آموزش حقوق بشر پیش از آموزش عالی و در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت اصلی در آن جریان دارد. از این رو باید محیط آن به نحوی باشد که موجب پرورش فکر و شکوفایی اندیشه دانش‌آموزان شود. پس مدرسه می‌تواند اولین محل رسمی برای آموزش حقوق بشر تلقی گردد. هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق در کودکان نسبت به مفاهیم حقوق بشر می‌تواند در خلق و حفظ دنیای مسالمت‌آمیز مؤثر باشد و برای ایجاد و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر و گسترش و احترام به این حقوق، دوره ابتدایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزش قوانین شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت و قلدری، آموزش صلح، مهارت‌های مدنی، مقابله با بی عدالتی، مسائل مربوط به مهاجرین، آموزش بردباری و مدارا به کودکان، دوستی علیه فقر و محرومیت، عدالت اجتماعی، درک چند فرهنگی و حل مسالمت آمیز مناقشات، برنامه اقدام و دفاع از حقوق افراد معلول و آموزش حقوق کودک از جمله موارد آموزشی در برنامه‌های آموزشی دوره ابتدایی می‌تواند باشد. هدف این پژوهش، طراحی برنامه‌های آموزشی پودمانی حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی در ایران بود. روش پژوهشی از نوع توصیفی - تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی از منابع معتبر گردآوری، طبقه‌بندی و تفسیر شده و در نهایت شباهت‌ها و تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن برنامه‌های آموزشی پودمانی حقوق بشر برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human rights education before higher education and in elementary school

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Zareee Zovaraki 1
  • Seyed Ghasem Zamani 2
  • Zahra Tahaee 3

1 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabataba'i University

2 Associate Professor of International Law, Allameh Tabataba'i University

3 Master of Educational Technology, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

School is where mainstream education is taking place. Therefore, its environment must be such that it fosters students' thinking and flourishing. So school can be considered the first official place for human rights education. Any attempt to develop a deep belief in the human rights concepts of children can be effective in creating and sustaining a peaceful world, and for the creation and institutionalization of a human rights culture and the promotion and respect of these rights, the elementary period is particularly important. Education Citizenship Laws, Non-Discrimination and Degrading Behaviors, Non-Violence and Bullying, Peace Education, Civic Skills, Coping with Injustice, Immigrant Issues, Tolerance and Tolerance for Children, Friendship Against Poverty and Exclusion, Social Justice, Multicultural Understanding And peacefully resolving disputes, action plans and defending the rights of persons with disabilities and child rights education can be among the educational items in elementary education programs. The purpose of this study was to design modules of human rights education in the second elementary school in Iran. The research method was descriptive-analytical and in accordance with Brady research method. Based on this method, first the required information on the concepts and components of human rights in the second grade is collected, categorized and interpreted and finally the similarities and differences are studied and then the modules of the Human Rights Module for the students are analyzed. Iran's second elementary school is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Human Rights Module Curriculum
  • Secondary Elementary Course
اسلامی، رضا و عباس بهروزی‌خواه. (۱۳۹۳). «آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت»، مجله پژوهش‌های
حقوقی، ۱۳ (۲۵). صص 28-5.
امیرارجمند، اردشیر. (۱۳۷۸).«آموزش حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، (۲۶-۲۵). صص ۱۷۹ ـ ۱۵۹.
انصاری، باقر و همکاران. (۱۳۹۰). آموزش حقوق بشر. تهران: انتشارات مجد.
چهارباشلو، حسین و همکاران. (۱۳۹۲). «جایگاه مولفه‌های حقوق بشر در محتوای کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران»، دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، (۱). صص 167-147.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل. (۱۳۸۶). کتابچه الفبا: آموزش حقوق بشر- فعالیت‌های عملی برای مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. ترجمه: واحد ترجمه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران. تهران: نشر آیین احمد.
زارعی‌زوارکی، اسماعیل. (۱۳۸۶). «بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارائه
برنامه‌ای جامع برای راه‌اندازی این دوره در دانشگاه علاّمه طباطبایی»، فصلنامهروانشناسیتربیتی، ۳ (۹)، صص ۱ 1-2.
ش‍ع‍ب‍ان‍ی،‌ ح‍س‍ن. (۱۳۹۲).‌ روش‌ ت‍دری‍س‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه ‌(آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌‌ها و راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر).ت‍ه‍ران‌: نشر س‍م‍ت‌.
عمیدزنجانی، عباسعلی و محمدمهدی توکلی. (۱۳۸۶). «حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام»، فصلنامه حقوق، ۳۷، (۴)، صص ۱۸۹ – ۱۶۱.
فریمن، مایکل. (1387). حقوق بشر، رویکردی میان رشته ای. ترجمه محمد کیوانفر (۱۳۸۷). تهران:
هرمس.
کید، شیلا. (1351). پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر. ترجمه پرویز همایون‌پور. تهران: کمیسیون ملی یونسکو ایران.
گروه آموزش حقوق بشر سازمان عفو بین الملل. (۱۹۹۶). آموزش حقوق بشر. دارالانشای بین‌المللی، POL.
مرادی، ماریا. (۱۳۸۸). آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده
حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
منوچهری، فاطمه. (۱۳۹۲). مطالعه نظام آموزش از دور و نقش آن در آموزش مفاهیم صلح و حقوق بشر در ایران (دوره بعد از انقلاب). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.
ناصری، حسین. (۱۳۸۶). «سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه‌های قرآنی»، فصلنامهمطالعاتاسلامی، (۷۱) ، صص 167-144.
ناظربابانظر، لیلا، (۱۳۹۳)، نقش آموزش و پرورش در توسعه و آموزش حقوق بشر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نواب دانشمند، فریبا. (۱۳۸۶). بررسی برخی از روش‌های آموزش حقوق بشر. مجلة حقوقی، نشریة مرکز امورحقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری. (۳۷)، صص ۱۵۷ ـ ۱۲۹.
یزدانی، عباس. (۱۳۸۱). نقش آموزش در پیشگیری از نقض حقوق بشر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.
 
منابع انگلیسی
Bajaj, M. (2015). Human Rights Education: Imaginative Possibilities for Creating Change. Teachers College Record, 117 (1).
Froese-Germain, B and et al. (2013). Human Rights Education in Canada: Results from a CTF Teacher Survey. Ottawa: Canadian Teachers' Federation (NJ1).
Froman, Nica.‌‌ (2015). Human Rights Education and the International Baccalaureate Diploma Programme. Current Issues in Comparative Education, 17 (1), pp 36-58.
Flowers, N. (2000). The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change. Minneapolis: Human Rights Resource Center.
………….. . (2003). Composite Manual on human rights education for children. Budapest: Council of Europe.
Hersey, P. E. (2012). Supporting Teachers as TransformativeIntellectuals: Participatory Action Research in Human Rights Education.ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation. University of San Francisco.
Mandry, A. D. (2012). Thinking Locally about Global Human Rights: A Case Study of a Turkish University. ProQuest LLC, Ed.D.
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2007). International Human Rights. EducationEvaluation Symposium, HRE for Social Change: EvaluationApproaches and Methodologies, Report of Proceedings.Montreal: Equitas.