دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دوره احمدی نژاد و روحانی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان ‏

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

چکیده

دیپلماسی اقتصادی یکی از انواع دیپلماسی است که امروزه دارای جایگاه ویژه‏ای در سیاست خارجی کشورهاست. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران مستلزم پی گیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد است. دولت های بعد از انقلاب پس از جنگ به دنبال استفاده از ظرفیت­های دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی بوده‎اند، اما در این راستا کارآمدی لازم را نداشته و با چالش‎های مختلفی روبرو بوده‎اند. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت­های نهم و یازدهم  چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و داده­های آماری درصدد بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در دولت های نهم و یازدهم هستیم. از این رو به مطالعه اجمالی سیاست خارجی دولت های پس از انقلاب تا دولت روحانی پرداخته و سپس بصورت ویژه جایگاه دیپلماسی اقتصادی را در دوره مورد نظر  مورد مطالعه قرار می­دهیم. یافته ها حاکی از وجود چالش های ساختاری در دولت های متفاوت در زمینه کاربست این نوع دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی است، با این وجود فرصت هایی نیز به دلیل ماهیت سیاست خارجی دولت روحانی فراهم شده  که از رهگذر آن ایران می تواند دیپلماسی اقتصادی موفقی را اتخاذ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Economic Diplomacy in Iran's Foreign Policy: ‎Ahmadinejad and Rouhani Era

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolfaghari 1
  • Hossein Zeinivand 2
1 Assistant Professor and Faculty Member in Political Science Department - Lorestan University(IRAN)‎
2 Faculty Member in Political Science Department- Lorestan University(IRAN).‎
چکیده [English]

Economic diplomacy is one type of diplomacy that is of particular importance in foreign policy of countries. The special conditions of the Islamic Republic of Iran require pursuit of efficient economic diplomacy. The post-revolutionary governments sought to use the capacities of economic diplomacy in foreign policy, But in this regard, they have not had the necessary efficiency and faced various challenges. The main question of the research is how was the position of economic diplomacy in Iran? In this research, using the descriptive-analytical method and using library and documentary resources and statistical data, we are going to examine the position of economic diplomacy in Iran's foreign policy in the ninth and eleventh governments. Therefore, we study foreign policy from revolution to government of Rouhani and study the status of economic diplomacy. The findings show that there are structural challenges in different periods of the use of this type of diplomacy in foreign policy, but opportunities have also been provided because of the nature of the foreign policy of the Rouhani government that Iran can adopt successful economic diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic diplomacy
  • Foreign Policy
  • Islamic Republic of Iran
  • ‎Challenges
  • opportunities