تحول پذیری " گذار قدرت " بر محور ادبیات معطوف به دگرگونی درنقش و جایگاه امریکا مکتب افول، امریکاستیزی و جهان پسا امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات اروپا دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع تحول در موقعیت و منزلت قدرت های بزرگ ، همواره یکی از مهمترین مباحث سیاست بین الملل بوده است. در این ارتباط ، مباحث نظری گوناگونی به ویژه از منظر مباحث رئالیستی مورد توجه قرار گرفته که نظریه  «گذار یا تحول قدرت« یکی از این موارد می باشد. از سوی دیگر، در طول چند دهه گذشته ، آینده پیش روی امریکا و سناریوهای متصور برای نقش و موقعیت آن در مواجهه با تحولاتی چون خیزش قدرت های جدید و بروز کانون های جدید تهدید، به یکی از حساسیت های تحلیلگران سیاست جهانی تبدیل شده که ماحصل بررسی ها ی مربوط را می توان در حداقل سه رویکرد افول گرائی ، امریکا ستیزی و جهان پیش رو مشاهده کرد.در این نوشتار ، بر مبنای جهت گیری نظری ، چگونگی ارتباط یابی میان مبحث گذار قدرت و ترجمان نظری آن در قالب سه رویکرد یاد شده مدنظر است. سوال محوری عبارتست از اینکه : دیدگاه های آینده نگر مربوط به موقعیت و نقش امریکا کدامند و چگونه می توان میان آنان تعامل و همپیوندی نظری برقرار کرد؟ و فرضیه اینکه: رویکرد های نظری مربوط به چگونگی تداوم یا انتقال پذیری موقعیت و نقش امریکا در جهان پیش رو در سه الگوی مفهومی "مکتب افول گرایی" ، " آمریکا ستیزی"و "جهان پسا آمریکا" قابل شناسایی است. این سه در بستر تحولات بین المللی(جنگ سرد و پس از آن) ، به نوعی چارچوب تعاملی شکل داده اند که به تقویت ادبیات معطوف به گذار قدرت منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transformation of “power transition" based on the literature on changes to the status and role of the United States: School of decline, anti-Americanism, post-American world

نویسندگان [English]

