در روند سیاسی و اجتماعی این قاره داشته  و در انتخابات پارلمان‌های ملی و اتحادیه اروپا نیز موفقیت قابل توجهی کسب کرده است. در پاسخ به این پرسش که دلابل رشد جریان راست افراطی در اروپا چیست؟ نگارندگان بر این اعتقادند که بحران‌های چهارگانه توزیع منابع، نمایندگی سیاسی، هویت و مهاجرت نقش انکارناپذیری را در این زمینه ایفا کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quadruple crises and the rise of the extreme right in Europe

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Dehshiri 1
  • Ruhollah Ghasemi 2

1 Associate Professor, Department of International Relations, Ministry of Foreign Affairs

2 PhD Student of Political Science, Islamic Azad University of Shahreza, Isfahan

چکیده [English]

Political and social currents and movements utilize specific intellectual origins to organize their actions on the basis of them and to achieve the intended goals. The far-right movement is no exception and adopts some elements such as racism, social Darwinism, chauvinism, populism, anti-immigrantism, xenophobia, welfare patriotism, opposition to European integration, and the re-emergence of national identity, and the re-emergence of national identity. It has had a social and social impact and has achieved significant success in the national and EU elections. In response to the question what is the rise of the far right in Europe? The authors believe that the four crises of resource distribution, political representation, identity, and immigration have played an undeniable role in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fascism Theory
  • Extremist Right
  • Racism
  • Identity
  • Anti-Immigration
منابع فارسی
آقابخشی، علی. (1374).  فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
احمدی‌لفورکی، بهزاد. (1392). کتاب اروپا 12، ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی. تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر.
افزایش آرای راست افراطی در پارلمان اروپا، وب‌سایت همشهری آنلاین. بازیابی شده از:
http://www.hamshahrionline.ir/details/260769.
بشیریه، حسین. (1390). جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. چاپ دوازدهم. تهران: نشر نی.
تورلو، ریچارد. (1381). فاشیسم. ترجمه باقر نصیری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
لوی، میشل. (1393). «10 تز درباره راست افراطی در اروپا»، ترجمه نادر فتوره‌چی، روزنامه شرق، 11 آبان.
ویلدرز، اسلام‌ستیز هلندی: با اتحادیه اقتصادی اروپا موافقم، با اتحادیه سیاسی مخالف. یورونیوز فارسی، بازیابی شده از:  http://persian.euronews.com/2014/05/13/dutch-eurosceptic-on-the-rise/.
 
منابع انگلیسی
Anastasakis, O. (2000). Extreme Right in Europe:A Comparative Study of Recent Trends. London: School of Economics&Political Science.
-Anderssen, J. G. and T. Bjorklund. (2000). Radical Right-wing Populism in Scandinavia: from Tax Revolt to Neo-liberalism and Xenophobia’, In the Politics of the Extreme Right: From the Margins to the Mainstream, P. Hainsworth (ed.), London: Pinter.
Betz. H. G. (2003). Xenophobia, Identity Politics and Exclusionary Populism in Western Europe, In Fighting Identities: Race, Religion and Ethno-Nationalism, Socialist Register, L. Panitch and C. Leys (eds), London: Merlin Press.
Carlisle, R. P. (2005). The Encyclopedia of Politics: The Left and the Right, Volume 2: The Right. Thousand Oaks. California. USA. London, England UK; New Delhi. India: Sage Publications.
Church, C. H. (2004). The Swiss Elections of October 2003: Two Steps to System Change?. West European Politics, (27), pp. 518–534.
Hainsworth, P. (2008). The Extreme Right in Western Europe. London: Routledge Press.
Eliassi, B. (2011). Sweden Democrats anti-Muslim hysteria, November 11. Available at: https://www.opendemocracy.net/barzoo-eliassi/sweden-democrat%E2%80%99s-anti-muslim-hysteria.
Far-right parties benefit from financial crises—but still blame immigrants for everything. Available at: http://qz.com/534031/far-right-parties-benefit-from-financial-crises-but-still-blame-immigrants-for-everything.
https://en.wikipedia.org/wiki/Far-right_politics.
http://dictionary.reference.com/browse/fascism.b.  -fascism,                                http://dictionary.reference.com/browse/populism populism,-
Langenbacher, N & B. Schellenberg. (2011). Is Europe On The "Right" Path? Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, Published by the Friedrich-Ebert-Stiftung. Forum Berlin.
Minkenberg, M. (2002). The Radical Right in Postsocialist Central and Eastern Europe: Comparative Observations and Interpretations. East European Politics and Society, 16 (2), pp. 335–362.
Minkenberg, M and M. Schain. (2003). The Front National in Context French and European Dimensions. In Right-Wing Extremism in the Twenty-First Century, P. Merkl and L. Weinberg (eds), London: Frank Cass.
Mudde, C. (1995). Right-wing Extremism Analyzed: A Comparative Analysis of the Ideologies of Three Alleged Right-wing Extremist Parties  (NPD, NDP, CP’86). European Journal of Political Research, 27 (2), pp. 203–224.
-Mudde, C. (2000). The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press
Norris, P. (2005). Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. New York: Cambridge University Press.
Paxton, R. (2005). The Anatomy of Fascism. Publisher Vintage.
Ramalingam, V. (2014). Far Right Extremism:Trends  and Methods for Response and Prevention, Available at: www.strategicdialogue.org/Policy_Briefin.
Racism, Available at:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/racism-
Solomos, J. (2003). Race and Racism in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Swyngedouw, M and G. Ivaldi. (2001). The Extreme Right Utopia in Belgium and France: The Ideology of the Flemish Vlaams Blok and the French Front National. West European Politics, 24, pp. 1–22.
Wilson, R and  P. Hainsworth. (2012). Far Right Patries and Discourse in Europe: A Challenge for our times, European Network Against Racism.
Woodley, D. (2010). Fascism and Political Theory. Routledege Press. UK.