بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین (ع):‏ مطالعه موردی تحلیل محتوای کتاب اصول کافی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه ‏طباطبائی ‏

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع پژوهش حاضر، بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین (ع) است. از آن جایی که از مهمترین منابع شیعی در شناخت سیره معصومین (ع)، کتب روایی است و کتاب اصول کافی نیز یکی از مهمترین این منابع است، بنابراین کتاب مذکور به صورت مطالعه موردی، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. سوال تحقیق به صورت ذیل مطرح شده است: چارچوب مفهومی امنیت درمنابع روایی شیعی(به طور موردی، کتاب اصول کافی) چگونه ترسیم شده است؟ این سوال در قالب دو سوال فرعی ذیل دنبال شده است: 1. تعریف مفهومی امنیت درمنابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی)چیست؟؛ و 2. سطوح، ابعاد و انواع امنیت در نگاه معصومین چگونه ترسیم شده است؟روش تحقیق به کار گرفته شده تحلیل محتوا است. نتایج تحقیق نشان می دهد: «مفهوم امنیت در اسلام حوزه وسیعی را در بر می گیرد که شامل سطوح مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ و ابعاد فردی و اجتماعی؛ و داخلی و خارجی می شود و هر کدام از این سطوح و ابعاد با همدیگر در ارتباط متقابل هستند.».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Concept of Security in the Infallibility of Infants: A Case Study of Content Analysis of Sufficient Principles

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaili 1
  • Gholamreza Khajesarvi 2

1 PhD Student of Political Thought at Allameh Tabataba'i University

2 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

 
The subject of the present research is to examine the concept of security in the family of infallibles (AS). Since the most important sources of Shiite knowledge of the family of the infallibles are narrative books, and the book of sufficient principles is one of the most important sources, so the book is a case study of content analysis. The research question has been presented as follows: The conceptual framework of security in Shi'a narrative resources (in some cases, a sufficient book of principles) has been outlined? This question has been followed by two subquestions: 1. What is the conceptual definition of security in Shi'ibased narrative resources (in some cases, the Sufficient Principles Book); and 2. What are the levels, dimensions, and types of security in the eyes of the innocent? The research methodology used is content analysis. The results of the research show that "the concept of security in Islam includes a wide area that includes material and spiritual, individual and social levels, and individual and social dimensions, and internal and external dimensions, and each of these levels and dimensions with They are interconnected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • The Innocent Sire
  • Security Dimensions in Islam
  • Content analysis.‎
ابراهیمی، شهروز و همکاران(1393)، «بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم»، فصلنامه جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره 1.
 اخوان کاظمی، بهرام(1386)، «امنیت و ابعاد آن در قرآن»، نشریه الهیات و معارف اسلامی، شماره 75.
 افتخاری، اصغر(1389)، «صلح و امنیت بین­الملل، رویکرد اسلامی»، مجموعه مقالات اسلام و روابط بین­الملل (چارچوب­های نظری، موضوعی و تحلیلی)، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 افتخاری، اصغر (1383)، «مرزهای گفتمانی نظزیه اسلامی امنیت؛گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره 3.
 تقی لو، فرامرز و علی آدمی (1389)، «امنیت و پیشا ارزش های آن در اندیشه سیاسی اسلام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 13 شماره 4.
دلاوری، علی (1380)، روش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران: دانشگاه پیام نور.
سروش، عبدالکریم (1371)، اوصاف پارسایان، تهران: صراط.
 سیمبر، ارسلان و قربانی شیخ­نشین، ارسلان(1389)، اسلام­گرایی در نظام بین­الملل رهیافت­ها و رویکردها، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 طباطبایی، سید محمد حسین،(1360)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران: کانون انتشارات محمدی.
غزالی، ابوحامد محمد (1375)، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج2.
کریپندورف، کلوس (1390)، تحلیل محتوا: مبانی روش شناسی، ترجمه، هوشنگ نایبی، تهران: نی.
 کلینی، محمد بن یعقوب (1375)، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
کیوی، ریمون، و لوک وان کامپنهود (1386)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه، عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
 کرمی، مرتضی و کیومرث فرحبخش (1394)، «بررسی مؤلفه های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت»، فصلنامه پژوهشهای حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین)علیهالسلام(، سال سوم، شماره13.
افتخاری، اصغر (1383)، «نشانه­های ساختاری امنیت اسلامی: مطالعه موردی حکومت نبوی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره 4.
آشوری، داریوش (1376)، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
تمیمی­آمدی، عبدالواحد (1366)، غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات.
تنکابنی، فرید (1374)، نهج‌الفصاحه، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
حسنی، قاسم (1384)، «بررسی رابطه بیگانگی سیاسی اجتماعی با مشارکت سیاسی اجتماعی و امنیت ملی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3.
خوش قلب، محمد مهدی(1374)، درباره کافی، وبگاه کنگره بین‌المللى بزرگداشت ثقةالاسلامکلینى.
سیدرضی، (1351)، نهج‌البلاغه، سیدعلی­نقی فیض‌الاسلام، تهران: انتشارات بینا.
فلاحت پیشه، حشمت الله و قاسم میسایی (1394)، «جهانی شدن و توسعه در برنامه های توسعه ج.ا.ا»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
کانت، ایمانوئل (1380)، صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، تهران، نشریه باوران.
لینکلیتر، اندرو (1386)، نوواقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
ماکیاولی، نیکولو (1366)، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران، کتاب پرواز.
نوروزی، فرهاد و فولادی سپهر، سجاد(1388)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 2515ساله تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
یزدانی، عنایت الله و محمد خدابنده (1390)، «امنیت در عصر پسامدرن: بررسی تحولات»، مجله رهیات های سیاسی و بین المللی، شماره 25.
Morrow, J. D., & Morrow, J. D. (1994), Game theory for political scientists (No. 30: 519.83). Princeton University Press.