بررسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به عنوان یک سازمان یین دولی فرا منطقه ای همواره نقش مهمی درسیاست گذاری نفت دربازار جهانی انرژی واقتصاد جهانی داشته است.این نقش آفرینی تحت تاثیرعوامل برون سازمانی ودرون سازمانی درنوسان بوده است.نگارنده در صدداست به سوال اصلی این این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وچارچوب نظری همکاریهای بین المللی به علل نوسانات نقش آفرینی اوپک با توجه به پیشینه وعملکرد این سازمان درطی عمر57 ساله اش پرداخته است.براساس یافته های این پژوهش، نفت بعنوان یک ماده استراتژیک نقش موتور محرک اقتصادجهانی حالت پویا ،دینامیک واورگانیک داشته وکارآمدی اوپک درنقش آفرینی وبرخورداری ازجایگاه برجسته بعنوان سیاستگذار نفتی به میزان انسجام درونی وتعامل مثبت هوشمندانه بابازیگران بازار جهانی انرژی برای تامین امنیت پایدارانرژی وهمکاری مستحکم بامصرف کنندگان دارد.
راهکار عملی تحقق این نقش آفرینی ،توجه ومرور هوشمندانه عملکرد اوپک توسط اعضائ وبهره گیری ازنقاط قوت وفرصت آفرینی برای آینده این سازمان می باشد. در طول این چند دهه،شرایط سیاسی واقتصادی نظام بین الملل، دچار تغییرات شگرفی شده است، اما اوپک در قبال این تحولات هم چنان باپویای به حیات خود ادامه داده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of the formation and transformation of the organization of OPEC and its place in the global economy

نویسندگان [English]

  • maghsood ranjbar 1
  • Mahdi Javdani Moghadam 2
  • Hojat Ghanimifard 3
  • Etemad Bagheri 3

1 Department of political science, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Department of political science, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Department of political science, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), As an international meta-regional organization Has always played an important role in oil policy in global energy markets and the global economy This role has been influenced by the influence of interorganizational and outorganizational changes, The author of this research is using descriptive - analytic research method And the theoretical framework of international cooperation and Due to the decline in OPEC's role in the history of its organization during its 57-year-old life. Oil as a strategic matter plays the role of the engine of the global economy has The dynamic and organic state and Effectiveness of OPEC as a prominent role as an oil policy    has relate to The degree of internal coherence and smart engagement with global energy markets actors and solid partnership with consumers. The Practical Way to Realize This Role  is Intelligent review of OPEC performance by members and Using the strengths and weaknesses And the creation of the choice for the future of this organization. During these decades The political and economic conditions of the international system have changed dramatically But OPEC has continued to live up to these developments.


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396