  • Seyd Asghar Keivan Hosseini 1
  • Maryam Chavooshi Ghomi 2

1 Associate Professor of International Relations and Faculty Member of Allameh Tabataba'i University

2 Master of European Studies, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Transformation of the position of great powers has always been one of the most important issues of international politics. In this regard, various theoretical debates have been considered, especially in the context of realism, one of which is power transition theory. On the other hand, over the past few decades, the future of the United States and its possible scenarios and roles in the face of developments such as the rise of new powers and new threat centers have become one of the concerns of the analysts of international politics, which can be observed in at least three approaches including decline of power, anti-Americanism and the future world. This paper examines the connection between the topic of power transition and its theoretical reflection in the three aforementioned frameworks. The central question is: what are the prospective views of the position of the United States and how they can be theoretically integrated. And the hypothesis is that: theoretical approaches to how the position of the United States can continue or be transformed in the future world are identifiable by the conceptual models of the "decline school", "anti-Americanism" and "post-America world". These, along with international events (the Cold War and its subsequent developments) have formed an interactive framework that has strengthened the literature of power transition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Power transition
  • School of decline
  • anti-Americanism
  • Post-America World
ارگانسکی،ای.اف.ک. (1348). سیاست جهان، ترجمه حسین فرهودی. تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب.
کولایی، الهه و رضا نیک‌نام. (1393). «چالش راهبردی چین و ایالات متحده بر سر هژمونی جهانی»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 3 (11).
ایکنبری، ج. ج. (1382). تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21. ترجمه عظیم فضلی‌پور. تهران: مرکز تحقیقاتی ابرار معاصر تهران.
اخوان‌زنجانی، داریوش. (1374). «بحران در سیستم‌های ثبات و بی‌ثباتی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (34).
تود، امانوئل. (1395). پس از امپراتوری: روایت زوال سیستم آمریکایی. ترجمه بهاءالدین گیلانی. تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
چامسکی، نوام. (2012). «از دست دادن سلطه جهانی: چشم‌انداز افول آمریکا»، ترجمه مرتضی ملتی. مجله سیاحت غرب، (106).
شور، فرانسیس. (1390). امپراتوری رو به زوال (امپریالیسم آمریکا و مقاومت جهانی). تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران.
کیوان‌حسینی، اصغر. (1389). «نظریه ضدآمریکا‌گرایی؛ روند تحول از ژورنالیسم تا نظریه علمی با تأکید بر ضد آمریکاگرایی اروپایی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 5 (3).
گریفیتس، م. (1391). نظریه روابط بین‌الملل برای قرن بیست و یکم. ترجمه علیرضا طیب. تهران: نشر نی.
مشیرزاده، حمیرا. (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل.تهران: نشر سمت.
هوک، اس و اس کلارک. (1393). متانت، نابود کردن دیگران یا خودکشی؟ به سرآمدن تفوق آمریکا.
والراشتاین. ا. (بی‌تا). هژمونی ایالات متحده در سطح نظام بین‌الملل و آینده نظام سرمایه‌داری. ترجمه علیرضا رضایی. بازیابی شده از: http://politico.blogfa.com/post-116.aspx، (دسترسی 1396: 21 تیر).
منابع انگلیسی
Brzezinski, Z. (2012). Strategic Vision: America and the crisis of global power. U.S.A: Basic Books
……………. . (2016). vision-for-a-power-sharing-world-stymied-by-ignorant-americans-leaders, Available at: http://www.counterpunch.org/2016/08/26/brzezinski-vision-for-a-power-sharing-world-stymied-by-ignorant-americans-leaders-citizens, Interviewer
Carnegie, U. D. (2010). The Carnegie Endowment for International Peace, The Carnegie Endowment for International Peace.
Clark, S and S. Hoqe. (2012). Anti US. In C. Hoqe, Debating A Post-American World: What lies ahead?
Calleo, D. (2008). The Tyranny of false vision: Americas Unipolar Fantacy. Survival, 50 (5).
Doran, Ch. F. (2000). Confronting the Principles of the Power Cycle: Changing Systems Stvucture, Expectations, and Way, in Handbook of War Studies II, edited by M. I. Midlarsky, University of Michigan press.
Fukuyama, F. (2016), Trump and American Political Decay. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-11-09/trump-and-american-political-decay, (accessed on 2016, Dec 11).
Gramsci, A. (2005). Gramsci, Machiavelli and International relationas. The political Science Quarterly, 8.
Gilpin, R. (1983). War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Howard,  L. H. (2005). Hegemony and Autonomy. Political Studies, 53.
Hantington, S. P. (1988). The U.S – Decline or Renewal? Foreign Affairs, 62 (2).
Ikenberry, J. (2011). The future of the liberal world order/ Internationalism after America. Foreign affairs.
Koopchan, C. (2012). the end of american era.
Layne, C. (2009). U.S. Hegemony-Myth or Reality. Belfer Center- international security.
……… . (2006). Impotent Power? Re- examining the Nature of American’s Hegemonic power. The national interest, 85.
Lake, D. A. (2010). Authority, Status, and the End of the American Century. Beyond American Hegemony: Rising Powers, Status and the World Order, Dickey Center Dartmouth College.
Mearsheimer, J. (2016). The Future of the World. Valdai International Discussion Club. Available at: http://rbth.com/international/2016/10/26/experts-russia-the-us-and-china-will-determine-the-future-of-the-world_642431).
Modelski, G. (1978). The Long Cycle of Global Politics and The Nation- State. Comparative Study In Society and History, 20 (2).
Moisesnaim. (2003). The perils of Anti-Americanism life. Foreign Policy,
Haass, R. (2008). The age of nonpolarity. Foreign Affairs, May 03
Ferguson, N. (2010). Complexity and Collapse, Empires on the Edge of Chaos. Foreign Affairs,
Nye, J. (2003). Us Power and Strategy After Iraq. Foreign Affairs, 82 (4).
O’Connor, B. (2009). The AntiAmerican tradition. University of Sydney.
……………. . (2007). Anti- Americanism:Causes and Sources. Greenwood, 1.
Katzenstein, P and R. Keohance. (2007). Anti-Americanisms in world politics, Ithaca: Cornell university Press.
Pentagon. (2016). World order in 2035: US could lose ability for global dominance, July.
NedLebow, R and B. Valentino. (2009). Lost in Transition: A Critical Analysis of Power Transition Theory. Available at: http://ire.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/3/389, (accessed on 2016, jun 25).
Rachman, G. (2011). American Decline: This Time It's for Real. Foreign Policy, (184).
Singh, R. A. (2005). Are we All Americans Now? Explaining Anti-Americanisms. London: Routledge.
Strange, S. (1982). Cave! Hicdrgones: A critigue of Regime Analysis. International organization, (36).
The Marilyn Ware Center for Security Studies. (2015). To Rebuild America’s Military. The Marilyn Ware Center.
Tessman, B and S. Chan. (2004). Power Cycles, Risk Propensity and Great Power Deterrence. Journal of Conflict Resolution, 48.
Wallerstein, I. (2006). The curve of american power, New Left review, July – Auggust.
……………. . (2013). The Consequences of US Decline. Available at: http://www.informationclearinghouse.info/article36730.htm, (accessed on 2015, Feb 5).
 McCoy, A. W. (2010). The Decline and fall of the American Empire, Foreign Policy, Dec 6.  
Whitehouse. (2010). The National Security Strategy of the United States of America. Strategic Approach: The Strategic Environment - the World as It Is. Available at: http://www.whitehouse.gov.
Wright, Q. (1965). A Study of War. Chicago: University of Chicago Press
Zakaria, F. (2008). The Post American World. New York: Norton.