همگرایی و واگرایی دولت های توسعه یافته و در حال توسعه ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه میبد ‏

2 دانشیار، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‏

چکیده

طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط  گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Convergence and Divergence Between Developing and Developed States

نویسندگان [English]

  • Saeed Dehghan Khavari 1
  • Seyd Hossein Mirjalili 2

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Meybod University

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The last decades only a limited number (less than 10 percent of the economies in the world) managing to progress out of lower or middle income status to high-income status but despite the rising weight of middle-income countries in supporting global growth, many of them have been stuck in the middle-income trap. Leader-follower strategy is based on imitation and emulation the leading countries have paid to explain this convergence and catching up process and analyze its nature and determinants so that provide opportunities for other developing countries to following from generations and waves of development. Leading-follower strategy can be explained in three models within the country includes the catching-up process through diversification and rationalization of industries, pro-trade-oriented (PROT) foreign direct investment (FDI) and agreed specialization. Intra-regional dynamics contains regional industrialization waves and intra-regional trade and investment. We concluded the most important principles of the strategy are structural transformation; correct selecting of leader countries and imitation of followers from leaders Countries; The comparative advantage and export promotion policies according to it. Also it should be avoided from economics of unrealistic ambitions and comparative-advantage-defying strategies in these processes. So in some cases, countries do not move in the direction of structural changes but in some cases, countries move in the direction of structural changes but these changes is not consistent with the comparative advantages of the country and the structure of production factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence and divergence
  • Leader-Follower Strategy
  • Structural Transformation
  • Economic Growth‎
پوراحمدی میبدی حسین (1389). همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا-امریکا: موضوعات و زمینه ها. مجله روابط خارجی، بهار 1389، دوره  2، شماره  5 صفحات 81-41.
خلیلی عراقی، سید منصور، مسعودی، ناهید. (1385). تئوری همگرایی و جایگاه ایران. جستارهای اقتصادی، دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 83-112
سعادت، رحمان و مسعودی، ناهید (1393). بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه). پژوهشنامه بازرگانی، دوره 19، شماره 73، زمستان 1393، صفحه 29-54.
صادقی، سید کمال، پور عبدالهیان، محسن، محمدزاده، پرویز. کریمی، زهرا و علی مرادی، پروین. (1396). بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی. مدلسازی اقتصادی، دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 95-114.
 
Amoako, K. Y. 2011. ―The Africa Transformation Report,‖ Powerpoint presented at the African Center for Economic Transformation Workshop on Growth and Transformation in Africa, Bellagio, Italy, April, 2011.
Chandra Vandana, Justin Yifu Lin, Yan Wang, 2012. Leading Dragons Phenomenon New Opportunities for Catch-Up in Low-Income Countries. The World Bank, Development Economics Vice Presidency, Policy Research Working Paper.
FDI intelligence, Special Report,2011
Growth Commission. 2008. The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington, D.C.
Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2005. “Growth Diagnostics.” In J. Stiglitz and N. Serra (eds.), The Washington Consensus Reconsidered: Towards New Global Governance. Oxford: Oxford University Press.
Harrison, A., and A. Rodríguez-Clare. 2010. “Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing Countries.” In D. Rodrik (ed.), Handbook of Economic Growth, Vol. 5. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, p. 4039–213.
Hausmann, R. and Klinger, B. (2006) Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space. Working Paper No. 128. Cambridge, MA: Harvard University Center for International Development.
Hausmann, R., and D. Rodrik. 2003. “Economic Development as Self-Discovery.” Journal of Development Economics 72(2): 603–33.
Hidalgo, C.; Klinger, A. B.; Barabasi, A.-L. and Hausmann, R. (2007) ‘The Product Space Conditions the Development of Nations’, Science 317: 482–7.
Kojima, Kiyoshi. 2000. "The Flying Geese Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extensions, and Regional Policy Implications." Journal of Asian Economics 11: 375-401
Lin, Justin Yifu. 2011. “From Flying Geese to Leading Dragons: New Opportunities and Strategies for Structural Transformation in Developing Countries”, WIDER annual lecture 15.
Lin, J.Y., and H. Chang. 2009. “DPR Debate: Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy It?” Development Policy Review 27(5): 483–502. (Reprinted as the debate in chapter II of this volume.)
Lin, J.Y., and C. Monga. 2010. “The Growth Report and New Structural Economics. Policy Research Working Papers Series 5336, World Bank, Washington, D.C.
Lin, J.Y., and C. Monga. 2011. “DPR Debate: Growth Identification and Facilitation: The Role of the State in the Dynamics of Structural Change.” Development Policy Review 29(3): 259–310.
Lin, J.Y., and Volker Treichel, 2012. "Applying the Growth Identifi cation and Facilitation Framework: The Case of Nigeria", World Bank, Washington, D.C.
Lin, J.Y. 2009. Economic Development and Transition: Thought, Strategy, and Viability. Cambridge: Cambridge University Press.
Lin, Justin. 2015. New Structural Economics A Framework for Rethinking Development and Policy. The World Bank. Retrieved March 7,.
Lin, Justin Yifu and Yan Wang, 2008. ――China‘s Integration with the World: Development as a process of Learning and Industrial Upgrading‖, World Bank Policy Working paper 4799. December 2008.
Maddison, A. 1995. Monitoring the World Economy, 1820–1992. Paris: OECD.
Maddison, A. 2010. “Historical Statistics of the World Economy: 1–2008 AD” (www.ggdc.net/ maddison/ Historical_Statistics/ vertical-fi le_02-2010.xls).
MOFCOM,2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment
Monga, C., 2011. ―Shifting Gears: Igniting Structural Transformation in Africa,‖ Journal of African Economies, forthcoming.
Pritchett, L. 1997. ―Divergence, Big Time.‖ Journal of Economic Perspectives 11 (3): 3–17.
Rodrik, Dani. 2010. “Globalization, Structural Change and Productivity Growth.” Working Paper 17143. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Rodrik, D. 2004. “Industrial Policy for the Twenty-First Century.” Cambridge, MA.
Rodrik, D. (2009) ‘Industrial Policy: Don’t Ask Why, Ask How’, Middle East Development Journal 1 (1): 1–29.
Shimposha, Toyo Keizai. 2000. Chapter 5 in ―Globalization of Developing Countries: Is Autonomous Development Possible?‖ (Tojokoku no Globalization: Jiritsutechi Hatten wa Kanoka).
Stiglitz Joseph, Justin Yifu Lin, 2013. "The Rejuvenation of Industrial Policy", Policy Research Working Paper, Office of the Chief Economist.
UNCTAD (2011). Economic Development in Africa – Fostering Industrial Development in Africa in the New Global Environment, Special Report, UNCTAD/UNIDO. New York and Geneva.
Wang, Y. 2009 ―Development Partnerships for Growth and Poverty Reduction: A Synthesis of the First Event Organized by the China-DAC Study Group.‖ Beijing: International Poverty Reduction Center in China, October 28–29, 2009.
World Bank. Forthcoming. “Light Manufacturing-Focused Policies to Enhance Private Investment and Create Productive Jobs.” Washington, DC: World Bank.
World Bank/DFID. 2008. “Nigeria Valua Chain Analysis: Sector Choice and Market Analysis Report.” EME consultants, London.
World Bank, 2011, Global Development Horizons 2011—Multipolarity: The New Global Economy, World Bank: Washington D.C.