قلمرو اعمال قانون در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری از مشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون می شود. مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد. هدف این پژوهش  ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللی بوده که در نهایت می خواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری داده‎ها منابع کتابخانه‎ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Scope of Law Enforcement in International Arbitration

نویسندگان [English]

  • Asqar Hajipur 1
  • Alireza Rajabzadeh 2
  • Mohammadreza Fallah 3

1 PhD student in private law, Islamic Azad University

2 Faculty member of Shiraz University

3 Faculty member of Shahed University

چکیده [English]

One of the most important challenges in arbitration proceedings is the enforcement of the law. In such a way that the framework of this ruling is to be properly explained and described in the arbitration agreement or national law, which generally involves a lot of arbitration problems from different interpretations of this kind of law. The most important question we are looking for in this research is that what is the essence of the arbitration rules governing international trade disputes? In response to this question, the following hypothesis arises: This type of law is a kind of statutory and sometimes implicit in commercial contracts and, in cases of silence, is determined and governed by the law of the place of arbitration. The purpose of this study is to provide a novel approach to the relations prevailing on international commercial arbitration, which ultimately seeks to conclude that the law governing international commercial arbitration has a great deal to resolve disputes that, if not addressed, may The whole process of arbitration will be challenged. The research method is descriptive-analytic and data collection method is library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Commercial Law
  • Governing Law
  • Dispute
  • Arbitration Agreement
 اسکینی، ربیعا . (پاییز و زمستان 1386). تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.(دوره یازدهم).
صفایی، سیدحسین.(1370).   حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی. تهران:انتشارات میزان.
شاپیرا، ژان.(1371).  حقوق بین‌المللی بازرگانی. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
جنیدی، لعیا.( 1376). قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی. تهران : نشر دادگستر.
ستوده تهرانی، حسن.(1375). حقوق تجارت،تهران :  نشر دادگستر، جلد اوّل.
 ثابت سعیدی، ارسلان.( 1374). حقوق بازرگانی، تهران :‌ انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
قائم مقام فراهانی، محمدحسین. نیمسال اول تحصیلی (1371-1370). درس حقوق تجارت ص12، جزوه درس دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
ویرالی میشل. ( 1364). (مقاله)تفکری بر تئوری حقوق فراملی. ترجمه ناصر صبح‌خیز، مجله حقوق (شماره 3، ص97).
 اسکینی، ربیعا.(1386) مقاله حقوقی بین‌المللی. مجله حقوقی.( شماره 7 ص11 به بعد).
راژسکی، جرزی.(1364). مقاله تدوین تدریجی حقوق تجارت بین‌الملل. ترجمه دکتر ناصر صبح‌خیز. مجله حقوقی (شماره 2).
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک.( 1958). ماده 1 بند 3، مجله حقوقی (شماره 14 و 15، ص413).
 الماسی، نجاد علی.( 1395). تعارض قوانین. تهران : انتشارات سمت.
کلانتربان، مرتضی. داوری، بررسی مهمترین نظام‌های حقوقی داوری جهان، قسمت: داوری بین‌المللی در فرانسه پس از تصویب نامه 12 مه 1982، فلیپ فرشار استاد دانشکده حقوق فرانسه.
 شیرودی، عبدالحسین .( 1391 ). داوری تجاری بین المللی . تهران : سمت .
See stocholm chamber commerece. (1977). Arbitration in Sweden 8-9 .
See Steyn, (1913). England in Yearbok commericial Arbitration.
See Kerr, Footnote 2, supra 164
Kroll. Stefan . (2006) . M.''Arbitration and Insolvency Proceedings – Selected Problems'' in International Arbitration , Kluwerlew International. P.171.
Kohler Gobrielle Kanfmann . (2003) . Globalization of Arbitral Procedure . Vanderbilt Journal of Transnational Law , (Vol.36).
Van den . Berg.(2007).The Efficacy of Award in International Commercial Arbitration , in Arbitration Insights , Kluwer Law In tranational . Bowmwn.
Kreindler.Richard.(1997).Particularities of International Financial Arbitration in the context of challenges to Arbitral Awards , Yearbook of International Financial and Economic law.
Lu.May.(2006). The New York convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards : Analysis of the seven Defense to Oppose Enforcement in the united states and England . 23 Ariz .J.Intl & Comp.L.
Van den.Berg and Albert Jan.(1981).The New York Arbitration Convention of 1958.Kluwer Law and Taxation Publoishers.
Margaret L.Moses,( 2008 , p84). The principles and practice of International commercial Arbitraction , Combridge university press.
Icc Arbitration Rules Art.1.
See de Vires , (Fordham Corp.L.Inst.1975). Arbitration of Disputes in International Projects , in International Project  Finance