همگرایی و واگرایی دولت های توسعه یافته و در حال توسعه ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه میبد ‏

2 دانشیار، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‏

چکیده

طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط  گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Convergence and Divergence Between Developing and Developed States

نویسندگان [English]

  • Saeed Dehghan Khavari 1
  • Seyd Hossein Mirjalili 2

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Meybod University

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The last decades only a limited number (less than 10 percent of the economies in the world) managing to progress out of lower or middle income status to high-income status but despite the rising weight of middle-income countries in supporting global growth, many of them have been stuck in the middle-income trap. Leader-follower strategy is based on imitation and emulation the leading countries have paid to explain this convergence and catching up process and analyze its nature and determinants so that provide opportunities for other developing countries to following from generations and waves of development. Leading-follower strategy can be explained in three models within the country includes the catching-up process through diversification and rationalization of industries, pro-trade-oriented (PROT) foreign direct investment (FDI) and agreed specialization. Intra-regional dynamics contains regional industrialization waves and intra-regional trade and investment. We concluded the most important principles of the strategy are structural transformation; correct selecting of leader countries and imitation of followers from leaders Countries; The comparative advantage and export promotion policies according to it. Also it should be avoided from economics of unrealistic ambitions and comparative-advantage-defying strategies in these processes. So in some cases, countries do not move in the direction of structural changes but in some cases, countries move in the direction of structural changes but these changes is not consistent with the comparative advantages of the country and the structure of production factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎: Convergence and divergence
  • Leader-Follower Strategy
  • Structural Transformation
  • Economic Growth‎