قلمرو اعمال قانون در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی،

2 استادیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ‏

3 استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری از مشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون می شود. مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد. هدف این پژوهش  ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللی بوده که در نهایت می خواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری داده‎ها منابع کتابخانه‎ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Scope of Law Enforcement in International Arbitration

نویسندگان [English]

  • Asqar Hajipur 1
  • Alireza Rajabzadeh 2
  • Mohammadreza Fallah 3

چکیده [English]

One of the most important challenges in arbitration proceedings is the enforcement of the law. In such a way that the framework of this ruling is to be properly explained and described in the arbitration agreement or national law, which generally involves a lot of arbitration problems from different interpretations of this kind of law. The most important question we are looking for in this research is that what is the essence of the arbitration rules governing international trade disputes? In response to this question, the following hypothesis arises: This type of law is a kind of statutory and sometimes implicit in commercial contracts and, in cases of silence, is determined and governed by the law of the place of arbitration. The purpose of this study is to provide a novel approach to the relations prevailing on international commercial arbitration, which ultimately seeks to conclude that the law governing international commercial arbitration has a great deal to resolve disputes that, if not addressed, may The whole process of arbitration will be challenged. The research method is descriptive-analytic and data collection method is library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Commercial Law
  • Governing Law
  • Dispute
  • Arbitration Agreement